Zasady publikowania artykułów


Zasady publikowania artykułów w Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Informacje dla autorów

        Nadesłane do publikacji materiały przekazywane są recenzentom do zaopiniowania pod warunkiem, że: (a) nie zostały one jeszcze dotąd opublikowane w innym wydawnictwie, (b) nie zostały oddane rozpatrzenia innym redakcjom i (c) instytucja, w której pracuje autor (lub autorzy) zaaprobowała fakt ich publikacji w Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Artykuły publikowane w naszym roczniku reprezentują opinie ich autora lub autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy.

        Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego są zainteresowane publikacją materiałów, w których zawarto problemy i zagadnienia związane z wykopaliskowymi archeologicznymi na stanowiskach w Polsce oraz w środkowej i wschodniej Europie, niezależnie od epoki i okresu, z którego pochodzą badane relikty i zabytki, problematyką metodyki badań terenowych, analizą i interpretacją zabytków archeologicznych oraz teorią archeologii.

        Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego współpracują z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). Celem tej współpracy jest uczestnictwo w nowej wersji platformy polskich publikacji naukowych, dostępnej pod adresem http://bibliotekanauki.ceon.pl, dzięki której będziemy mieć zapewnione miejsce na nowoczesnej platformie oraz dobrą widoczność Państwa publikacji w internecie (np. w wyszukiwarce Google Scholar), a to pomoże Państwu dotrzeć do nowych czytelników i autorów.

 

        Treści udostępniane w serwisie mają być objęte licencjami Creative Commons (CC) – warto wspomnieć, iż model ten zaleca wydawcom polskich czasopism naukowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a i jest on coraz częściej obowiązkowy dla autorów w związku z konsekwentną polityką Komisji Europejskiej (otwarty dostęp jest m.in. ogólną zasadą w programie Horyzont 2020) oraz wymaganiami coraz większej liczby instytucji finansujących badania.

W związku z tym, prosimy o dołączenie do przesłanych plików podpisanego poniższego oświadczenia:

“Mam świadomość, że czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode ). Przesyłając artykuł do recenzji wyrażam zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.”

Dostarczanie materiałów do publikacji

        Prosimy o dostarczanie tekstów i materiałów ilustracyjnych w oddzielnych plikach. Preferowanym formatem tekstów jest Microsoft Word. W razie przesyłania tekstów w tym formacie, prosimy nie wklejać w tekst rycin i tabel.

        Przesłany zestaw plików powinien składać się z następujących elementów:

 1. Tekst właściwy artykułu wraz ze stroną tytułową i bibliografią przygotowaną wg zamieszczonych niżej instrukcji
 2. Streszczenie
 3. Abstrakt, nie zawierający więcej niż 150 słów, zaopatrzony w listę 5-6 słów kluczowych.
 4. Spis tabel, rycin, tablic
 5. Ryciny
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację na licencji CC

        Ryciny (rysunki, fotografie, wykresy, mapy itd.) powinny być przesyłane w oddzielnych plikach wysokiej jakości, formatu JPG lub TIF. Rozdzielczość nadsyłanych rycin powinna być nie niższa niż 300 dpi, a ich proporcje powinny odpowiadać rozmiarom ilustracji dostosowanym do formatu A4.

       Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, jego pełną afiliację (dokładna nazwa reprezentowanej jednostki, adres, adres e-mail), tytuł artykułu.

      Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim, a także w językach obcych (angielski, niemiecki, inne). W przypadku tekstów obcojęzycznych prosimy również o polską wersję artykułu.

      Wszystkie nadesłane materiały rozpatrywane są w pierwszej instancji przez redaktora Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. W razie pozytywnej opinii przesyłane są dalej do oceny recenzenta lub recenzentów.

Zasady recenzowania
 1. Redakcja Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego dba o właściwy poziom merytoryczny tekstów, właściwy dobór i jakość rycin.
 2.  Artykuły przysyłane do Redakcji Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji w celu sprawdzenia, czy są zgodne z profilem czasopisma oraz z wymaganiami zamieszczonymi w Informacjach dla autorów. W przypadku braku zgodności z profilem lub niespełnienia wymogów zawartych w instrukcji dla autorów artykuły są zwracane autorom z odpowiednim pismem wyjaśniającym.
 3. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym według modelu double-blind review process (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor nie otrzymuje informacji o osobie recenzenta).
 4. Ocena dokonywana jest z wykorzystaniem formularza recenzji.
 5. Każda publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Nazwiska recenzentów są publikowane na stronie redakcyjnej każdego tomu oraz na stronie internetowej czasopisma.
 6. Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do druku (w jego obecnej formie lub po zmianach) lub jego odrzuceniu. 
 7. Autorzy artykułów są zobowiązani do uwzględnienia uwag recenzentów lub uzasadnienia braku akceptacji uwag. W przypadku rozbieżnych ocen recenzentów artykuł może być skierowany do publikacji, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii trzeciego recenzenta. W przypadku dwukrotnej negatywnej oceny tekstu redakcja odrzuca możliwość publikacji artykułu.

Zasady cytowania

Artykuły z czasopism

Węgrzynowicz T.

1988 Kultura grobów kloszowych na Mazowszu i Podlasiu w świetle próby typologicznej klasyfikacji ceramiki, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 49, s. 3-16.

Jarosz P., Włodarczak E., Włodarczak P.

2010 Settlement Finds of the Corded Ware Culture in the Valley of the Upper Vistula. Kraków Bieżanów, Site 33, “Acta Archaeologica Carpathica” lub skrót AAC, t. 45, s. 7-27.

Pojedynczy autorzy lub redaktorzy książek

Moskwa K.

1976 Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce, Rzeszów.

Czopek S., Poradyło W.

2008 Warzyce, pow. Jasło, stan. 17 – osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (= Colectio Archaeologica Ressoviensia, t. 10), Rzeszów.

Hodder I. (ed.)

1991 Archaeological theory in Europe. The last three decades, London: Routledge.

Autorzy rozdziałów lub części monografii (książek)

Ginalski J., Muzyczuk A.

1999 Stan badań nad osadnictwem celtyckim na Podkarpaciu, [w:] Czopek S., Kokowski A. (red.), Na granicach antycznego świata, Rzeszów, s. 9-14.

Madyda-Legutko R.

1995 Sytuacja kulturowa we wczesnej epoce żelaza na terenie polskiej części Katrpat Zachodnich, [w:] Szydłowski J. (red.), Dziedzictwo kulturowe epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Górnym Śląsku i w Małopolsce (= Śląskie Prace Prehistoryczne , t. 4), Katowice, s. 241-265.

W przypadku kolejnych prac tego samego autora w liście literatury przedmiotu jego nazwisko nie jest powtarzane za każdym razem, towarzyszy mu tylko inna data publikacji

Woźniak Z.

1970 Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław.

2004 Rola Karpat Zachodnich w okresie lateńskim, [w:] Gancarski J. (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Krosno, s. 43-70.

2010 Kontakty mieszkańców ziem polskich ze światem celtyckim u schyłku okresu halsztackiego i we wczesnym okresie lateńskim, „Przegląd Archeologiczny”, t. 58, s. 39-104.

Numeracja rycin i tablic – odsyłacze

Rycina – (ryc. 1); (ryc. 4:a); (ryc. 5:b; 7:c; 9:a, c-d); (ryc. 3:9)

Tablica – (tabl. V, 1); (tabl. X, 2-4, 6); (tabl. XV, 2-3; XX, 5)