Słowo. Studia językoznawcze nr 2/2011

Słowo. Studia językoznawcze nr 2/2011

 

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 182
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

JOANNA GOLONKA
Walka na słowa - walka o słowa w dyskursie politycznym

IZABELA ŁUC
Modne słowa w kulturze konsumpcyjnej

BARBARA MISZTAL
Operatory metatekstowe wskazujące na źródło informacji w tekstach internetowych forów dyskusyjnych

MAREK PADUCH
The Core and Peripheries of the Concept of Happiness in American English and in Polish: A Cross-cultural Communication Approach

ROBERT SŁABCZYŃSKI
Superwykon - o wartościowaniu w telewizyjnych programach z gatunku talent show

PRZEMYSŁAW WIATROWSKI
Grzeczność papieska. Akty etykiety językowej w listach prywatnych Jana Pawła II do Marka i Zofii Skwarnickich

BEATA ŻYWICKA
Nowe społeczeństwo w ponowoczesnej rzeczywistości, czyli jak zmienia się językowo-kulturowy obraz społeczeństwa we współczesnej polszczyźnie,

 

DEBIUTY NAUKOWE

ANNA ANTAS
Metafory poetyckie jako przejaw literackości w tekstach zespołu punkrockowego Włochaty

KATARZYNA WOŚ
Duch zabawy w serwisie informacyjnym Fakty TVN

 

POLEMIKI

KAZIMIERZ OŻÓG
Współczesne problemy kształcenia humanistycznego (zarys problematyki)

 

KRONIKA NAUKOWA

MARIA KRAUZ
Sprawozdanie z obrad VIII Forum Kultury Słowa "Kultura zachowań językowych Polaków", które odbyło się 20-22.10.2011 r. w Rzeszowie

Wskazówki dla Autorów.     

 

CONTENTS
DISSERTATIONS AND ARTICLES

JOANNA GOLONKA
FIGHTING WITH WORDS - FIGHTING FOR WORDS IN THE POLITICAL DISCOURSE

IZABELA ŁUC
TRENDY WORDS IN CONSUMER CULTURE

BARBARA MISZTAL
METATEXTUAL  OPERATORS INDICATING THE SOURCE OF INFORMATION IN ONLINE TEXTS ON THE DISCURSIVE  FORUMS

MAREK  PADUCH
THE CORE AND PERIPHERIES OF THE CONCEPT OF HAPPINESS IN AMERICAN ENGLISH AND IN POLISH: A CROSS-CULTURAL COMMUNICATION APPROACH

ROBERT SŁABCZYŃSKI
SUPERWYKON - ABOUT VALUATION IN TELEVISION PROGRAMMES OF A TALENT SHOW KIND

PRZEMYSŁAW WIATROWSKI
POLITENESS AND THE POPE. LINGUISTIC ETIQUETTE  ACTS IN THE PRIVATE LETTERS OF JOHN PAUL II TO MAREK AND ZOFIA SKWARNICKI

BEATA ŻYWICKA
A NEW SOCIETY IN POSTMODERN REALITY, THAT IS HOW A LINGUO-CULTURAL PICTURE OF A SOCIETY IN CONTEMPORARY POLISH IS CHANGING

 

SCIENTIFIC DEBUTS

ANNA ANTAS
POETIC METAPHORS AS ININDICATION OF LITERARITY IN LYRICS OF PUNKROCK BAND WŁOCHATY

KATARZYNA WOŚ
THE SPIRIT OF FUN IN THE NEWS BULLETIN FAKTY

 

POLEMICS AND REVIEWS

KAZIMIERZ OŻÓG
CONTEMPORARY PROBLEMS OF HUMANITIES STUDIES - AN OVERVIEW

SCIENTIFIC CHRONICLE

MARIA KRAUZ
A REPORT  ON PROCEEDINGS OF VIII FORUM ON WORD CULTURE ,,CULTURE OF A LANGUAGE BEHAVIOUR OF POLISH PEOPLE", WHICH TOOK PLACE FROM 20TH UNTIL  22ND OCTOBER 2011 IN RZESZÓW