O nas

 

Formuła pisma
„Tematy i Konteksty” to czasopismo literaturoznawcze z zakresu nauk humanistycznych. Podejmujemy w nim najważniejsze tematy wiedzy o literaturze oraz uczestniczymy w kluczowych debatach współczesnej humanistyki. W centrum zainteresowania stawiamy dzieło literackie: jego topikę oraz poetykę, jego uwikłanie w różnorodne konteksty kulturowe oraz wielorakie zależności instytucjonalne. Badamy te zagadnienia przy użyciu różnorodnych metodologii i ukazujemy je przez pryzmat odmiennych wrażliwości.
Proponowana przez nas formuła obejmuje zarówno historię, jak i teorię (a raczej teorie) oraz antropologię literatury, jednym słowem – szeroko pojęte literaturoznawstwo. Pragniemy też na bieżąco śledzić naukowe nowości wydawnicze oraz dokumentować ważne inicjatywy naukowe z zakresu literaturoznawstwa w kraju i za granicą.
Zapraszamy do współpracy literaturoznawców, przedstawicieli innych dziedzin humanistyki oraz pisarzy i krytyków literackich.

Kontakt
Wojciech Maryjka (sekretarz redakcji): tematyikonteksty@ur.edu.pl
Marek Stanisz (redaktor naczelny): marekstanisz@gmail.com

Rada Naukowa
Zbigniew Andres (Uniwersytet Rzeszowski)
Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański)
Kazimierz Braun (University at Buffalo, Stany Zjednoczone Ameryki)
Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Warszawski)
Andrzej Busza (University of British Columbia, Kanada)
Walentyna Charchun (Nizhynskyj Derzhavnyj Universitet imeni Mikoly Gogolya, Ukraina)
Anna Frajlich-Zajac (Columbia University, Stany Zjednoczone Ameryki)
Alfred Gall (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy)
Piotr Kilanowski (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazylia)
Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Czesław Kłak (Uniwersytet Rzeszowski)
Teresa Kostkiewiczowa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Alina Kowalczykowa (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie)
Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Ronald Meyer (Columbia University, Stany Zjednoczone Ameryki)
Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam, Holandia)
Jerzy Ossowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Gustaw Ostasz (Uniwersytet Rzeszowski)
Marcelo Paiva de Souza (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazylia)
Regina Przybycień (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazylia)
Rostysław Radyszewski (Kievskij Nacional’nyj Universitet imeni Tarasa Ševčenko, Ukraina)
Jerzy Święch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Zespół redakcyjny
Marek Stanisz – redaktor naczelny
Jolanta Pasterska – zastępczyni redaktora naczelnego
Wojciech Maryjka – sekretarz redakcji
Elżbieta Rokosz
Grzegorz Trościński
Stanisław Uliasz
Michał Żmuda

Opracowanie techniczne i projekt okładki
Grzegorz Wolański

Adres redakcji
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
Polska 
tel.: +48 17 872 12 30
fax.: +48 17 872 12 91
e-mail tematyikonteksty@ur.edu.pl

Wydawca
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
Polska
tel. +48 17 872 10 00
tel/fax: +48 17 872 12 65
e-mail: info@ur.edu.pl

Jednostka organizacyjna:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. prof. S. Pigonia 6
35-310 Rzeszów
Polska 
tel.: +48 17 872 14 37
fax.: +48 17 872 14 26
e-mail wydaw@univ.rzeszow.pl  

Dystrybucją książek Wydawnictwa UR za granicę zajmuje się:
"Lexicon" Maciej Woliński
Export of Polish Science Books
ul. M. Sengera "Cichego" 24 m. 2A
02-790 Warszawa, Polska
tel./fax 48 22 648 41 23
e-mail: lexicon@lexicon.net.pl

correspondence:
00-Warsaw 1, P.O. Box 957, Poland

 

 

Zasady etyczne obowiązujące przy publikacji prac naukowych

W trosce o przestrzeganie dobrych praktyk w badaniach naukowych zespół redakcyjny „Tematów i Kontekstów” przyjął następujące zasady etyczne obowiązujące przy publikacji prac badawczych w czasopiśmie. Zasady te zostały opracowane zgodnie z wytycznymi organizacji COPE (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org/) oraz zgodnie z treścią Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego (http://info.ath.bielsko.pl/files/informator/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego.pdf).

Obowiązki autorów

  1. W czasopiśmie „Tematy i Konteksty” publikowane są tylko artykuły oryginalne, które nie zostały wcześniej ogłoszone w innym czasopiśmie lub monografii naukowej.
  2. Autorzy powinni prezentować wyniki swoich badań w sposób rzetelny, przejrzysty oraz dokładny, tak by możliwa była ich weryfikacja przez innych badaczy.
  3. Autorzy powinni poprawnie i rzetelnie cytować wyniki prac innych badaczy.
  4. W przypadku publikacji wieloautorskich kolejność podawania nazwisk powinna zostać zaakceptowana przez wszystkich współautorów pracy zgłoszonej do publikacji.
  5. Podawanie twierdzeń nieprawdziwych, fałszowanie wyników badań, manipulowanie danymi są uznawane za przejawy nierzetelności naukowej i działania nieetyczne.
  6. Zjawisko ghostwriting (zachodzi ono wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jednego z autorów lub bez wymienienia roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (zachodzi wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest podawany jako autor lub współautor publikacji) są uznawane za przejawy nierzetelności naukowej i działania nieetyczne. Każdy autor musi wyrazić odrębną zgodę na ogłoszenie artykułu w czasopiśmie „Tematy i Konteksty”.
  7. Zjawisko plagiatu naukowego jest uznawane za przejaw nierzetelności naukowej i działanie nieetyczne.

Obowiązki zespołu redakcyjnego

  1. Przy podejmowaniu decyzji o publikacji zgłoszonych prac zespół redakcyjny „Tematów i Kontekstów” kieruje się ich naukowym charakterem, profilem tematycznym pisma oraz zasadami rzetelności naukowej.
  2. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej i działań nieetycznych będą demaskowane przez redakcję, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów, którzy dopuścili się nierzetelności.
  3. W przypadku podejrzenia o nierzetelność, a także w przypadku skierowanych do redakcji „Tematów i Kontekstów” uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia wyżej wymienionych zasad etyki publikacji naukowych, zespół redakcyjny pisemnie informuje autora (autorów) o zarzutach i prosi o ustosunkowanie się do nich. W przypadku potwierdzenia nierzetelności naukowej (lub w razie braku odpowiedzi autora lub autorów pracy), zespół redakcyjny odstępuje od publikacji zgłoszonej pracy, a o sprawie informuje instytucję zatrudniającą autora (autorów). W przypadku gdy nierzetelność została jednoznacznie potwierdzona już po opublikowaniu pracy, opublikowany artykuł zostaje opatrzony stosownym komentarzem (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie czasopisma), zaś o sprawie poinformowana zostaje instytucja zatrudniająca autora (autorów).

Obowiązki recenzentów

  1. Każdy artykuł zgłoszony do publikacji w czasopiśmie „Tematy i Konteksty” recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci podpisują oświadczenie o braku konfliktu interesów w odniesieniu do autorów recenzowanych publikacji.
  2. Proces recenzowania publikacji naukowych w czasopiśmie „Tematy i Konteksty” został szczegółowo opisany na stronie czasopisma. W trakcie oceny pracy zgłoszonej do publikacji recenzent winien uwzględnić: oryginalność tematu, wartość poznawczą, poprawność merytoryczną, przejrzystość kompozycyjną oraz poprawność stylistyczną.
  3. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny prac naukowych, jeśli wykraczają one poza ich kompetencje lub jeśli nie mogą ich wykonać w określonym przez redakcję terminie.
  4. Tekst zgłoszony do publikacji traktowany jest jako materiał poufny. Recenzenci powinni zachować swoje opinie w poufności aż do chwili ukazania się drukiem recenzowanych przez nich publikacji. Recenzentom nie wolno bez zgody autora (autorów) wykorzystywać koncepcji lub wyników badań zawartych w recenzowanej pracy naukowej.
  5. Recenzje powinny być skrupulatne, rzetelne i bezstronne, a oceny uzasadnione.
  6. Recenzent informuje zespół redakcyjny „Tematów i Kontekstów” o podejrzeniu popełnienia nierzetelności naukowej (w tym plagiatu) przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując stosowne fragmenty tekstu lub podając konkretne dowody.

 

 

Historia pisma
„Tematy i Konteksty” (ISSN: 2299-8365) to czasopismo o nowym tytule, ale długiej tradycji. Stanowi kontynuację periodyków: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” (wydawanego w latach 2002-2011; ISSN: 1643-0522) oraz „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” (wydawanego w latach 1991-2001; ISSN: 0867-0757). Na ich łamach ukazywały się prace historycznoliterackie przedstawicieli rzeszowskiego środowiska polonistycznego.
W 2011 roku, po 20 latach funkcjonowania wymienionych czasopism, zespół redakcyjny podjął decyzję o zmianie tytułu, a także o znacznym rozszerzeniu jego formuły tematycznej.
Poszczególne numery „Tematów i Kontekstów” mają charakter monograficzny. Dotychczas wydaliśmy tomy poświęcone następującym zagadnieniom: Wielka emigracja – Druga emigracja niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku (2011), Z archiwum polonisty (2012), Dzisiaj i jutro poetyki (2013), Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy – konwencje – tradycja (2014), Proza nowa i najnowsza (2015), Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm (2016), Pogranicza jako przestrzenie… konfliktów: zło konieczne? (2017), Literatura polska 1918-2018. Narracje, dyskursy, dzieła (2018), Literatura w kręgu unijnych zbliżeń. W 450. rocznicę Unii Lubelskiej (2019), Recepcja i przekład literatury polskiej (2020).