O Pracowni

 

Zbiory Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej

Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej, działająca przy Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR (wcześniej Instytucie Filologii Polskiej) została powołana w roku 2008. Jej działalność służy realizacji dwóch głównych zadań. Po pierwsze – pozyskiwania, gromadzenia i badania materiałów (w ich liczbie przede wszystkim osobistych archiwów wybitnych polskich poetów, pisarzy i naukowców–humanistów) dokumentujących życie literackie i kulturowe Polaków poza granicami kraju. Po drugie, kompletowania zbiorów dotyczących kultury literackiej i artystycznej Podkarpacia. Jako wyodrębniona komórka naukowa Pracownia ma również na celu prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej.

Do najważniejszych zbiorów w zasobach Pracowni należy archiwum Profesora Floriana Śmiei (emigracyjnego poety, tłumacza i znawcy literatury hiszpańskiej), obejmujące kompletne roczniki periodyku „Kontynenty”, publikacje paryskiego Instytutu Literackiego, numery „Merkuriusza”, „Oficyny Poetów”, „Pamiętnika Literackiego” (londyńskiego) wydawnictwa okolicznościowe oraz materiały rękopiśmienne, w tym korespondencje – na przykład ze Stefanią Kossowską, Marią Danilewicz Zielińską, Bolesławem Taborskim, Jerzym Giedroyciem, Józefem Bujnowskim, Janem Winiarzem, Janem Darowskim, Wojciechem Gniatczyńskim. W kolekcji znalazły się także utwory prozatorskie i rzadkie, limitowane tomiki poezji (nierzadko opatrzone dedykacjami m.in. Zbigniewa Herberta, Kazimierza Wierzyńskiego czy Mariana Pankowskiego).

W Pracowni zgromadzono również zbiory poety, eseisty i tłumacza Jana Darowskiego. Obejmują one publikacje paryskiego Instytutu Literackiego, Oficyny Poetów i Malarzy czy Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie, a także unikatowe utwory literackie sygnowane dedykacjami m.in. Zbigniewa Herberta, Bogdana Czaykowskiego, Adama Czerniawskiego, Wacława Iwaniuka i Kazimiery Iłłakowiczówny. Szczególnie cenne są także przekłady poezji anglojęzycznej oraz literatury polskiej na język angielski.

Wartościowe materiałowo jest bogate archiwum Kazimierza Brauna, na które składają się powieści, poezje, książki o teatrze, scenariusze spektakli teatralnych, notatki reżysera, zdjęcia z przedstawień teatralnych, korespondencje (w tym obszerne Różewicziana). Badaczy zainteresuje także kompletne cyfrowe archiwum Józefa Wittlina oraz kolekcja ks. Janusza A. Ihnatowicza włączona do zbiorów archiwum w 2020 roku.

Ważne miejsce zajmują w naszych zbiorach, ciągle rozszerzane i kompletowane, kolekcje będące zaczątkami pełnowymiarowych archiwów. Należą do nich: Kolekcja Andrzeja Buszy, Kolekcja Elżbiety Wittlin-Lipton, Kolekcja Anny Frajlich-Zając („Gliwiana”), Kolekcja Wojciecha Gniatczyńskiego i Kolekcja Wita Tarnawskiego.

Ponadto w Pracowni zgromadzono książki i tomiki poetyckie podkarpackich twórców oraz materiały multimedialne: nagrania rozmów z pisarzami, poetami, badaczami, relacje ze spotkań autorskich, konferencji naukowych i wydarzeń jubileuszowych.

Informacja o zasadach udostępniania zbiorów

Archiwalia pozyskiwane i opracowywane są przez członków Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej UR a przechowywane w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Archiwalia dostępne są dla wszystkich Pracowników i Studentów IPiD oraz Czytelników Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz wymogami prawa autorskiego. Materiały przechowywane w Pracowni Zbiorów Specjalnych udostępniane są wyłącznie na miejscu, po złożeniu zamówienia albo u kierownika Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej prof. dr hab. Jolanty Pasterskiej, albo mgra Grzegorza Dolaty. Zamówienia składać można również za pośrednictwem poczty e-mail ([email protected]) lub telefoniczne pod nr tel. 17 / 872-13-62. Pracownia Zbiorów Specjalnych czynna jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-15.00. Po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość korzystania z zasobów Archiwum w Czytelni Humanistycznej Biblioteki UR do godz. 18.30.

Członkowie Pracowni wraz z pracownikami Biblioteki służą pomocą w zakresie korzystania z Archiwum, a także prowadzą działalność informacyjną i popularyzatorską promującą materiały zgromadzone w Pracowni. Wykaz pozyskanych zbiorów znajduje się na stronie: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-polonistyki-i-dziennikarstwa/pracownia-badan-i-dokumentacji-kultury-literackiej/jezyk-polski/archiwa

 

Członkinie i członkowie zespołu badawczego

Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Pasterska

Sekretarz: dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR

Kustosz: mgr Grzegorz Dolata

prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg

prof. dr hab. Janusz Pasterski

dr hab. Anna Jamrozek-Sowa prof. UR

dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR

dr hab. Agata Paliwoda, prof. UR

dr hab. Anna Wal, prof. UR

dr hab. Jan Wolski, prof. UR

dr Michał Żmuda

mgr Erwina Dybisz

mgr Izabela Zahaczewska

lic. Kinga Matuszko

lic. Mikołaj Głos