O czasopiśmie

 

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

 

Z-ca redaktora naczelnego

Dr Robert Słabczyński

 

Sekretarz redakcji:

Dr Barbara Drozd

 

Kontakt

slowo@ur.edu.pl

 

Rada Naukowa

 1. Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)
 2. Jaromír Krško (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
 3. Henriette Langdon (San Jose State University, USA)
 4. Aleksandra Piasecka-Till (Federalny Uniwersytet Parany w Kurytybie, Brazylia)
 5. Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 6. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 7. Fred Schulz (Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz, Niemcy)
 8. Nataliya Shumarova (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 9. Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 10. Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

Komitet redakcyjny

Redaktorzy tematyczni:

 1. Dr hab. prof. UR Wioletta Kochmańska
 2. Dr hab. prof. UR Maria Krauz
 3. Dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka
 4. Dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida
 5. Dr hab. prof. UR Bożena Taras

 

Redaktorzy językowi:

 1. Dr hab. prof. UR Krzysztof Nycz (język niemiecki)
 2. Dr hab. prof. UR Robert Kiełtyka (język angielski)

 

Redaktor statystyczny:  Dr Małgorzata Kułakowska

 

Adres redakcji:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR
ul. Rejtana 16C; 35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 12 30
Fax 17 872 12 91
e-mail: slowo@ur.edu.pl

 

Wydawnictwo:

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. prof. S. Pigonia 6;  35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 13 69
Tel./fax 17 872 14 26
E-mail: wydaw@ur.edu.pl

 

 

Zasady etyczne obowiązujące przy publikacji prac naukowych

Zespół redakcyjny czasopisma „Słowa. Studia językoznawcze" w trosce o przestrzeganie dobrych praktyk w badaniach naukowych przyjął  zasady etyczne zgodne z wytycznymi organizacji COPE (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org oraz zgodne z treścią Kodeksu Etyki Pracownika (http://info.ath.bielsko.pl/files/informator/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego.pdf)

Obowiązki autorów

 1. W czasopiśmie „Słowo. Studia językoznawcze” publikowane są tylko artykuły oryginalne, które nie zostały wcześniej ogłoszone w innym czasopiśmie lub monografii naukowej.
 2. Autorzy powinni prezentować wyniki swoich badań w sposób rzetelny, przejrzysty oraz dokładny, tak by możliwa była ich weryfikacja przez innych badaczy.
 3. Autorzy powinni poprawnie i rzetelnie cytować wyniki prac innych badaczy.
 4. W przypadku publikacji wieloautorskich kolejność podawania nazwisk powinna zostać zaakceptowana przez wszystkich współautorów pracy zgłoszonej do publikacji.
 5. Podawanie twierdzeń nieprawdziwych, fałszowanie wyników badań, manipulowanie danymi są uznawane za przejawy nierzetelności naukowej i działania nieetyczne.

Obowiązki recenzentów

 1. Każdy artykuł zgłoszony do publikacji w czasopiśmie „Słowo. Studia językoznawcze” recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci podpisują oświadczenie o braku konfliktu interesów w odniesieniu do autorów recenzowanych publikacji.
 2. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny prac naukowych, jeśli wykraczają one poza ich kompetencje lub jeśli nie mogą ich wykonać w określonym przez redakcję terminie.
 3. Tekst zgłoszony do publikacji traktowany jest jako materiał poufny. Recenzenci powinni zachować swoje opinie w poufności aż do chwili ukazania się drukiem recenzowanych przez nich publikacji. Recenzentom nie wolno bez zgody autora (autorów) wykorzystywać koncepcji lub wyników badań zawartych w recenzowanej pracy naukowej.
 4. Recenzje powinny być skrupulatne, rzetelne i bezstronne, a oceny uzasadnione.
 5. Recenzent informuje zespół redakcyjny o podejrzeniu popełnienia nierzetelności naukowej (w tym plagiatu) przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując stosowne fragmenty tekstu lub podając konkretne dowody.