MiSROA - tom 38

 

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego -
tom 38

image.png [80.08 KB]

Viaceslav Bicbaev, Olena Jakubenko, Małgorzata Rybicka, Dmitro Verteletskyi: Ceramika kultury pucharów lejkowatych w kontekście grupy Brynzeny kultury trypolskiej na przykładzie osiedli w Brynzenach-Cygance i Żwańcu

Elżbieta Sieradzka: Stylistyka ceramiki grupy wschodniej kultury amfor kulistych – ujęcie strukturalne

Elżbieta M. Kłosińska: From the research on clay processing and the use of pottery products among the population of the Lusatian culture in the Lublin region

Elżbieta M. Kłosińska, Jolanta Orzeł, Sylwester Sadowski: Z badań nad znaleziskami brązowych sierpów z guzkiem na Lubelszczyźnie i na terenach ościennych

Wojciech Rajpold: Szpile w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej. Przyczynek do badań nad ich związkiem z wiekiem i płcią oraz rozważania na temat pojawienia się żelaza

Denis S. Grechko: On the relations between burial types and a level of development of the society

Marcin Burghardt: Stratyfikacja społeczna ludności prawobrzeżnego leśnostepowego Podnieprza okresu Scytii klasycznej (2. poł. VI–IV/III w. p.n.e.)

Tomasz Bochnak, Zuzanna Opielowska-Nowak: Zubowice, pow. zamojski, stan. 1 – brązowa situla z grobu kultury przeworskiej świadectwem kontaktów wzdłuż tzw. „szlaku bastarneńskiego”?

Michał Dzik: Zabytki z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z grobami w obudowach kamiennych pochodzące z badań Nikolaja P. Awenariusa

Nina Glińska: Wielowymiarowe analizy statystyczne jako narzędzie do podziału typologicznego form naczyń na przykładzie wczesnośredniowiecznej ceramiki z Wiślicy

Andrzej Rozwałka, Grzegorz Mączka, Rafał Niedźwiadek: Przedpaństwowy gród w Garbowie i jego zaplecze osadnicze. Zarys problematyki

Andrzej Pelisiak: Materiały neolityczne i z epoki brązu z Bieszczadów Wysokich. Odkrycia z 2016 roku

Дмитро Ю. Вертелецький, Андрій Б. Бардецький: Нові пам'ятки трипільської культури з північно-західного краю Мізоцького кряжу на Волинській Височині

Wojciech Pasterkiewicz: Wyniki badań archeologicznych na cmentarzysku z późnego neolitu w Sadowiu koło Opatowa

Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Tomasz Tokarczyk, Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, Marcin Burghardt, Joanna Adamik-Proksa, Wojciech Rajpold: Pierwsze sprawozdanie z weryfikacyjnych badań na grodzisku z wczesnej epoki żelaza w Chotyńcu

Katarzyna Trybała-Zawiślak: Studia muzeologiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim – próba odpowiedzi na zapotrzebowanie muzeów XXI wieku

Mateusz Okoński (rec.): Richard Bradley, A Geography of Offerings. Deposits of Valuables in the Landscapes of Ancient Europe, Oxbow Books, Oxford–Philadelphia 2017, 222 strony, ISBN 978-1-78570-477-2