Gordineşti-Stînca goala

 

Gordineşti-Stînca goala jako modelowy przykład rozwoju i schyłku obronnych osiedli kultury trypolskiej z końca IV tys. BC.

 

Stanowisko 90628457_1031467427238891_8752789641511305216_n.jpg [907.88 KB]

Osiedle obronne kultury trypolskiej 


Zespół badawczy

prof. dr hab. Małgorzata Rybicka – kierownik zespołu

dr Dariusz Król

dr Ghenadie Sîrbu

dr Walentyn Pankowski

dr Andrey Hawinskyi


Miejsce i czas badań

Gordineşti, rejon Edinet na Wyżynie Mołdawskiej

lata 2019-2022


Datowanie stanowiska

IV tys. BC.


Opis badań

        Celem tego projektu jest opisanie dynamiki zmian sposobów traktowania przestrzeni trwałej przez ludność zamieszkującą obronne osiedle z późnej fazy kultury trypolskiej w Gordineşti, rejon Edinet na Wyżynie Mołdawskiej. Szczegółowe analizy kontekstów rejestracji poszczególnych trwałych obiektów i zabytków ruchomych umożliwią ocenę cech pradziejowych osiedli i społeczności je zamieszkujących, a także dzięki analizom archeobotanicznym i archeozoologicznym  sposobów zdobywania pożywienia.

     Badane sondażowo w latach 70-tych XX wieku osiedle Gordineşti jest eponimicznym dla wyróżnionej przez B. Дергачев’a grupy Gordineşti. To, jak obecnie można sądzić, jednofazowe osiedle ulokowano w miejscu o naturalnych warunkach obronnych. Znajduje się ono bowiem na wypłaszczeniu około 4 hektarowego, z trzech stron otoczonego doliną, wapiennego ostańca o znacznych deniwelacjach. Strome skłony podkreślają naturalne walory obronne tego miejsca.  Ponadto zostało ono, od łagodnej strony południowej, dodatkowo umocnione wałami. 

       W roku 2019 rozpoczęto realizację opisywanego tu projektu przeprowadzając badania wykopaliskowe w Gordineşti, gdzie otworzono wykop przy krawędzi wyniesienia, w jego środkowo-zachodniej części. Badaniami archeologicznymi objęto to osiedle kultury trypolskiej w trakcie realizacji opisywanego tu projektu. W roku 2016 zostało tam przebadane domostwo tej kultury wraz otoczeniem. W trakcie ostatnich prac wykopaliskowych odkryto pozostałość następnego, zapewne mieszkalnego obiektu, do którego budowy wykorzystano glinę. Wokół obydwu konstrukcji znajdowały się liczne przęśliki lub ciężarki tkackie. Badania będą kontynuowane.


Wybrane publikacje, w których znajdują się informacje o badaniach

W przygotowaniu!


Najnowsze informacje o wynikach badań

image.png [5.63 KB]


Galeria