Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni...

 

Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny

        Grant NCN nr 2013/09/B/HS3/04277 „Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny” był realizowany w latach 2013-2018 przez zespół polsko-ukraiński (w tym doktoranci Uniwersytetu Rzeszowskiego) pod kierunkiem prof. dra hab. Sylwester Czopka. Zadaniem grantu było zewidencjonowanie stanowisk archeologicznych w całym dorzeczu Wiszni (obszar o powierzchni 1260 km2 na terenie Polski i Ukrainy), w tym zrealizowanie badań powierzchniowo-poszukiwawczych i weryfikacyjnych,  wykonanie badań sondażowych na 12 stanowiskach, przeprowadzenie szczegółowych kwerend i analiz przyrodniczych (z badaniami palinologicznymi) oraz wydanie drukiem dwujęzycznej (polsko-ukraińskiej) syntezy. Wszystkie zakładane cele zostały zrealizowane. Ogółem zewidencjonowano 1772 stanowiska, które dostępne są w otwartej bazie danych wraz z aktywnym katalogiem na stronie http:/wisznia.archeologia.rzeszow.pl.

        Badania wykopaliskowe przeprowadzono na 10 stanowiskach na Ukrainie i 2 w Polsce. Wydano obszerną, dwujęzyczną monografię:

Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia Wojceszczuk, Oleg Osaulczuk, Dariusz Bobak, Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz, Marta Połtowicz-Bobak, Agnieszka Wacnik
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny / Культурно-поселенські зміни в басейні річки Вишня в епоху бронзи і за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени, Rzeszów 2018, ss. 702.

Szczegółowe informacje o publikacji 

 

Galeria