Dynamika osadnictwa kultury pucharów lejkowatych...

 

Dynamika osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na lessach Podgórza Rzeszowskiego

 

Stanowiska 90756160_626778354568137_4746013538676375552_n.jpg [625.76 KB]

Osady kultury pucharów lejkowatych na Podgórzu Rzeszowskim


Zespół badawczy

dr Dariusz Król - kierownik zespołu

mgr Michał Głowacz

mgr Dmytro Verteletskyi


Miejsca i czas badań

Batycze, stan. 1 – październik 2017

Skołoszów, stan. 16 – październik 2017 (kontynuacja badań – wrzesień 2018)

Roźwienica, stan. 12 – listopad 2017

Hnatkowice, stan. 15 – kwiecień 2018


Datowanie stanowisk

ok. 3700-3300 BC


Opis badań

      Celem badań było wstępne rozpoznanie wybranych stanowisk KPL zlokalizowanych w promieniu 10 km od monumentalnego cmentarzyska w Skołoszowie, stan. 7. Podjęte działania naukowe miały stanowić punkt wyjścia do uzyskania w przyszłości odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: a) czy w najwcześniejszym etapie osadnictwo KPL koncentrowało się tylko na płaskich i niżej położonych terenach Podgórza Rzeszowskiego i Doliny Dolnego Sanu, b) czy osadnictwo to mogło zajmować miejsca o wybitnej ekspozycji, c) jaka była wielkość osad w tym okresie i w jaki sposób były one ze sobą zintegrowane, d) czy duże osady i monumentalne cmentarzyska funkcjonowały tylko w klasycznym i późnym etapie tej kultury, e) czy monumentalne cmentarzyska mogły stanowić długotrwałe centra, wokół których funkcjonowały zróżnicowane funkcjonalnie osiedla, f) czy centrami mogły być duże osiedla, a chronologicznie zsynchronizowane z nimi nekropole funkcjonowały na peryferiach wykorzystywanych przez nie stref.

     Badania sondażowe przeprowadzono na kilku stanowiskach KPL (m.in. Batycze, stan. 1, Hnatkowice 15, Skołoszów, stan. 16, Roźwienica, stan. 12). Pozyskane w trakcie badań sondażowych źródła archeologiczne pozwoliły na weryfikację potencjału naukowego tych stanowisk. W większości przypadków potencjał ten określony został jako wysoki. Zgodnie z zamierzeniami udało się pozyskać dane na temat ich charakterystyki funkcjonalnej i chronologii. Szczególnie ważne były wyniki badań przeprowadzonych w Batyczach, stan. 1, Skołoszowie, stan. 16 i Hnatkowicach, stan. 15. W obrębie tych stanowisk zarejestrowano zróżnicowane morfologicznie obiekty i nawarstwienia kulturowe zawierające liczne zabytki. Wyniki badań pozwalają sądzić, że co najmniej dwa z tych stanowisk należą do kategorii stabilnych osad KPL, nawiązujących funkcjonalnie do osiedla w Pawłosiowie, stan. 52 (Rybicka, Król, Rogoziński 2014). Szczególnie interesujące wyniki uzyskano podczas rozpoznania osiedla w Skołoszowie, stan. 16, które to zostało przeznaczone do dalszych badań wykopaliskowych i geomagnetycznych w sezonie 2018 (Król, Niebieszczański 2019)


Wybrane publikacje, w których znajdują się informacje o badaniach

Król D.
2019 Is it a long or short-duration phenomenon? Existence of Funnel Beaker culture societies in the Rzeszów Foothills in the context of the current set of radiocarbon dating models, Sprawozdania Archeologiczne 71, 43-61. DOI: 10.23858/SA71.2019.00
https://www.researchgate.net

Król D. and Niebieszczański J.
2019 Skołoszów 16 - A Spatial Arrangement of the Eneolithic Settlement of the Funnel Beaker Culture in the Rzeszów Foothills (South-Eastern Poland) in the Light of Previous Excavations and Geophysical Survey, Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 10/2, 121-128. DOI: 10.24916/iansa.2019.2
https://www.researchgate.net

Król D.
2018 Studia nad osadnictwem kultury pucharów lejkowatych na lessach Podgórza Rzeszowskiego i Doliny Dolnego Sanu, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 39, 39-55. DOI: 10.15584/misroa.2018.39.2
https://www.researchgate.net


Linki do stron internetowych informujących o badaniach

https://dziejesienapodkarpaciu.pl

http://zycie.pl


Najnowsze informacje o wynikach badań

image.png [5.63 KB]


Galeria