MiSROA - tom 40

 

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego -
tom 40

 

Sylwester Czopek: Profesor Tadeusz Malinowski i Jego spotkania z Rzeszowem

Олександр Позіховський: Кераміка трипільської культури з енеолітичного поселення в с. Зимне

Jan Machnik: Considerations on the state of the research on the Corded Ware culture in southeastern Poland and needs of studies on social structures of its communities

Andrzej Pelisiak: Uwagi o znaleziskach przedmiotów wykonanych z krzemienia pasiastego ze wschodniej części polskich Karpat i na ich przedpolu.Próba analizy chronologiczno-kulturowej i interpretacji

Monika Bober: Stanowisko nr 20 w Przemyślu w świetle badań wykopaliskowych. Cz. 1. Analiza typologiczno-chronologiczna źródeł ruchomych pozyskanych w trakcie badań w latach 2005–2007

Monika Bober, Joanna Trąbska, Monika Pilorz, Barbara Trybalska: Spongiolitowa forma odlewnicza ze stanowiska nr 20 w Przemyślu. Rezultaty badań

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Contribution to the research on the use of flint and stone by the Lusatian culture population during the Bronze age and Early Iron age in the Lublin region (remarks of a non-lithic expert) 

Anita Kozubová: Satt auch im Jenseits? Tierknochen in Gräbern und Siedlungen der Vekerzug-Kultur

Michał Głowacz, Marcin Szpila: Wyniki ratowniczych badań przeprowadzonych na wielokulturowym stanowisku w Łowcach, stan. 17, gm. Chłopice, pow. jarosławski

Wojciech Pasterkiewicz, Andrzej Dziedzic: Siekierka z brązu ze starszej epoki brązu z Miejsca Piastowego, pow. krośnieński

Michał Jabłkowski: Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w 2018 roku w kruchcie Kościoła oo. Bernardynów w Rzeszowie

Sylwester Czopek: O ewaluacji czasopism naukowych uwag kilka, czyli dlaczego „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” będą nadal wydawane