Lachowie na Rusi...

 

Lachowie na Rusi w drugiej połowie X i w X wieku, w perspektywie archeologicznej

 

Stanowiska Mykolajiwka, 1-cmentarzysko, 2-osada, 3-grodzisko; fot W Gnera.JPG [1.13 MB]

Sucholisy, Ukraina – grodzisko

Mykolajiwka, Ukraina - kompleks osadniczy


Kierownik badań

dr Michał Dzik


Miejsce i czas badań

Sucholisy, obw. kijowski (od 2018 r.)

Mykolajiwka, obw. czerkaski (od 2019 r.)


Datowanie stanowiska

XI-XII w.


Opis badań

  Celem projektu jest rozpoznanie zagadnienia osadzania ludności z terenu państwa piastowskiego (Lachów) na południowej Rusi, a także jej wpływu na zwyczaje i kulturę materialną ludności danych regionów. Podstawą projektu są źródła archeologiczne, a istotnym jego elementem badania nad Rosią, na stanowiskach na których odnotowano zabytki ruchome charakterystyczne dla ziem polskich.

   Prace prowadzone są, we współpracy z Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.


Wybrane publikacje, w których znajdują się informacje o badaniach

W przygotowaniu!


Popularnonaukowe doniesienia medialne

Miesięcznik „Локальна історія”, nr 10/2019, 34-39.


Galeria