Dydaktyka Polonistyczna

 

Open_Access_logo_PLoS_white.svg [1.45 KB]

„Dydaktyka Polonistyczna" jest pismem naukowym  z zakresu nauk humanistycznych (dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo), wydawanym przez Uniwersytet Rzeszowski.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej i on-line.

„Dydaktyka Polonistyczna” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych (40 pkt.).

Opracowanie techniczne i projekt okładki: Grzegorz Wolański

ISSN: 2451-0939

DOI: 10.15584/dyd.pol.


Czasopismo od nr 10 (87) ukazuje się pod zmienionym tytułem "Dydaktyka Polonistyczna"

„Dydaktyka Polonistyczna” jest indeksowana w bazach:

  • The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences ERIH PLUS
  • CEJSH The Central European. Journal of Social Sciences and Humanities
  • CeON (Centrum Otwartej Nauki) Biblioteka Nauki
  • PBN (Polska Bibliografia Nauki)
  • ICI Journals Master
  • Index Copernicus (ICV 2020: 72.26)

 


Rada Naukowa

SEMEN ABRAMOWYCZ (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina)
GRZEGORZ BĄK (Uniwersytet Complutense w Madrycie, Hiszpania)
JOANNA CHŁOSTA-ZIELONKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
JIŘÍ FIALA (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika)
MAŁGORZATA GAJAK-TOCZEK (Uniwersytet Łódzki)
ALICJA MARIA GOCZYŁA FERREIRA (Uniwersytet Federalny Parany w Kurytybie, Brazylia)
IZABELA JAKUBEK-GŁĄB (Uniwersytet Helsiński, Finlandia)
RYSZARD JEDLIŃSKI (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
OLENA KOLHAN (Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Słowiańsku, Ukraina)
MARIA KWIATKOWSKA-RATAJCZAK (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)
BARBARA MYRDZIK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
ROMUALD NARUNEC (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)
LUDMIŁA SIRYK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
HELENA SYNOWIEC (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
ZBIGNIEW TRZASKOWSKI (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
SŁAWOMIR JACEK ŻUREK (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

 

Rada Redakcyjna

AGATA KUCHARSKA-BABULA (redaktor naczelny, e-mail: agatarz@poczta.onet.pl)
DANUTA HEJDA (metodyka, glottodydaktyka)
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG (redaktor tomu)
DOROTA KARKUT
URSZULA KOPEĆ (językoznawstwo)
ELŻBIETA KOZŁOWSKA
ELŻBIETA MAZUR (literaturoznawstwo)
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
[ZYGMUNT SIBIGA]

 

Redaktorzy językowi

WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ (artykuły w języku polskim)
AGNIESZKA UBERMAN (artykuły w języku angielskim)
NATALIIA ZHUKOVYCH-DORODNYKH (teksty w j. ukraińskim)
MARTA ZAPAŁA-KRAJ (artykuły w języku niemieckim)


Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.


Adres redakcji:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR
Ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 12 30
Fax 17 872 12 91
e-mail: dydaktykapol@ur.edu.pl

Wydawnictwo:

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. prof. S. Pigonia 6
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 13 69
Tel./fax 17 872 14 26
E-mail: wydaw@ur.edu.pl