Rejestracja na egzamin

4-5.02.2024 r.

Linki do formularzy rejestracyjnych (rejestracje będą dostępne od 12.12.2023 (godz. 9.00) do 31.12.2023 (godz. 23.59) lub do wyczerpania limitu miejsc):

Termin egzaminu:

4-5.02.2024

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport  

Poziomy egzaminów w sesji

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy WYŁĄCZNIE w złotych polskich. Podana cena odnosi się do wpłat dokonanych w październiku.

  • poziom B1 (dorośli) -  652,38 zł (równowartość 150 euro*)
  • poziom B2 (dorośli) -  652,38 zł (równowartość 150 euro*)

Wydanie certyfikatu równowartość 20 euro (płatne dopiero po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną kwotę w złotówkach

*Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 30.11.2023r.: 4,3492 zł

Rejestracja kandydatów:

Od 12.12..2023 (godz. 9.00) do 31.12.2023 (godz. 23.59) lub do wyczerpania limitu miejsc.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online od 12.12.2024 od godziny 9.00.

Do wypełnienia formularza będą potrzebne następujące informacje:

  • imię i nazwisko – zapisane w formie takiej, jak w paszporcie – ale wielka litera tylko na początku imienia i nazwiska. Przykład: Anna Kowalska - dobry zapis, ANNA KOWALSKA - zapis niewłaściwy
  • data, miejsce (miejscowość, kraj) urodzenia,
  • obywatelstwo
  • seria, numer i data ważności paszportu,
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania (do korespondencji) z kodem pocztowym
  • adres e-mail (uwaga poniżej).

UWAGA!
Każda z osób rejestrujących się musi podać własny adres e-mail. Rejestracja dwóch i więcej osób posługujących się tym samym adresem poczty elektronicznej nie będzie możliwa.

2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola, za prawidłowość podawanych danych odpowiada Zdający. Przed wysłaniem formularza należy go sprawdzić. Warto zaznaczyć pole „Wyślij kopię formularza do mnie” w okienku na końcu formularza.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać pisemnie na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl

3. Po udanej rejestracji na adres mailowy przyjdzie automatyczne potwierdzenie przyjęcia formularza z linkiem do informacji potrzebnych do opłacenia egzaminu. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji oznacza przyjęcie na egzamin. Jeśli ktoś takiego powiadomienia nie otrzyma, to znaczy, że formularz nie został przyjęty (limit miejsc został wyczerpany).

4. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 2 dni od złożenia formularza, licząc od dnia i godziny rejestracji)obowiązkowo przysłać skan lub pdf dowodu wpłaty na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl
Numer rachunku i dane do wpłaty znajdują się w dalszej części tabeli.

W związku z koniecznością zarejestrowania kandydatów w centralnej bazie, osoby rejestrujące się przy końcu terminu, obowiązane są uiścić opłatę w ciągu 24 godzin.

Uwaga! Nie wysyłamy potwierdzenia otrzymania skanu/dowodu wpłaty
Skany dowodów wpłaty są potrzebne, aby określić, czy zostają jeszcze miejsca na egzamin - brak opłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację ze zdawania egzaminu i skreślenie z listy kandydatów.

Jednak najważniejszym dowodem jest rejestr wpłat, jaki otrzymamy z naszego działu księgowego, na jego podstawie dokonujemy rejestracji osób zdających w centralnym systemie. Wtedy dostaną Państwo potwierdzenie rejestracji w bazie centralnej (stanie się to najwcześniej około 5-7 dni roboczych po dokonaniu wpłaty).

5.Ważna informacja - dotyczy możliwości zdawania egzaminu w jednym dniu - W NIEDZIELĘ

W niedzielę 4.02.2024, po zakończeniu części pisemnej, osoby, które mają szczególne powody, mogą zdawać część ustną,

Aby zapisać się na egzamin ustny w niedzielę po południu, należy zgłosić to pisemnie na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl. Każde zgłoszenie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem..

Rezygnacja z egzaminu:

W przypadku rezygnacji prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji:

wersja: doc, pdf i niezwłoczne wysłanie skanu na adres e-mail: certyfikat.polski@ur.edu.pl .

Zwrot opłaty:

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie 10 dni (lub mniej) przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej. W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona (z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7).

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

Numer rachunku i dane do wpłaty:

Odbiorca:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

Nr konta BANK PEKAO S.A.:

37 1240 6960 1563 0000 0231 0186

IBAN: PL
BIC/SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł wpłaty:
Egzamin, imię i nazwisko, poziom egzaminu, UR, luty 2024

(np: Egzamin, Jan Kowalski, B1, UR, luty 2024)

Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający - opcja OUR.

Informujemy również, że księgowanie na subkoncie egzaminu po wpłacie odbywa się w ciągu 5 dni roboczych.

Adres e-mail, telefon kontaktowy:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91 

certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.