Dla autorów

 

Obieg pracy zgłoszonej do publikacji

   W czasopiśmie obowiązuje następujący obieg pracy zgłoszonej do publikacji:

 1. Autor przesyła tekst na adres mailowy redakcji: tematyikonteksty@ur.edu.pl.
 2. Zespół redakcyjny (redaktor prowadzący) wstępnie kwalifikuje pracę do druku. Kwestie sporne lub wątpliwości rozstrzyga wybrany członek Rady Naukowej, specjalizujący się w danej dziedzinie literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa.
 3. Praca jest przekazywana do recenzji naukowej, którą wykonują dwaj niezależni recenzenci zewnętrzni.
 4. Redaktor prowadzący przesyła autorowi podwójną recenzję pracy oraz przedstawia informację o przyjęciu (względnie nieprzyjęciu) pracy do druku i ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian sugerowanych przez recenzentów. Redaktor prowadzący określa termin oddania poprawionej pracy.
 5. Autor przesyła pracę w wersji gotowej do publikacji.
 6. Redaktor językowy dokonuje adiustacji pracy. Redakcja zastrzega sobie prawo do następujących ingerencji w tekst (po konsultacjach z autorem): wprowadzenia korekt stylistycznych, interpunkcyjnych itp.; dokonywania skrótów w tekstach artykułów; żądania wprowadzenia lub przeredagowania przypisów.
 7. Zespół redakcyjny podejmuje decyzję o zamknięciu numeru i przekazuje materiały do Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego publikuje numer.
 9. Zespół redakcyjny umieszcza na stronie czasopisma oraz w Repozytorium UR wersję elektroniczną numeru.
 10. Członkowie Rady Naukowej przedkładają opinie o numerze.
 11. Zespół redakcyjny dyskutuje o merytorycznych i technicznych aspektach publikacji numeru.