Profil badawczy

 

Katedra Anglistyki:

Główne dziedziny badań jakimi zajmuje się Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Kognitywnego obejmują: językoznawstwo ogólne, językoznawstwo stosowane, językoznawstwo kontrastywne/porównawcze oraz językoznawstwo kognitywne. Pracownicy zakładu prowadzą działalność naukowo-badawczą analizując różne dane językowe w zakresie języka angielskiego w ujęciu zarówno synchronicznym jak i diachronicznym.

Zakres prowadzonych badań naukowych w Zakładzie Współczesnego i Historycznego Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego obejmuje różne obszary językoznawstwa teoretycznego w aspekcie synchronicznym, diachronicznym i porównawczym, a w szczególności leksykologię, semantykę leksykalną i historyczną, pragmatykę, morfologię derywacyjną i leksykalną, elementy składni, jak również związki pomiędzy językiem i kulturą oraz interakcję języka z innymi formami komunikacji.

Zakład Przekładoznawstwa prowadzi badania naukowe w zakresie zagadnień teorii tłumaczenia literackiego i specjalistycznego oraz analizy tekstu z perspektywy przekładoznawstwa.

Zakres prowadzonych badań w Zakładzie Języków Specjalistycznych obejmuje zagadnienia dotyczące języków specjalistycznych: języka biznesu, języka prawa, języka lotnictwa, wykorzystania metodologii językoznawstwa kognitywnego w badaniach z zakresu języków specjalistycznych i dyskursów profesjonalnych.

Obszary badań Zakładu Literatur i Kultur Krajów Anglojęzycznych obejmują:

  1. W zakresie literaturoznawstwa: podstawy teoretyczne literatury, literatura krajów anglojęzycznych, adaptacje audiowizualne tekstów literackich, dramat i teatr współczesny, dialog literatur słowiańskich i literatur krajów anglojęzycznych;
  2. W zakresie nauk o kulturze i religii: kultura i historia krajów anglojęzycznych, w tym m.in. hybrydowość kulturowa krajów wieloetnicznych.

W latach 2001-2018 Instytut Filologii Angielskiej wydawał rocznik Studia Anglica Resoviensia, który od 2005 roku ukazywał się również w wersji elektronicznej.

 

Katedra Germanistyki:

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Katedrze Germanistyki związane są z trzema dyscyplinami naukowymi z dziedziny nauk humanistycznych, tj. językoznawstwem, literaturoznawstwem oraz naukami o kulturze i religii, i obejmują między innymi językoznawstwo ogólne i kontrastywne, przekładoznawstwo, zagadnienia pragmalingwistyki i semantyki, dyskurs specjalistyczny, stylistykę, glottodydaktykę, edukację międzykulturową, komunikację interkulturową, historię literatury niemieckojęzycznej, najnowszą literaturę niemiecką XX i XXI wieku.

Katedra Germanistyki dysponuje własną biblioteką, z której mogą korzystać zarówno pracownicy, jak i studenci KG. W bibliotece KG znajduje się ponad 4 000 pozycji książkowych z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, metodyki nauczania języka niemieckiego, krajo- i kulturoznawstwa Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu, jak również podręczniki do nauczania języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania we wszystkich grupach wiekowych oraz szeroki wybór beletrystyki, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych pozycji z listy lektur obowiązujących studentów filologii germańskiej. W zasobach biblioteki znaleźć można także czasopisma niemieckojęzyczne, a w księgozbiorze podręcznym znajdują się słowniki języka niemieckiego, leksykony terminów i dzieł literackich, biografie wybranych autorów.

W Katedrze Germanistyki mieści się również Biblioteka Austriacka, będąca jedną z 65 Bibliotek Austriackich na świecie i jedną z sześciu tego typu placówek funkcjonujących w Polsce. Księgozbiór obejmuje ok. 7 000 pozycji z następujących dziedzin: literatura austriacka, historia literatury, historia powszechna ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Austrii, materiały krajo- i kulturoznawcze z zakresu wiedzy o Austrii i jej mieszkańcach, szeroko pojętej kultury tego kraju, relacji polsko-austriackich, austriackiej tożsamości narodowej, austriackiej odmiany języka niemieckiego oraz dialektów. Pozostałe działy to: polityka, prawo, ekonomia, gospodarka, socjologia, filozofia, religia, literatura dziecięca i młodzieżowa, biografie, historia Żydów, Unia Europejska oraz księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony). Oprócz księgozbioru Biblioteka Austriacka posiada zbiory specjalne, na które składają się: płyty DVD (filmy fabularne i dokumentalno-krajoznawcze), płyty CD i CD-ROM.

 

Katedra Lingwistyki Stosowanej:

Pracownikami Katedry Lingwistyki Stosowanej są germaniści, angliści i poloniści. Badania germanistyczne i polonistyczne dotyczą problemów teoretycznych lingwistyki tekstu i dyskursu w perspektywie germanistycznego, polonistycznego i anglojęzycznego obszaru badawczego oraz analiz (kontrastywnych) tekstu i dyskursu, z uwzględnieniem korpusów niemieckich, polskich oraz anglojęzycznych. Przedmiotem zainteresowań badawczych są również problemy mediolingwistyki, tłumaczeń, komunikacji interkulturowej oraz szeroko pojętego językoznawstwa współczesnego, z włączeniem aspektów interdyscyplinarnych. Pracownicy katedry nawiązują współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi w ramach prowadzonego przez nich Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Text-Dyskurs-Komunikacja. Ośrodek współpublikuje również serię wydawniczą Studien zur Text- und Diskursforschung (Peter Lang Verlag) oraz periodyk text i dyskurs – text und diskurs (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Rzeszowski), stanowiący platformę współpracy między różnymi filologiami. Wyniki swych badań pracownicy KLS prezentują na konferencjach krajowych i zagranicznych, biorą również udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

Prace anglistyczne koncentrują się na analizach dotyczących bilingwizmu w ujęciu socjolingwistycznym oraz badaniach z zakresu akwizycji języka obcego/drugiego ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji systemu fonetyczno-fonologicznego języka obcego w procesie jego przyswajania.

Pracownicy Katedry brali i biorą aktywny udział w projektach badawczych i grantach krajowych oraz międzynarodowych o charakterze lingwistycznym, tłumaczeniowym i interdyscyplinarnym [m. in. grant NPRH, grant DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), grant Deutsch-PolnischeWissenschaftsstiftung (DPWS) (Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN), Emil-Öhmann-Stiftung, Fundacji CoCoLac i in.].

 

Katedra Rusycystyki:

Badania naukowe prowadzone są w Zakładzie Językoznawstwa Porównawczego, Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego oraz w Zakładzie Literatury Rosyjskiej.

Badania pracowników Zakładu Językoznawstwa Porównawczego dotyczą konceptualizacji uczuć w języku polskim i rosyjskim, parcelacji w języku rosyjskim i polskim, konstrukcji porównawczych zawierających somatyzmy w języku rosyjskim i polskim, zwrotów adresatywnych w języku rosyjskim i polskim, symboliki przyrody w rosyjskich tekstach poetyckich, dezaprobaty jako aktu mowy w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Badania pracowników Zakładu Językoznawstwa Stosowanego dotyczą wybranych narzędzi technologii informacyjnej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego, kształtowania kompetencji semantycznej w procesie przyswajania języków obcych, kształtowania kompetencji socjokulturowej w ujęciu konstruktywistycznym, integracji nauczania języka obcego ze sztuką (zastosowanie technik teatralnych w nauczaniu języka rosyjskiego), strategii wyrażania emocji w języku obcym, wykorzystania materiałów autentycznych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Badania pracowników Zakładu Literatury Rosyjskiej dotyczą liryki romantycznej, poezji P. Wiaziemskiego, literatury narodnickiej, rosyjskiej poezji emigracyjnej, współczesnej dramaturgii rosyjskiej, współczesnych gatunków poetyckich.

Biblioteka i czytelnia Katedry Rusycystyki znajduje się w gabinecie 304 (tel. 17 872 12 70), jej opiekunem jest dr Henryk Grzyś.