O piśmie

 

„Dydaktyka Polonistyczna” (poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka) to pismo naukowe, którego celem jest publikacja artykułów z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki, glottodydaktyki. 
Pismo publikuje także prace podejmujące istotne problemy kształcenia młodzieży, omawiające zagadnienia kształcenia uniwersyteckiego.    
„Dydaktyka Polonistyczna” prezentuje teksty przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w kraju,  początkujących badaczy, nauczycieli języka polskiego. Naszym celem jest nie tylko  upowszechnianie badań, ale zależy nam także na integracji tych środowisk, dla których ważne jest kształcenie młodzieży.
Zapraszamy do współpracy.


Zasady etyczne obowiązujące przy publikacji prac naukowych 

Zespół redakcyjny „Dydaktyka Polonistyczna", w trosce o przestrzeganie dobrych praktyk w badaniach naukowych, przyjął następujące zasady etyczne obowiązujące przy publikacji prac badawczych w czasopiśmie. 
Zasady te zostały opracowane zgodnie z wytycznymi organizacji COPE (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org) oraz zgodnie z treścią Kodeksu Etyki Pracownika.


Obowiązki autorów

 1. W czasopiśmie „Dydaktyka Polonistyczna" publikowane są jedynie  artykuły oryginalne, które nie zostały wcześniej ogłoszone w innym czasopiśmie lub monografii naukowej.
 2. Autorzy powinni poprawnie i rzetelnie cytować wyniki prac innych badaczy.
 3. W publikacjach mających kilku autorów kolejność nazwisk powinna zostać zaakceptowana przez współautorów
 4. Autorów powinna cechować rzetelność naukowa.
 5. Zjawisko ghostwriting  (kiedy mamy do czynienia z istotnym wkładem w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jednego z autorów lub bez wymienienia roli autora w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (kiedy udział wskazanego autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca) są uznawane za przejawy nierzetelności naukowej i działania nieetyczne. Każdy autor musi wyrazić odrębną zgodę na ogłoszenie artykułu w czasopiśmie „Dydaktyka Polonistyczna".
 6. Zjawisko plagiatu naukowego jest uznawane za przejaw nierzetelności naukowej i działanie nieetyczne.

Obowiązki zespołu redakcyjnego

 1. O przyjęciu tekstu do druku decyduje Redakcja „Dydaktyki Polonistycznej”, ocenie podlega naukowy charakter tekstu,  profil pisma, rzetelność naukowa autora.
 2. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej i działań nieetycznych będą demaskowane przez redakcję, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów, którzy dopuścili się nierzetelności.
 3. W przypadku podejrzenia o nierzetelność, a także w przypadku skierowanych do redakcji „Dydaktyki Polonistycznej" uzasadnionych skarg wskazujących  na naruszenie zasad etyki publikacji naukowych, zespół redakcyjny pisemnie informuje autora (autorów) o zarzutach i prosi o stosowne wyjaśnienia. Nierzetelność naukowa  powoduje odstąpienie od drukowania tekstu, w takim przypadku o zaistniałej sytuacji zostaje poinformowana instytucja, w której afiliowany jest autor. W sytuacji gdy nierzetelność została jednoznacznie potwierdzona po opublikowaniu pracy, o sytuacji poinformowana zostaje instytucja zatrudniająca autora (autorów).

Obowiązki recenzentów

 1. Każdy artykuł zgłoszony do publikacji w czasopiśmie „Dydaktyka Polonistyczna” recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów z różnych ośrodków uniwersyteckich. Recenzenci podpisują oświadczenie o braku konfliktu interesów w odniesieniu do autorów recenzowanych publikacji.
 2. Przy ocenie pracy Recenzent winien uwzględnić: oryginalność tematu, wartość poznawczą, poprawność merytoryczną, przejrzystość kompozycyjną oraz poprawność stylistyczną.
 3. W przypadku, kiedy praca wykracza poza kompetencje Recenzentów lub jeśli wymagany czas na sporządzenie recenzji nie może zostać dotrzymany, Recenzenci powinni poinformować Redakcję, która powołuje nowego Recenzenta. 
 4. Tekst zgłoszony do publikacji i jego ocena są poufne. Recenzenci nie powinni ujawniać opinii osobom trzecim aż do chwili opublikowania  tekstów. Recenzentom nie wolno bez zgody autora (autorów) wykorzystywać koncepcji lub wyników badań zawartych w recenzowanej pracy naukowej.
 5. Recenzje powinny cechować rzetelność.
 6. Recenzent informuje zespół redakcyjny „Dydaktyki Polonistycznej" o podejrzeniu popełnienia nadużycia (w tym plagiatu) przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując stosowne fragmenty tekstu lub podając konkretne dowody.