Intro

 

OŚRODEK BADAWCZO-DYDAKTYCZNY

TEKST - DYSKURS - KOMUNIKACJA

 

Ośrodek badawczo-dydaktyczny Tekst - Dyskurs - Komunikacja istnieje od 2011 roku przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ośrodek koncentruje się na działaniach z zakresu akademickich badań naukowych i dydaktyki, jak również szeroko pojętego przekazywania i popularyzacji wiedzy fachowej/specjalistycznej pomiędzy różnymi pokoleniami badaczy, Polską i zagranicą, poszczególnymi filologiami a także filologiami a innymi dyscyplinami nauki.

Założycielom ośrodka zależy w szczególności na ożywieniu fachowej interdyscyplinarnej dyskusji pomiędzy lingwistami tekstu, wspieraniu młodych naukowców, nawiązywaniu kontaktów pomiędzy badaczami zajmującymi się lingwistyką tekstu i dyskursu a naukowcami z dziedziny teorii komunikacji.

Cele te realizowane są poprzez:

  1. interdyscyplinarne i międzynarodowe badania z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu jak również teorii komunikacji;
  2. archiwizowanie publikacji ze wspomnianych dziedzin naukowych w celu stworzenia internetowej bazy danych;
  3. udostępnianie wszystkim zainteresowanym stworzonej bazy danych oraz zgromadzonych publikacji naukowych;
  4. udział i organizację konferencji naukowych, przy czym szczególny akcent pada na szeroko pojęty transfer wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem transferu wiedzy z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu oraz teorii komunikacji; transfer wiedzy dokonuje się także poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących wydawania podręczników akademickich, słowników i innych publikacji z wymienionych dziedzin;
  5. wydawanie wraz z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego periodyku Tekst i Dyskurs (online: http://www.tekst-dyskurs.eu/index.php/pl/ oraz w formie tradycyjnej);
  6. współpracę z innymi ośrodkami w kraju i za granicą w celu realizacji naszych celów (wymiana doświadczeń, porównanie metod badawczych, wspólne projekty badawcze);
  7. popularyzację dokonań polskich tekstologów za granicą oraz zagranicznych tekstologów w Polsce, dzięki tłumaczeniom artykułów poszczególnych naukowców (por. Lingwistyka tekstu w Niemczech. Antologia tłumaczeń, Wrocław 2009);
  8. wspieranie wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy pomiędzy różnymi pokoleniami naukowców dzięki organizowanym w różnych ośrodkach naukowych cyklicznym konferencjom dla młodych naukowców (magistrantów i doktorantów) oraz naukowców z tytułem doktora;
  9. wydawanie własnej serii poświęconej badaniom z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu (Studien zur Text- und Diskursforschung, redaktorami serii są Zofia Berdychowska UJ oraz Zofia Bilut-Homplewicz UR, Tom 1 pt. Text und Stil właśnie się ukazał).

Wszystkim, którzy zajmują się naukowo wymienionymi dziedzinami i szukają rad, wskazówek i brakującej literatury lub też chcą zapytać innych o zdanie, oferujemy na naszej stronie internetowej forum dyskusyjne, które jednocześnie ma stanowić swoistą giełdę pomysłów. Jest to wirtualna przestrzeń do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Zapraszamy wszystkich do współpracy i wymiany doświadczeń!

Ponadto zapraszamy wszystkich prowadzących badania i publikujących w wymienionych dziedzinach nauki (lingwistyka tekstu i dyskursu, teoria komunikacji) o nadsyłanie informacji dotyczących opublikowanych prac, w celu ujęcia ich w naszej bazie danych.

Zespół założycielski:
Zofia Bilut-Homplewicz, Anna Hanus, Agnieszka Mac, Dorota Miller, Marta Smykała, Iwona Szwed

Cieszymy się z każdego odzewu z Państwa strony!

 

Nasz adres:

Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny Tekst - Dyskurs - Komunikacja

Katedra Lingwistyki Stosowanej

PL 35-315 Rzeszów, ul. mjr. W. Kopisto 2B pok. 8

e-mail: TDK@ur.edu.pl

 

Regulamin Ośrodka

Historia Ośrodka