Słowo. Studia językoznawcze nr 1/2010

Słowo. Studia językoznawcze nr 1/2010

 

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 268
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

ANNA PIOTROWICZ
Kilka uwag o słowie w tekstach Jana Pawła II

ZOFIA BILUT-HOMPLEWICZ
Tautonimia terminologiczna? Kilka uwag o użyciu terminów Diskursdyskurs w językoznawstwie niemieckim i polskim

JOANNA DZIKA
Tekstologia kontrastywna. Wybrane aspekty w ujęciu tekstologów niemieckich

MARTA PIKOR-NIEDZIAŁEK
Dyskurs we współczesnym językoznawstwie anglojęzycznym

DOROTA MILLER
Foucault po niemiecku, czyli dyskurs o dyskursie w językoznawstwie germanistycznym

MARIA KRAUZ
Relacja między tekstem i dyskursem w polskiej literaturze językoznawczej

MARTA DICK-BURSZTYN
Grammatical interference in teaching there to be constructions

KATINKA SEEMANN
Czy "trudne sąsiedztwo" zaznaczyło się w języku? O konotacji zapożyczeń niemieckich w języku polskim

JADWIGA BURDA
Nazwy komitetów wyborczych w kampanii samorządowej w 2006 roku

BARBARA MISZTAL
Różnorodność form pseudonimicznych w Internecie - próba klasyfikacji nicków

 

DEBIUTY NAUKOWE

ANNA CZAJKA-BUBNIAK
O "krzyczących"  tytułach "Faktu". Gazety codziennej

MAGDALENA DUPEL
Gry językowe i zabawy słowne w zajawkach Faktów TVN-u

JOANNA OZGA
"O miłości nieuciszona!" - leksyka w językowym obrazie miłości w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

SŁAWOMIR OŻÓG
Mówić inaczej, czyli tak samo. Język w przestrzeni politycznej państwa totalitarnego i demokratycznego

AGNIESZKA POMIANEK-PUDŁOCKA
Przyjaciel potrzebny od zaraz, czyli o przyjaźni i perswazji w czasopismach dla dzieci

ANETA POMIANEK
"Gdzie ci mężczyźni prawdziwi tacy", czyli o językowo-kulturowym obrazie profesjonalisty w reklamie

ILONA STĘPIEŃ
Zjawisko amerykanizacji w języku i kulturze

KRYSTYNA ZALEWSKA
Solidarność jako wartość w kazaniach księdza Jerzego Popiełuszki w kontekście artykułów z "Trybuny Ludu"

 

POLEMIKI I RECENZJE

KAZIMIERZ OŻÓG
Czy emigracja z ojczyzny znaczy emigrację z języka?

MARIUSZ KALANDYK
Aleksandra  Dziak, Sławomir Jacek Żurek (red.), e-polonistyka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 264 ss. (recenzja)

Wskazówki dla Autorów

 

CONTENTS
DISSERTATIONS AND ARTICLES

ANNA PIOTROWICZ
A  FEW  REMARKS ABOUT WORD IN JOHN PAUL II'S TEXTS

ZOFIA BILUT-HOMPLEWICZ
TERMINOLOGICAL TAUTONYMY? SOME REMARKS ABOUT THE USE OF THE TERMS DISKURS AND DYSKURS IN GERMAN AND POLISH LINGUISTICS

JOANNA DZIKA
CONTRASTIVE TEXTOLOGY - SELECTED ASPECTS FROM THE PERSPECTIVE OF GERMAN TEXTOLOGISTS

MARTA PIKOR-NIEDZIAŁEK
DISCOURSE IN CONTEMPORARY ENGLISH LINGUISTICS

DOROTA MILLER
GERMAN-STYLE  FOUCAULT, OR DISCOURSE ON DISCOURSE IN GERMANIC LINGUISTICS

MARIA KRAUZ
THE RELATION BETWEEN THE TEXT AND THE DISCOURSE IN POLISH LINGUISTIC LITERATURE

MARTA DICK-BURSZTYN 
GRAMMATICAL INTERFERENCE IN TEACHING THERE TO BE CONSTRUCTIONS

KATINKA SEEMANN
HAS 'DIFFICULT NEIGHBOURHOOD' MADE ANY IMPACT ON LANGUAGE? SOME REMARKS ON CONNOTATION OF GERMAN LOANWORDS IN POLISH

JADWIGA BURDA
NAMES OF ELECTORAL COMMITTEES PARTICIPATING IN LOCAL ELECTION CAMPAIGN IN 2006

BARBARA MISZTAL
VARIETY OF NICKNAMES ON THE INTERNET - AN ATTEMPT TO CLASSIFY 'NICKS'

 

SCIENTIFIC DEBUTS

ANNA CZAJKA-BUBNIAK
ABOUT  'SCREAMING' HEADLINES IN DAILY NEWSPAPER 'FAKT'

MAGDALENA DUPEL
LINGUISTIC GAMES AND PLAYING WITH WORDS IN INTROS TO TVN'S 'FAKTY'

JOANNA OZGA
THE LEXICON OF THE LINGUISTIC IMAGE OF LOVE IN MARIA PAWLIKOWSKA-  -JASNORZEWSKA POETRY

SŁAWOMIR OŻÓG
SAYING THINGS DIFFERENTLY WHICH MEANS THE SAME. LANGUAGE IN POLITICAL SPACE OF A TOTALITARIAN AND DEMOCRATIC STATE

AGNIESZKA POMIANEK-PUDŁOCKA
FRIEND NEEDED RIGHT NOW. ON FRIENDSHIP AND PERSUASION IN CHILDREN'S MAGS

ANETA POMIANEK
WHERE ARE THE MEN, THESE REAL ONES? THE THING ABOUT LINGUISTIC AND CULTURAL PICTURE OF A PROFESSIONAL IN THE ADVERTISEMENT

ILONA STĘPIEŃ
PHENOMENON OF AMERICANIZATION IN LANGUAGE AND CULTURE

KRYSTNA ZALEWSKA
SOLIDARITY IN THE LANGUAGE OF SERMONS DELIVERED BY JERZY POPIEŁUSZKO IN THE CONTEXT OF ARTICLES FROM 'TRYBUNA LUDU'

 

POLEMICS AND REVIEWS

KAZIMIERZ OŻÓG
DOES EMIGRATION FROM THE NATIVE COUNTRY MEAN EMIGRATION FROM THE LANGUAGE?

MARIUSZ KALANDYK
ALEKSANDRA IDZIAK, SŁAWOMIR JACEK ŻUREK (EDS.), E-POLONISTYKA KUL PUBLISHERS, LUBLIN 2009, 264 PP. (REVIEW)