MiSROA - tom 37

 

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego -
tom 37

image.png [75.13 KB]

Spis treści - Jubileusz Profesora Sławomira Kadrowa

Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak, Zdzisław Jary, Jerzy Raczyk, Piotr Moska: Chronologia osadnictwa szeleckiego na stanowisku Lubotyń 11, pow. głubczycki, w świetle bayesowskiego modelowania datowań

Sergii Telizhenko: The ceramic complex of the neolithic feature 17 of the multilayered site Ratniv-II (Volyn, western Ukraine)

Mateusz Kalita, Agnieszka Kukułka, Barbara Szpunar, Andrzej Szpunar: Materiały wczesnoneolityczne ze stanowiska Biesiadki 16, gm. Gnojnik

Dariusz Król: Nekropole z bezkomorowymi grobowcami kultury pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej w dorzeczach Wisły i Sanu. Przegląd historii i stanu badań

Małgorzata Rybicka: Nowe dane w kwestii datowania kultury pucharów lejkowatych na Podgórzu Rzeszowskim

Joanna Adamik, Marcin Burghardt, Wojciech Rajpold: Materiały kultury trzcinieckiej i tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska Wierzawice 4, pow. leżajski w świetle analiz archeologicznych

Joanna Rogóż: Pochówki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska nr 4 w Wierzawicach, gm. Leżajsk, woj. podkarpackie w aspekcie badań antropologicznych

Dariusz Bobak, Katarzyna Trybała-Zawiślak: Statystyczna analiza zespołów grobowych z cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Kłyżowie, pow. stalowowolski

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Metallurgical production of the Lusatian culture in the Lublin region – discussion questions

Marcin Burghardt: Wyznaczniki płci w grobach ludności grup leśnostepowych kultury scytyjskiej

Tomasz Bochnak, Piotr N. Kotowicz, Zuzanna Opielowska: Dwa celtyckie depozyty przedmiotów żelaznych z Pakoszówki, pow. sanocki

Joanna Żółkowska: Przyczynek do badań nad wczesnośredniowiecznymi zawieszkami z wizerunkami przypisywanymi św. Jerzemu. Znaleziska z obszaru Polski

Piotr Wroniecki, Artur Jedynak: Badania geofizyczne i wykopaliskowe na stanowisku 63 w Krzczonowicach, pow. ostrowiecki, w latach 2010–2011

Andrzej Pelisiak: Nowe znaleziska z neolitu i wczesnej epoki brązu z polskich Bieszczadów Wysokich

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Contribution to identification of the Lublin region links with the East Baltic milieu in the Bronze Age

Katarzyna Trybała-Zawiślak: Obiekt ze „scyto-tracką” ceramiką toczoną z osady tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stan. 6 w Dębinie, pow. łańcucki

Kamil Karski, Monika Kuraś, Tomasz Tokarczyk: Grot włóczni z okresu rzymskiego odkryty w miejscowości Gorzyce, powiat tarnobrzeski

Ігор А. Готун, Сергій А. Горбаненко, Марина С. Сергєєва: Житло з софіївської борщагівки та прояви одного
із давніх слов’янських обрядів

Rafał Niedźwiadek: Pochówki w kryptach pod południową nawą kościoła pojezuickiego pw. św. Jana w Lublinie

Jan Dąbrowski: O szacowaniu znaczenia brązów. Na marginesie opracowania W. Rajpolda „Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej”

Tadeusz Malinowski (rec.): Marta Kalisz-Zielińska, „Józef Kostrzewski jako prekursor edukacji muzealnej w Polsce po II wojnie światowej”, [w:] Alicja Pihan-Kijasowa, Danuta Konieczka-Śliwińska (red.) „Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy. Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego”, Poznań 2016, s. 105–114

Edyta Anna Marek (rec.): Leszek Gardeła, Scandinavian Amulets in Viking Age Poland, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów 2014, 166 stron, ISBN 978-83-7667-197-0