Monografie

 

                              Monografie

Iwona Florkiewicz, Adrian Jusupović, Aleksandr Musin
et all.

The Sphinx of Slavic Sigillography - small lead seals of „Drohiczyn type” from Czermno. Material evidence = Sfinks słowiańskiej sfragistyki - plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna. Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 6/2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa.

Książka powstała w ramach realizacji grantu:
Sfinks słowiańskiej sfragistyki - plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym(Nowe okno)(Link do innej strony)„. 
Kierownikiem projektu był dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR 
(NCN - nr 2013/11/B/HS3/02052).

OKLADKA_VI_Tom 2.jpg [4.75 MB]

 

Redakcja naukowa:
Aleksandr Musin, Marcin Wołoszyn

The Sphinx of Slavic Sigillography. Dorogichin Seals in their East European Context = Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 6/1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa.

Książka powstała w ramach realizacji grantu:
Sfinks słowiańskiej sfragistyki - plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym(Nowe okno)(Link do innej strony)„. 
Kierownikiem projektu był dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR
(NCN - nr 2013/11/B/HS3/02052).

OKLADKA_VI_Tom 1.jpg [4.83 MB]

 

Redakcja naukowa:
Maciej Dębiec, Thomas Saile

A planitiebus usque ad montes. Studia archaeologica Andreae Pelisiak vitae anno sexagesimo quinto oblata

W 2020 roku Profesor Andrzej Pelisiak obchodził jubileusz
65. urodzin.
Z tej okazji otrzymał Księgę Jubileuszową, na którą składają się:
42 artykuły, przygotowane przez 78 autorów.

okładka.jpg [2.03 MB]

 

Andrzej Pelisiak 

Mountain Transhumance in the Late Neolithic and the Bronze Age. The Case of the High Bieszczady Mountains. (Polish Carpathians)

pelisiak.jpg [46.40 KB]

 

Katarzyna Trybała-Zawiślak

Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej - dynamika zmian i relacje kulturowe 

Trybala_Zawiślak.jpg [1.41 MB]

 

Aleksander Diaczenko, Małgorzata Rybicka, Dariusz Król, Ghenadie Sîrbu (eds.)

Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study)

 Rybicka.jpg [871.52 KB]

 

Michał Auch 

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych

Auch_okladka PRZOD.jpg [2.38 MB]

 

From Cherven' Towns to Curzon Line. Volume I. 
Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Tom 1. 
Curzon_Okladka Tom_I.jpg [6.49 MB]

 

Katarzyna Błachowska

From Cherven' Towns to Curzon Line. Volume II. 
Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Tom 2. 

Curzon_Okladka Tom_II.jpg [8.86 MB]

 

 

The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research. 

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle badań dawnych. 

Grodek_okladka PRZOD.jpg [4.69 MB]

 

Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia Wojceszczuk, Oleg Osaulczuk, Dariusz Bobak, Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz, Marta Połtowicz-Bobak, Agnieszka Wacnik

Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny /Культурно-поселенські зміни в басейні річки Вишня в епоху бронзи і за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени, Rzeszów 2018, ss. 702.


Publikacja jest końcowym efektem projektu badawczego pt. „Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN 2013/09/B/HS3/04277).

Grant NCN nr 2013/09/B/HS3/04277 „Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny” był realizowany w latach 2013-2018 przez zespół polsko-ukraiński (w tym doktoranci Uniwersytetu Rzeszowskiego) pod kierunkiem prof. dra hab. Sylwester Czopka. Zadaniem grantu było zewidencjonowanie stanowisk archeologicznych w całym dorzeczu Wiszni (obszar o powierzchni 1260 km² na terenie Polski i Ukrainy), w tym zrealizowanie badań powierzchniowo-poszukiwawczych i weryfikacyjnych, wykonanie badań sondażowych na 12 stanowiskach, przeprowadzenie szczegółowych kwerend oraz analiz przyrodniczych (z badaniami palinologicznymi) a także wydanie drukiem dwujęzycznej (polsko-ukraińskiej) syntezy. Wszystkie zakładane cele zostały zrealizowane. Ogółem zewidencjonowano 1772 stanowiska, które dostępne są w otwartej bazie danych wraz z aktywnym katalogiem na stronie: http:/wisznia.archeologia.rzeszow.pl
Badania wykopaliskowe przeprowadzono na 10 stanowiskach na Ukrainie i 2 w Polsce.

image.png [520.08 KB]

 

Małgorzata Rybicka red.: Wielokulturowe cmentarzysko w Skołoszowie, stanowisko 7 pow. jarosławski w kontekście osadnictwa z neolitu i wczesnej epoki brązu we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego. Skoloszow_7.png [43.57 KB]

 

Angelika Godzień: Archeologia sądowa. Zarys problematyki.

Jedno z pierwszych opracowań problematyki medycyny sądowej. W przystępny sposób wprowadza w zagadnienia z pogranicza archeologii i kryminalistyki, łączy w sobie archeologiczne aspekty eksploracji, próbkowania i sfery analitycznej z problemami prawnymi i kryminalistycznymi. Książka dedykowana jest szerokiemu gronu czytelników w tym studentom archeologii, medycyny oraz prawa.  Praca została wydana jako nagroda w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z archeologii napisaną w 2014 roku organizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Archeologia-sądowa-221x300.png [92.29 KB]

 

Anna Pobóg-Lenartowicz, Renata Trawka, Leszek Poniewozik, red.:

Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom IX: Obcy w mieście, obcy w klasztorze. Ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu.

mEDIWEIŚCI-9-201x300.png [52.37 KB]

 

Marcin W. Bukała, Grzegorz Myśliwski red.: 

Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom VIII: Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne.

Średniowieczny-mercator-193x300.png [52.23 KB]

 

Andrzej Dąbrówka, Maciej Michalski, Grzegorz  Trociński, Sylwia Jędrzejewska red.:

Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom VII: Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza.

Od-recepcji-do-antyku-okładka-204x300.png [52.23 KB]

 

Teresa Wolińska, Monika Ożóg, Karol Kollinger, red.:

Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom VI: Rzymianie i barbarzyńcy. Religia – polityka – kultura.

Mediewiści-6-200x300 (1).png [52.73 KB]

 

Jerzy Sperka, Karol Kollinger red.: 

Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom V: Średniowieczni władcy i ich otoczenie.

Średniowieczni-władcy-okładka-200x300.png [45.08 KB]

 

Andrzej Buko, Karol Kollinger, Sylwia Jędrzejewska red.: 

Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom IV: Badania interdyscyplinarne.

Badania-interdyscyplinarne-okładka-196x300.png [47.18 KB]

 

Andrzej Janeczek, Michał Parczewski, Michał Dzik, red.:

Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom III: Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych.

Mediewiści-tom-3-201x300.png [55.36 KB]

 

Stanisław Rosik, Sylwia Jędrzejewska, Karol Kollinger red.: 

Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom II: Hierofanie, wierzenia, obrzędy... Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem.

Hierofanie-okładka-203x300.png [41.68 KB]

 

Leszek P. Słupecki, Paweł Sierżęga, Andrzej Rozwałka, Michał Dzik red.:

Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. Tom I: Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu.

Medi-201x300.png [51.72 KB]

 

Marcin Wołoszyn, Marek Florek red.: 

The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) Material evidence 1-2.

Książka pt. „The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Materiały źródłowe”, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2016, t. I-II, to rezultat jednego z zadań projektu naukowego pt. „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych”, NPRH, projekt nr 12H 12 006481, którego kierownikiem jest dr hab., prof. UR Marcin Wołoszyn.

Książka składa się z dwóch tomów. W pierwszym interdyscyplinarny zespół badaczy (archeolodzy, archeobotanicy, archeozoolodzy, antropolodzy, geografowie, historycy)  zaprezentowali wyniki badań wykopaliskowych jakie prowadzono w Czermnie w latach 40. 50. 70 i 90. XX wieku, a także rezultaty prowadzonych obecnie badań geomorfologicznych czy geofizycznych. W tomie drugim opublikowano  prace magisterskie, które prezentują wyniki badań w Czermnie w latach 70. i 90. XX w. Do książki dołączona jest płyta, na której znajdują się katalogi zabytków wraz z rycinami.

Pojedyncze artykuły są dostępne na profilu Grodów Czerwieńskich na academia.edu:

Bieżące postępy w realizacji grantu „Złote jabłko…” można śledzić na profilu Grodów Czerwieńskich na facebooku: https://www.facebook.com/Grody.Czerwienskie/

oraz na stronie internetowej (aktualnie w trakcie budowy): https://grodyczerwienskie.pl/

okladka-PRZOD-Tom-I_doDruku-212x300.jpg [12.36 KB]okladka-PRZOD-Tom-II_doDruku-212x300.jpg [12.36 KB]

 

Barbara Chudzińska, Michał Wojenka, Marcin Wołoszyn red.: 

Od Bachórza do Światowita ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego.

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Parczewskiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin. Tom Od Bachórza do Światowita ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego, to wyraz szacunku, ale przede wszystkim sympatii, jaką darzą Jubilata przyjaciele, koledzy po fachu i uczniowie. Szerokie kontakty Profesora, tak z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, jak i z małymi placówkami na prowincji sprawiły, że znalazły się w nim teksty zarówno wytrawnych badaczy Słowiańszczyzny z kraju i zagranicy, jak i prace archeologów młodego pokolenia, dla których jest Mistrzem i często niedoścignionym wzorem uczonego i terenowca. Na książkę składa się ponad sześćdziesiąt artykułów; za sprawą których wędrujemy po Europie średniowiecznych Słowian i ich sąsiadów: znad dolnego Dunaju i wybrzeża Morza Czarnego do szwedzkiej Sigtuny, z Hedeby aż nad Morze Azowskie.

Od-Bachórza-okładka-230x300.png [130.83 KB] 

 

Aleksandr Diaczenko, Dariusz Król, Aleksandr Kyrylenko, Małgorzata Rybicka, Dmytro Verteletsky:

Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu.

Publikacja porusza problematykę wzajemnych związków między kulturą pucharów lejkowatych, kręgiem badeńskim a kulturą trypolską na zachodnim Wołyniu.

Nowomalin-okładka-214x300.png [52.01 KB]

 

Małgorzata Rybicka, Magdalena Rzucek red.:

Nasi Mistrzowie

Zbiór esejów o wybitnych polskich archeologach. Na kartach niniejszej publikacji. Czytelnik poznaje losy Józefa Kostrzewskiego, Stefana Krukowskiego, Kazimierza Godłowskiego, Marka Gedla i Aleksandry Cofta-Broniewskiej, przestawione przez ich uczniów. Publikacja jest również pokłosiem konferencji zorganizowanej z okazji 15-lecia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W książce Czytelnik znajdzie wiele archiwalnych fotografii.

Nasi-Mistrzowie-225x300.png [109.26 KB]

 

Michał Dzik:

Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i Górnej Narwii (XI-XV w.) t. 1-2.

Dwutomowa publikacja zawiera analizę materiałów archeologicznych pochodzących ze średniowiecznych cmentarzysk południowej części województwa podlaskiego. Podstawą pracy są źródła z XI – XV w., jednak omówione zostały w niej również datowane na VII-X w. oraz XVI w., co dało możliwość przedstawienia tytułowego tematu we właściwym kontekście. Duży zbiór zabytków ruchomych pozwolił na przeprowadzenie analizy ich współwystępowania. Stała się ona podstawą rozwarstwienia chronologicznego uchwytnych elementów obrzędowości pogrzebowej, a także określenia kierunków i tempa zmian m.in. w sposobach budowy grobów oraz postępowania z ciałem zmarłego. Uzyskane rezultaty zostały skonfrontowane z funkcjonującymi hipotezami na temat zwyczajów pogrzebowych, w tym genezy tzw. grobów w obudowach kamiennych, ale też dotyczącymi dziejów osadnictwa, sytuacji etnicznej i politycznej oraz kierunków chrystianizacji ludności w północnej części średniowiecznego pogranicza polsko-ruskiego. Wyniki te rzucają nowe światło na powyższe zagadnienia, podważając niektóre z tez powszechnie dotąd akceptowanych.

Przemiany-zwyczajów-1-1-213x300.png [106.35 KB]Przemiany-zwyczajów-1-1-213x300.png [106.35 KB]

 

Maciej Dębiec

Zwieczyca_3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok.

Publikacja prezentuje wyniki badań archeologicznych na stanowisku Zwięczyca 3 (obecnie część Rzeszowa) prowadzone w latach 2005-2013. W trakcie kilku sezonów wykopalisk odkryto osadę kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury malickiej oraz kultury lubelsko-wołyńskiej. Przeprowadzono również nieinwazyjne badania geofizyczne. Publikacja zawiera szczegółową analizę pozyskanego materiału archeologicznego.

Debiec_Zwieczyca_3_Eine_bandkeramische_Siedlung_am_Wislok-212x300.png [64.21 KB]

 

Maciej Salamon, Marcin Wołoszyn, Alexander Musin, Perica Špehar red.: 

Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence vol. 1 - 2.

Publikacja prezentuje materiały z międzynarodowej konferencji, która miała miejsce 21-25 września 2010 roku w Krakowie. Prezentowane są w niej referaty archeologów i historyków dotyczące chrystianizacji na obszarach pogranicza cywilizacyjnego. Artykuły w języku angielskim i niemieckim.

constantinople-and-newly-converted-europe-archaeological-and-historical-evidence-vol-2.jpg [37.63 KB]constantinople-and-newly-converted-europe-archaeological-and-historical-evidence-vol-2.jpg [37.63 KB]

 

Sylwester Czopek, Sławomir Kadrow red.: 

Mente et rutro : studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amici, colleges et discipulis oblate = Myślą i łopatą: studia archeologicznej dedykowane wybitnemu uczonemu Janowi Machnikowi w osiemdziesiąta rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów.

Zbiór artykułów przygotowanych przez 40 autorów z Polski, Czech, Ukrainy dotyczących problemów archeologii prahistorycznej i średniowiecznej ( ze szczególnym uwzględnieniem schyłku neolitu i początków epoki brązu). Publikacja dedykowana jest Profesorowi Janowi Machnikowi z okazji osiemdziesiątych urodzin.

mente-et-rutro-studia-archaeologica-johanni-machnik.jpg [16.66 KB]

 

Sylwester Czopek red.:

Autostradą w przeszłość. Katalog wystawy.

Publikacja jest katalogiem wystawy (pod tym samym tytułem), która była prezentowana w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie od października do grudnia 2011 r. Zawiera kompletne zestawienia wszystkich pozyskanych zabytków oraz pełny opis wszystkich stanowisk archeologicznych (83), na których Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego prowadziła badania wykopaliskowe (lata 2005 – 2011) w związku z badaniami autostradowymi. W pierwszej części zawarto krótkie podsumowania badań dla poszczególnych etapów prahistorii i wczesnego średniowiecza.

autostrada-w-przeszlosc-210x300.png [92.29 KB]

 

Małgorzata Rybicka red.:

Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu.

Materiały z II Forum Doktorantów Archeologii.

obraz-struktury-spolecznej-w-swietle-zrodel-archeologicznych-w-pradziejach-i-sredniowieczu.png [68.22 KB]

 

Marcin Wołoszyn red.: 

Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th century. Proceedings from the conference organised by Polish Academy of Arts and Sciences and Institute of Archaeology University of Rzeszów under the patronage of Union Académique International (Programme No. 57 Moravia Magna) Kraków, 23-26 IV 2007.

Materiały z konferencji zorganizowanej w 2007 roku przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polską Akademię Umiejętności w Krakowie (pod patronatem Union Academique International - Moravia Magna ). Publikacja stanowi najobszerniejsze kompleksowe opracowanie na temat znalezisk monet bizantyjskich w Europie Środkowej w V - X w. Praca zawiera kilkaset kolorowych zdjęć oraz map i jest jedynym najnowszym opracowaniem tego typu w europejskiej mediewistyce.

byzantine-coins-in-central-europe-between-the-5th-and-10th-century-212x300.jpg [7.31 KB]