Rzeszów - ul. 3 Maja, Plac Farny

 

Rzeszów - ul. 3 Maja, Plac Farny

 

Stanowisko 

Rzeszów, stan. 17 - ul. 3 Maja, Plac Farny

 
Kierownik badań

Badania Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

mgr Paweł Kocańda, mgr Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, mgr Tomasz Tokarczyk (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego)
mgr Edyta Anna Marek (nadzór archeologiczny w czasie inwestycji; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego)


Miejsce i czas badań

Rzeszów, ul. 3 Maja, Plac Farny

styczeń-kwiecień 2017 roku


Datowanie stanowiska

wczesne średniowiecze - późne średniowiecze - okres nowożytny (od około XII do XIX wieku)


Opis badań

   Przyczyną zlecenia prac wykopaliskowych było natrafienie na ludzkie szczątki w czasie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni ulicy 3 Maja. Jednocześnie przez cały okres robót pełniony był nadzór archeologiczny.

    W trakcie prac otworzono 7 wykopów zlokalizowanych w kilku punktach ulicy (przy kościele farnym, kamienicach numer 10 i 16, kościele św. Krzyża i Muzeum Okręgowym, skrzyżowaniu ulic 3 Maja z Roderyka Alsa i Zamkową). Wszystkie dostarczyły niezwykle cennych odkryć, wnoszących wiele nowych wiadomości do historii dawnego Rzeszowa.

    Natrafiono między innymi na skraj cmentarza przykościelnego z 42 pochówkami szkieletowymi oraz fragmentem muru ogrodzenia kościoła, wzmiankowanego w roku 1509. Badania przy kamienicach nr 8 i 16 pozwoliły na odsłonięcie 8 poziomów dawnego moszczenia ulicy, składającego się z drewnianych konstrukcji. Do niezwykle ważnych odkryć doszło przy dawnych zabudowaniach pijarskich (Kościół św. Krzyża, Muzeum Okręgowe), gdzie prócz pochówków związanych z tamtejszym cmentarzem, odkryto nieznane wcześniej mury, świadczące o licznych przebudowach dawnego klasztoru. Sensacyjnym wręcz odkryciem okazał się wczesnośredniowieczny obiekt z ceramiką datowaną na XII-XIII wiek. Potwierdza on, iż teren ten mógł być zamieszkały przed lokacją miasta w 1354 roku.

   W chwili obecnej trwają szczegółowe analizy pozyskanych w czasie prac materiałów oraz interpretacja wyników, które pozwolą na pełne opracowanie badań.

   Warto nadmienić, iż badania na ulicy 3 Maja były pierwszymi systematycznymi pracami wykopaliskowymi w obrębie Starego Miasta w Rzeszowie. Ich kontynuacją są rozpoczęte niedawno (2018 r.) badania ulicy Kościuszki.


Wybrane publikacje, w których znajdują się informacje o badaniach

Berdowska J., Kocańda P., Mącik H., Rozwałka A.
2017 Odkrycia archeologiczne na ul. 3-go Maja, Rzeszów.


Galeria