Wspólne dziedzictwo...

 

Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

 Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu 

Partnerzy projektu

Partner wiodący

Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. Novembra č. 15, Prešov 080 01Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

Koordynator: Martin Javor

Partner mikroprojektu

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

Koordynator: Sylwia Jędrzejewska


Instytucja współfinansująca

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – oś priorytetowa 1: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Program Interreg Polska – Słowacja 2014-2020, numer realizowanego mikroprojektu: INT/EK/PO/1/I/B/0070.


Kwota dofinansowania

89.322,60 €


Termin realizacji

czerwiec 2017 – maj 2018


Opis projektu

PROBLEMATYKA:

Przewodnim tematem projektu jest dziedzictwo kulturowe pogranicza słowacko-polskiego ukazane na podstawie wyników badań archeologicznych nad epoką brązu.

CELE:

– dotarcie z wiedzą na temat archeologicznego dziedzictwa pogranicza do zróżnicowanych grup odbiorców, zwłaszcza do osób niezajmujących się zawodowo archeologią i historią;

– zwiększenie zainteresowania wspólnymi dziejami i podkreślenie wzajemnych powiązań między regionami znajdującymi się obecnie po różnych stronach granic państwowych;

– zwrócenie uwagi mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego na potrzebę ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego;

– podkreślenie wartości, jaką mają odkrycia archeologiczne dla poznawania przeszłości.

ZAPLANOWANE ZADANIA:

– stworzenie i udostępnienie na platformie internetowej interaktywnej mapy stanowisk archeologicznych z epoki brązu na pograniczu słowacko-polskim;

– przeprowadzenie skanowania 3D i druku 3D wybranych artefaktów ze stanowisk zlokalizowanych na terenie Polski i Słowacji;

– stworzenia mobilnej wystawy z wykorzystaniem kopii zabytków w postaci wydruków 3D i innych materiałów edukacyjnymi oraz promocyjnych;

– organizacja konferencji i wydanie publikacji dotyczącej projektu.

 

Publikacje, w których znajdują się informacje o projekcie

Jędrzejewska S.
2017 Polsko-słowackie dziedzictwo pogranicza, „Gazeta Uniwersytecka”, nr 4/2017 (99), 12.

Jędrzejewska S.
2018 Wspólne dziedzictwo archeologiczne na pograniczu słowacko-polskim, „Gazeta Uniwersytecka”, nr 2/2018 (102), s. 21-22.

Javor M., Jędrzejewska S., Ligoda L. (red.)
2018 Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu / Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej / Common Heritage: the Slovakian-Polish borderland in the Bronze Age, Rzeszów. pdf

Księga konferencyjna, 2018 pdf

 

Strona projektu i dostęp do mapy interaktywnej

http://archeologia.apps.divi.pl/#

 

Linki do stron internetowych informujących o projekcie

http://rzeszow-news.pl

http://supernowosci24.pl

http://supernowosci24.pl

http://www.nowiny24.pl

http://rzeszow-news.pl

 

Galeria

Spotkanie partnerów projektu w Preszowie, lipiec 2017


Spotkanie partnerów projektu w Preszowie, październik 2017

 

Skanowanie 3D zabytków

 

Spotkanie partnerów projektu w Preszowie i wystawa “Modele 3D zabytków z epoki brązu”, 23.04.2018 r.

 

Wybrane modele 3D zabytków z epoki brązu


Konferencja “Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu”, Rzeszów, 21-23.05.2018 r.