Projekt POWER

 

Katedra Lingwistyki Stosowanej bierze udział w realizacji projektu POWER „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”.

Okres realizacji: 01.03.2018 – 28.02.2022.

Koordynator projektu:

1.03.2018 do 31.12.2018 - dr Agnieszka Buk (powołany dla ówczesnego Wydziału Filologicznego)

od 1.01.2019 - dr hab. Anna Hanus, prof. UR (powołany dla ówczesnego Wydziału Filologicznego, obecnie: Koordynator w Kolegium Nauk Humanistycznych )

 

Od roku 2019 pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz studenci Wydziału Filologicznego, obecnie Kolegium Nauk Humanistycznych mogli skorzystać z wielu form wsparcia realizowanych w ramach ww. projektu, koordynowanych przez zespół projektowy Katedry Lingwistyki Stosowanej.

Zrealizowano wiele działań mających na celu podniesienie praktycznych kompetencji studentów oczekiwanych przez rynek pracy, gospodarkę oraz społeczeństwo, by wymienić chociażby kursy i szkolenia podnoszące kompetencje takie jak: kurs specjalistycznego języka niemieckiego, kurs specjalistycznego języka angielskiego, kurs języka migowego, kurs radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych, kurs asystencko-sekretarski, kurs audiodeskrypcji, czy kurs obsługi komputera, prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów zewnętrznych, a także wykładowców naszej uczelni. 

Kursy języka specjalistycznego zakończyły się egzaminami zewnętrznymi z zakresu specjalistycznego języka angielskiego i niemieckiego na poziomie B1 i B2, które wszyscy studenci ukończyli z wynikiem pozytywnym.

Wzbogacona została ponadto oferta kierunku Lingwistyka stosowana o dodatkowe przedmioty wykładowe przydatne w pracy tłumacza, jak tłumaczenia bilateralne oraz wybrane elementy kultury krajów niemiecko- i anglojęzycznych. Studenci pod czujnym okiem wyspecjalizowanych tłumaczy zrealizowali dwa projekty tłumaczeniowe dla podmiotów zewnętrznych, tj. dla PTTK Jasło oraz dla ZTM Rzeszów.

Podczas minionych wakacji studenci Lingwistyki stosowanej skorzystali także z oferty zagranicznych staży szkoleniowych, które odbyli w wybranych samodzielnie instytucjach w Niemczech.

W listopadzie 2019 grupa 40 studentów i studentek lingwistyki stosowanej pod opieką wykładowców odbyła tygodniową wizytę studyjną na Uniwersytecie Maltańskim.

Odbyła się już także rekrutacja na zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami dla studentów lingwistyki stosowanej i filologii, których celem jest praktyczne przygotowanie przyszłych tłumaczy do pracy w wybranej branży (np. media/komunikacja, turystyka, medycyna, technika, prawo). W wyniku przeprowadzonych warsztatów studenci nabędą wiedzę praktyczną oraz podniosą swoją kompetencję językową. Na kolejne semestry planowane są następne kursy, szkolenia i warsztaty oraz staże zagraniczne i wizyty studyjne, na które studentów Kolegium Nauk Humanistycznych serdecznie zapraszamy.

W ramach programu POWR zaplanowane zostały ponadto działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr. Pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni Instytutu Neofilologii oraz Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych biorą udział w kursach dokształcających oraz warsztatach szkoleniowych. Dotychczas odbyło się już szkolenie z zakresu obsługi programów wspomagających tłumaczenie pisemne oraz kurs audiodeskrypcji. Realizowany jest kurs zarządzania informacją w arkuszu kalkulacyjnym oraz kurs z zakresu obsługi programów wspomagających tłumaczenia pisemne. Ponadto odbyła się rekrutacja na kolejne kursy jak: umiejętność autoprezentacji, emisja głosu, dydaktyka przekładu oraz dydaktyka przekładu specjalistycznego, w tym literackiego.

W sierpniu 2019 pracownicy ówczesnego Wydziału Filologicznego, wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu dla kadry: „Fluency & Language Development for Educational Staff” w Executive Training Institute Malta.

Realizowany projekt pozwolił nam także doposażyć nasze Kolegium. Zakupione zostały kabiny tłumaczeniowe do ćwiczeń dla studentów, programy komputerowe do wspomagania tłumaczenia pisemnego oraz zestawy przenośne tour-guide do ćwiczeń ze studentami w grupach, a także podręczniki i publikacje specjalistyczne do zajęć i projektów tłumaczeniowych.