Instrukcje dla autorów

 

Nabór tekstów do kolejnego numeru czasopisma „Dydaktyka Polonistyczna”  

Artykuły do zeszytu nr 9 (18) / 2023 przyjmowane są do 31 sierpnia 2023 roku.

 

Informacje ogólne
Pismo "Dydaktyka Polonistyczna" jest wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski jako rocznik. Artykuły publikowane w tomie powinny być przygotowane w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim lub innym i opatrzone słowami kluczowymi oraz streszczeniem w języku polskim i angielskim (wraz z tytułem).
Do druku przyjmowane są niepublikowane dotychczas artykuły, polemiki, recenzje, tłumaczenia tekstów obcych z odpowiadającego pismu zakresu tematycznego, a także informacje i sprawozdania.

Artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane na licencji Creative Commos CC-BY NC ND.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów, związanych z procedurą redakcyjną i drukiem. Przed opublikowaniem artykułu podpisują umowę z wydawcą czasopisma.

W zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki, Redakcja wprowadza zasady, których celem jest przeciwdziałanie przypadkom ghostwritingguest authorship.

a) definicje pojęć:
ghostwriting to zjawisko, które zachodzi wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnia swojego udziału (nie jest też wymieniony jako współautor pracy, nie uwzględnia się również jego roli w formie podziękowania dołączonego do publikacji);
guest authorship (honorary authorship) to zjawisko, które zachodzi wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

b) procedura przeciwdziałania nagannym praktykom przyjęta w czasopiśmie "Dydaktyka Polonistyczna":
ghostwriting, guest authorship świadczą o nierzetelności naukowej, dlatego wszelkie wykryte przypadki będą napiętnowane przez Redakcję, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.);

Redakcja "Dydaktyka Polonistyczna" w przypadku współautorstwa wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
Redakcja czasopisma powinna otrzymać informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Redakcja "Dydaktyka Polonistyczna" będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, szczególnie przypadki  łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU:
1) artykuły do 15 stron,
2) recenzje  do 6 stron,
2) do artykułów dołączamy abstrakt w języku polskim  (maks. 15 linii) i tłumaczenie w języku angielskim (wraz z tytułem).

Tekst powinien być zredagowany w edytorze Word z zachowaniem następujących wymogów:
1) czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt;
2) marginesy: lewy- i prawostronny 2,5 cm; górny i dolny 2,5 cm;
3) dłuższe cytaty  wyodrębnione wcięciem 1,5 cm i czcionką 10 pkt, interlinia 1,5 pkt;
4) opuszczenia i dopiski w nawiasach kwadratowymi: [...], [podkr. moje - A.O.];
5) przypisy u dołu strony (czcionka 10 pkt, interlinia 1,0 pkt).
6) materiał ilustracyjny - ilustracje, jeśli są niezbędne, prócz zamieszczenia w tekście powinny być dostarczone w postaci odrębnych plików z podaniem ich opisu.

Adresy bibliograficzne w przypisach prosimy sporządzać systemem przecinkowym zgodnie z podanymi przykładami, poniżej przykładowe zapisy  tytułów utworów i czasopism oraz formy przypisów:
S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996, s. 150.    
H. Kurczab, Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej, Rzeszów 2001.
K. Bartoszyński, O tradycji w badaniach literackich, [w:] tegoż, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków 2004.
C. Miłosz, Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach, "Zeszyty Literackie" 1993, nr 43(3), s. 9.
W. Benjamin, Pasaże, przeł. I. Kania, Kraków 2005.

Przy powtórzeniach źródła:
- jeśli to samo źródło występuje w przypisie następującym bezpośrednio po tym, w którym źródło pojawiło się po raz pierwszy, to:
Tamże.
- jeśli inna strona, to:
Tamże, s. 25.
- jeśli przypisy z tym samym źródłem są rozdzielone innym przypisem dot. innego źródła, to źródło powtórzone:
K. Bartoszyński, O tradycji w badaniach literackich..., s. 23.