Tematy i Konteksty nr 4 (9) 2014

Tematy i Konteksty nr 4 (9) 2014, Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy - konwencje - tradycja

 

ISSN: 2299-8365
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 510
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Redakcja naukowa:

Marek Nalepa i Grzegorz Trościński

 

Redaktorzy językowi:

Władysław Wójtowicz (artykuły w języku polskim)
Ian Upchurch (artykuły w języku angielskim)STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI  /  CONTENTS


WPROWADZENIE

Grzegorz Trościński
Dawne piśmiennictwo religijne - inspirujące i nadal odkrywane dziedzictwo


STAROPOLSKIE I OŚWIECENIOWE PIŚMIENNICTWO RELIGIJNE.
TEMATY - KONWENCJE - TRADYCJA

Andrzej Borowski
Pius vates


Przekłady i inspiracje biblijne

Wacław Walecki
Wprowadzenie. Czterysta pięćdziesiąte "urodziny" Biblii Brzeskiej - i co dalej?

Tomasz Nastulczyk
List dedykacyjny Mikołaja Radziwiłła jako program ideowy Biblii Brzeskiej. Wokół humanistycznych kontekstów i uwarunkowań studiów biblijnych

Michał Gołębiowski
Nazacniejsza Pieśń Salomonowa, czyli Pieśń nad pieśniami w przekładzie Biblii Brzeskiej

Klaudyna Szewczyk
Forma typograficzna Biblii Brzeskiej na tle druków szesnastowiecznych

Krystyna Krawiec-Złotkowska
Zbożni rycerze Wacława Potockiego i ich pierwowzory (wybrane przykłady)


W kręgu modlitewnym i medytacyjnym

Jan Okoń
Dawne i nowe treści w Modlitwie za Ojczyznę (według ks. Piotra Skargi)

Monika Pasek
Bezoar z łez ludzkich czasu powietrza morowego Walentego Bartoszewskiego jako przykład "recepty dusznej i cielesnej" na czas zarazy

Anna Malińska
O religijnym piśmiennictwie "zegarowym" w polskich drukach z XVII i XVIII wieku

Kazimierz Ożóg
Kilka uwag o Pieśniach nabożnych Franciszka Karpińskiego - aspekty językowe i kulturowe

Małgorzata Marcinkowska
Ludzkie pragnienia, trudy i obawy w oświeceniowych modlitwach poetyckich


Piśmiennictwo zakonne

Wiesław Pawlak
Twórczość Jakuba Suszy. Kartka z dziejów literatury unickiej w Rzeczypospolitej XVII wieku

Radosław Rusnak
Jan Alan Bardziński - dominikanin, kaznodzieja, tłumacz. Próba nakreślenia sylwetki twórczej

Grzegorz Trościński
Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich. Część pierwsza: pieśni z kancjonału L 1642

Roman Krzywy, Aldona Sieradzka
Sanctissimum, zmysły i retoryka. Wierszowany cykl z końca XVII wieku o tajemnicy Eucharystii autorstwa studentów kolegium jezuickiego w Orszy

Michał Kuran
Tryumf Taidy ogłoszony. O diariuszu obłóczyn u dominikanek lwowskich księżnej Teofili Wiśniowieckiej w 1753 roku


Kaznodziejstwo i retoryka

Maria Wichowa
"Mnie wiara jest widzeniem i za wszystkie mi z rozumu i zmysłów wywody stoi". Rok Święty w świetle Kazania na Miłościwe Lato Abo Jubileusz Piotra Skargi

Olga Cyganok
Miejsce elogium w wybranych ukraińskich traktatach retorycznych z końca XVII i z pierwszej połowy XVIII wieku


Mądrość i świętość, rozum i wiara

Estera Lasocińska
Uczony i święty. Chrystianizacja wizerunków mędrców dawnych w Żywotach filozofów Marcina Bielskiego

Bernadetta Puchalska-Dąbrowska
Postać Bedy Czcigodnego w polskim piśmiennictwie religijnym XVI-XVIII wieku

Grzegorz Raubo
Prognostyki w świetle wiary i rozumu. Z religijnych aspektów Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego


Religijność sarmacka

Monika Drożdżewicz
Obrazy biczowania Chrystusa w wybranych mesjadach pasyjnych z XVII wieku

Andrzej Gliwa
Powstawanie lokalnych kultów maryjnych i świętych patronów na Rusi Czerwonej po najazdach tatarskich jako dyskurs religijny w Rzeczypospolitej epoki nowożytnej

Dariusz Piotrowiak
Przejawy sarmackiej religijności w relacjach cudzoziemców odwiedzających Rzeczpospolitą w XVIII wieku

Łukasz Zabielski
Olimp i Polska. Religia w Stefanie Czarnieckim Kajetana Koźmiana


INTERPRETACJE I ROZPRAWY

Jarosław Ławski
Interpretacja projekcyjna. Prusowska lektura Zdań i uwag Adama Mickiewicza

Barbara Niedziela, Grzegorz A. Kleparski
The Male Gaze and Beyond: Edgar Allan Poe's Female Characters


RECENZJE I PRZEGLĄDY

Maciej Pieczyński
Na marginesie edycji Baldego

Julian Maślanka
Nauka w relacji Pigonia i jego korespondentów

Dorota Korwin-Piotrowska
Xanadu - kraina hiperobfitości


SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Stanisław Uliasz
Z żałobnej karty. Wspomnienie o Profesorze Józefie Nowakowskim

Artur Timofiejew
Średniowieczne podłoże kultury pogranicza

Roman Magryś
Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830 - zwycięska publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Roman Magryś
Co kryje się za słowem quincunx? Rzecz o konferencji pt. "Stanisław Orzechowski - pisarz polityczny. W pięćsetlecie urodzin"

Karolina Kumka, Damian Niezgoda, Matylda Zatorska
VII Tydzień Polonistów na Uniwersytecie Rzeszowskim

Jolanta Pasterska
Zaproszenie do publikacji w piątym numerze "Tematów i Kontekstów" pt. Polska proza nowa i najnowsza


Errata do trzeciego numeru "Tematów i Kontekstów" (2013)