Zasady przyjmowania zabytków i dokumentacji do USMA

 

Zasady przyjmowania zabytków i dokumentacji do USMA

 

 1. Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych (USMA) wchodząca w skład struktury Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IA UR), powstała przy współpracy IA UR oraz Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (FROA), przyjmuje w depozyt materiały archeologiczne pozyskane w trakcie wszelkich badań prowadzonych przez IA UR oraz FROA. W szczególnych przypadkach mogą być przyjęte także zabytki pochodzące z innych badań i przypadkowych odkryć – każdorazowo na podstawie indywidualnych decyzji.

 2.  Decyzję w sprawie wydania oświadczenia o gotowości przyjęcia zabytków w depozyt do USMA wydaje Dyrektor IA UR.

 3. W celu uzyskania oświadczenia o gotowości przyjęcia w depozyt zabytków archeologicznych należy złożyć wniosek na piśmie w siedzibie USMA (ul. Siemieńskiego 17C, 35-203 Rzeszów). Wniosek można przesłać także pocztą na adres USMA lub w formie podpisanego skanu na adres mejlowy: usma@ur.edu.pl – wzór wniosku znajduje się do pobrania w zakładce Pliki do pobrania i w siedzibie USMA.

 4. Wydanie oświadczenia na piśmie lub decyzji odmownej nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.
 5. W przypadku niepozyskania materiałów zabytkowych w trakcie badań należy powiadomić o tym fakcie USMA w terminie 3 tygodni od zakończenia prac i przekazać do USMA kopię sprawozdania z przeprowadzonych badań (także w wersji elektronicznej) – wzór oświadczenia znajduje się do pobrania w zakładce Pliki do pobrania i w siedzibie USMA.

 6. Najpóźniej w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań Wnioskodawca powinien zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) z wnioskiem o przekazanie zabytków w depozyt do placówki, która wydała oświadczenie o gotowości ich przyjęcia.

 7. Zabytki mogą zostać przyjęte w depozyt do USMA dopiero po wydaniu postanowienia na piśmie przez właściwy WUOZ.

 8. Całość zabytków wraz z pełną dokumentacją oraz wykazem przekazywanych materiałów należy dostarczyć w ustalonym terminie zgodnie ze wskazaniem WUOZ – do siedziby USMA lub do siedziby WUOZ (wzór wykazu znajduje się do pobrania w zakładce Pliki do pobrania i w siedzibie USMA).

 9. Przed podpisaniem protokołu przekazania-przyjęcia w ustalonym terminie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zabytków i dokumentacji na podstawie wykazu dostarczonego przez Wnioskodawcę. Potwierdzony wykaz materiałów dołączony zostanie do protokołu.

 10. W przypadku niezgodności między sporządzonym przez Wnioskodawcę wykazem, a faktycznym stanem dostarczonych przez niego materiałów, Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia ewentualnych braków.

 11. Koszty przygotowania zabytków i dokumentacji do przekazania do USMA spoczywają na Wnioskodawcy.