Tekst/Dyskurs – Komunikacja – Media

 

Projekty naukowo-badawcze realizowane przez pracowników zatrudnionych obecnie w Katedrze Lingwistyki Stosowanej (projekty w kolejności chronologicznej)

 

Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech oraz Lingwistyka tekstu w Niemczech, projekt wydawniczy powstał z inicjatywy Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Germanistyki Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle. Celem projektu było, w przypadku tomu pierwszego (Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Antologia tłumaczeń. Wrocław 2009) ukazanie szerokiej palety teoretycznych rozważań i koncepcji metodologicznych z zakresu lingwistyki tekstu, jakie zostały w ostatnich latach opracowane w Niemczech. Tom drugi (Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Wrocław 2009) miał z kolei zainicjować szerszą dyskusję między polonistami i germanistami w Polsce na temat aktualnych wyzwań tekstologii. Autorami artykułów w niniejszym opracowaniu są polscy lingwiści (poloniści i germaniści) zajmujący się lingwistyką tekstu.
         Kierownik projektu: dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. UR, partner projektu: prof. Gerd Antos z Uniwersytetu w Halle-Wittenberg, grant  Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit): 10743/07/AC oraz Instytutu Goethego, okres realizacji 2007-2009.
         Wykonawcy projektu: dr Marta Smykała (UR), dr Waldemar Czachur (UW).

 

Text und Stil – projekt zrealizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Halle-Wittenberg, obejmował konferencję międzynarodową Tekst i styl oraz wykłady gościnne wygłoszone przez naukowców z Niemiec dla pracowników, doktorantów i studentów UR.
         Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień z zakresu lingwistyki tekstu oraz stylistyki. Wpisała się ona w nurt najbardziej aktualnych badań interdyscyplinarnych we współczesnym językoznawstwie.
         Efektem projektu jest obszerna monografia zbiorowa dotycząca szeroko pojętych relacji tekstu i stylu, zawierająca artykuły badaczy z różnych krajów europejskich: (2010): Bilut-Homplewicz, Zofia/Mac, Agnieszka/Smykała, Marta/Szwed, Iwona (red.) (2011): Text und Stil (=Studien zur Text- und Diskursforschung 1) Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag.
         Kierownik projektu: dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. UR, projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit),  nr grantu 11603/09/IF, okres realizacji: 2008-2011.
         Wykonawcy projektu: dr Anna Hanus, dr Agnieszka Mac, dr Dorota Miller, dr Marta Smykała, dr Iwona Szwed.

 

Skala wartościowania i wyrażania emocjonalności w polskim i niemieckim dyskursie medialnym na temat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – lingwistyczne studium kontrastywne – realizacja promotorskiego projektu badawczego.
         Efektem projektu jest opublikowana monografia: Miller, Dorota: (2014): Emotionalität und Wertung im Diskurs. Eine kontrastive Analyse deutscher und polnischer Pressetexte zum EU-Beitritt Polens. (= Studien zur Text- und Diskursforschung, Bd. 9), Frankfurt/M: Peter Lang Verlag, 292 str.
         Numer grantu MNiSzW: N N104 179436, kierownik projektu: dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz prof. UR, okres realizacji: 2009-2011.
         Wykonawca projektu: mgr Dorota Miller.

 

Der Normalisierungsdiskurs in den deutsch-polnischen/polnisch-deutschen Beziehungen zwischen 1965 und 2010 – udział w polsko-niemieckim projekcie dotyczącym relacji polsko-niemieckich i ich manifestowania się w dyskursie. Kierownicy projektu: prof. Jürgen Schiewe, Uniwersytet w Greifswaldzie, prof. Werner Westphal, Uniwersytet Szczeciński; projekt finansowany przez  Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Greifswaldzie, realizowany w 2011 r.
         Wykonawcy projektu: dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. UR,  dr Dorota Miller.

 

Persuasionsstile in Europa (https://blogs.helsinki.fi/persuasionsstile-in-europa/ )
         Praca w projekcie stworzyła możliwość uczestnictwa w dyskusji i transferze wiedzy dotyczącej problematyki i stanu badań nad perswazją w mediach, szczególne w prasie oraz nad zagadnieniami perswazji w różnych kulturach medialnych. W projekcie byli zaangażowani  językoznawcy z 13 krajów europejskich, prace mają często charakter kontrastywny.
         Efektem projektu są następujące publikacje:
         Lenk, Hartmut E. H./Vesalainen, Marjo (red.) (2012): Persuasionsstile in Europa. Methodologie und Empirie kontrastiver Untersuchungen zur Textsorte Kommentar (Germanistische Linguistik; 218-219). Hildesheim/Zürich/New York.
         Giessen, Hans W./Lenk, Hartmut E. H. Lenk (red.) (2016): Persuasionsstile in Europa II: Kommentartexte in den Medienlandschaften europäischer Länder. (Germanistische Linguistik; 229-231). Hildesheim/Zürich/New York.
         Giessen, Hans W./ Lenk, Hartmut E. H.  (red.) (2017): Persuasionsstile in Europa III: Linguistische Methoden zur vergleichenden Analyse von Kommentartexten in Tageszeitungen europäischer Länder. (Germanistische Linguistik). Hildesheim/Zürich/New York.
      Giessen, Hans W./ Lenk, Hartmut E. H. (red.) (2019): Persuasionsstile in Europa IV: Typen und Textmuster von Kommentaren in Tageszeitungen. (Germanistische Linguistik). Hildesheim/Zürich/New York.
         Kierownik projektu: prof. Hartmut Lenk z Uniwersytetu w Helsinkach, nr grantu 4703718; środki pozyskano z następujących  fundacji: Emil-Öhmann-Stiftung, Föderation finnischer wissenschaftlicher Gesellschaften TSV oraz Forschergemeinschaft CoCoLaC (http://blogs.helsinki.fi/cocolac-rc); okres realizacji: 2011-2018.
         Wykonawcy projektu: prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz,  dr hab. Agnieszka Mac,  dr Iwona Szwed.

 

Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki – tłumaczenie na język niemiecki oraz publikacja niemieckojęzycznej wersji monografii Bożeny Witosz (2015): Grundlagen der Textsortenlinguistik (= Studien zur Text- und Diskursforschung, Bd. 13), Frankfurt/M: Peter Lang Verlag, 268 str. (przekład Anna Hanus i Iwona Szwed). 
         Jest to pierwsza monografia z zakresu genologii lingwistycznej przetłumaczona z języka polskiego na język niemiecki. Dzięki jej przekładowi czytelnik niemiecki mógł się zapoznać z dynamicznie rozwijającymi się badaniami polonistycznymi, które znane są mu jedynie w ograniczonym zakresie.
         Kierownik projektu: dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. UR grant NPRH nr 31H 12 0038 81), okres realizacji: 2012-2015.
         Wykonawcy projektu: dr Anna Hanus, dr Iwona Szwed.

 

Galizien – eine mitteleuropäische Kultur- und Gedächtnislandschaft – Sommerschule, grant na realizację międzynarodowego projektu badawczego;  projekt realizowany z naukowcami z Austrii i Niemiec.
         Tematyka projektu skierowanego do młodych naukowców oraz doświadczonych badaczy z Niemiec, Austrii, Polski i Ukrainy ogniskowała się na współczesnym spojrzeniu na Galicję: literatów, publicystów i społeczeństwa przez pryzmat regionalny i międzynarodowy; Galicję jako krainę wspomnień i pamięci (pomniki regionu, spuścizna literacka); społeczne, etniczne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe i geologiczne uwarunkowania regionu i ich wzajemne przenikanie się; niemieckie i austriackie wpływy na rozwój kultury, społeczeństwa i polityki w Galicji. Kierownik projektu: dr Anna Hanus. Projekt finansowany przez DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) (nr grantu: HE 109 6046); okres realizacji:  2013-2015.
         Wykonawca projektu: dr Ruth Büttner.

 

Galizien – eine mitteleuropäische Kultur- und Gedächtnislandschaft Teil II (druga część międzynarodowego projektu badawczego Galizien eine mitteleuropäische Kultur- und Gedächtnislandschaft.
         
Projekt obejmował konferencję, dyskusje panelowe oraz wykłady gościnne dotyczące Galicji i kresów jako przestrzeni kultury: miniony i współczesny obraz życia; Galicji i kresów jako przestrzeni pamięci: mapy pamięci, zabytki regionu, konstrukcje literackie, rozbieżne kultury pamięci; Galicji jako historycznej przestrzeni kształcenia: (szkoły wyższe, polityka oświatowa).
         Kierownik projektu: dr Ruth Büttner. Pokłosiem międzynarodowego, interdyscyplinarnego projektu złożonego z dwóch ww. części były dwie publikacje: naukowa monografia zbiorowa Hanus, Anna/Büttner Ruth (2015): Galizien als Kultur- und Gedächtnislandschaft im kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskurs (=Studien zur Text- und Diskursforschung, Bd. 13). Frankfurt/M.: Peter Lang, 459 str. oraz dwujęzyczny tomik poezji Janusza Szubera pod redakcją i w tłumaczeniu Anny Hanus i Ruth Büttner (2015): Esej o niewinności/Essay über die Unschuld – Gedichte von Janusz Szuber, Wrocław-Dresden: Atut/Neisse Verlag, 126 str.
         Projekt realizowany z naukowcami z i spoza Europy, finansowany przez Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS)/Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (PNFN), grant na realizację międzynarodowego projektu badawczego; (nr grantu: HE 200207), okres realizacji:  2013-2015.
         Wykonawca projektu: dr Anna Hanus.

 

Lingwistyka mediów    projekt badawczy zrealizowany w ramach projektu restrukturyzacyjnego Wydziału Filologicznego UWr, udział pracowników Instytutu Filologii Germańskiej (obecnie Katedry Lingwistyki Stosowanej) jako partnerów naukowych w projekcie.
         Efektem projektu jest tom tłumaczeń: Opiłowski, Roman/Jarosz, Józef/Staniewski, Przemysław (red.) (2015): Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Wrocław-Dresden: Atut/Neisse Verlag, 369 str.
         Kierownik projektu: dr Roman Opiłowski, Uniwersytet Wrocławski;  grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 6674/E-344/R/2013; okres realizacji: 2013-2015.
         Wykonawcy projektu: dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. UR, dr Anna Hanus, dr Agnieszka Mac, dr Marta Smykała.

 

Medienlinguistik und Interdisziplinarität – projekt zrealizowany we współpracy z badaczami z ośrodków krajowych i zagranicznych (m.in. Uniwersytet w Helsinkach, Uniwersytet w Mannheim, Uniwersytet w Sofii, Uniwersytet w Bazylei).
         W ramach projektu została zorganizowana 6. Konferencja Mediolingwistyczna, która odbywa się cyklicznie w różnych krajach europejskich. Jej tematyka dotyczyła założeń teoretycznych mediolingwistyki oraz analiz tekstów medialnych, również tych multimodalnych.
         Efektem projektu są dwie publikacje zbiorowe przedstawiające najnowsze wyniki badań z tego zakresu: Bilut-Homplewicz, Zofia/Hanus, Anna/Mac, Agnieszka (red.) (2017): Medienlinguistik I Textsortenfragen im medialen Umfeld (= Studien zur Text- und Diskursforschung, Bd. 15). Frankfurt/M: Peter Lang Verlag (242 str.) oraz Bilut-Homplewicz, Zofia/Hanus, Anna/Lüger, Heinz-Helmut/Mac, Agnieszka (red.) (2017): Medienlinguistik II Kontrastive Ansätze im medial geprägten Kontext (= Studien zur Text- und Diskursforschung, Bd.16). Frankfurt/M: Peter Lang Verlag (256 str.). Projekt został zrealizowany ze środków UR; okres realizacji: 2015-2017.
         Wykonawcy projektu: dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. UR, dr Agnieszka Buk, dr Anna Hanus, dr Agnieszka Mac, dr Marta Smykała, dr Iwona Szwed.

 

Stellenanzeigen als Instrument des Employer Branding – projekt badawczy w ramach „Forschungskooperation EUKO – Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation“, realizowany wspólnie z naukowcami z Finlandii, Niemiec, Polski, Austrii, Danii. Kierownictwo projektu: prof. Claudia Böttger (Europäische Fernhochschule Hamburg, Niemcy), prof. Martin Nielsen (Uniwersytet Aarhus, Dania), prof. Karin Luttermann (Katolicki Uniwersytet w Eichstätt, Niemcy) i prof. Magdalène Lévy-Tödter (Fachhochschule für Ökonomie und Management w Hamburgu, Niemcy), nr projektu: EUKO-07-10/14-MN-5, współfinansowany ze środków Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt-Ingolstadt i Hochschule für Ökonomie und Management w Hamburgu, lata 2012-2017.
         Projekt interdyscyplinarny poświęcony badaniu gatunku tekstu „Stellenanzeige” (ogłoszenie o pracę) z perspektywy językowej, kulturowej, prawnej i marketingowej, przybliżający funkcje i skuteczność oddziaływania anonsów stosowanych w poszukiwaniu pracowników w kontekście europejskich badań nad szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz promocją marki (Employer Branding).
         Efektem projektu jest monografia zbiorowa: Nielsen, Martin/ Luttermann, Karin/ Lévy-Tödter, Magdalène (red.) (2017): Stellenanzeigen als Instrument des Employer Branding in Europa. Interdisziplinäre und konstrastive Perspektiven, Wiesbaden, Springer Verlag.
         Wykonawca projektu: dr Iwona Szwed.