MiSROA - tom 36

 

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego -
tom 36

Spis treści

Sylwester Czopek: Profesora Marka Gedla spotkania z Rzeszowem

Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak: Materiały świderskie ze stanowiska Łąka 11-16 (pow. rzeszowski) na tle osadnictwa w Polsce południowo-wschodniej

Andrzej Pelisiak, Zbigniew Maj, Łukasz Bajda: First site of  Corded Ware culture from the high part of the Bieszczady Mountains (south east Poland)

Aleksandra Sznajdrowska, Mirosław Mazurek: Nowe źródła do badań nad obrządkiem pogrzebowym kultury malickiej

Małgorzata Rybicka, Aleksander Diaczenko: Nowe dane o relacjach między kulturą trypolską a kulturą pucharów lejkowatych na zachodniej Ukrainie

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Lusatian culture in the Lublin region – history and state of research

Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, Joanna Rogóż, Tomasz Tokarczyk: Nowe materiały funeralne ze stanowiska 18 w Wierzawicach, pow. leżajski w ujęciu archeologicznym i antropologicznym

Wojciech Rajpold: Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej

Katarzyna Skowron: Siedliska, stanowisko 10 – osada z wczesnej epoki żelaza

Marcin Burghardt: Weapon and the military of the population of the West Podolian group of the Early Scythian culture in the light of sepulchral sources

Tadeusz Malinowski: Motyw głowy w kulturze pomorskiej

Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska: Interpretacja polepy odkrytej na osadzie wielokulturowej na przykładzie stanowiska nr 1 w Zamiechowie, pow. jarosławski

Nina Glińska, Halina Młodecka: Zróżnicowanie surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki z Wiślicy w świetle wyników badań chemicznych

Andrzej Rozwałka: Cylindryczna wieża na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie w świetle źródeł archeologicznych i architektonicznych

Zbigniew Kubiatowski: Wiedza studentów archeologii z zakresu promocji i wykorzystania archeologii do rozwoju społecznego i gospodarczego

Andrij Hawinskyj, Wojciech Pasterkiewicz, Jakub Rogoziński: Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadach kultury pucharów lejkowatych w Trościańcu koło Mikołajowa i Otynewyczach koło Żydaczowa, lewe dorzecze górnego Dniestru

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Brązowa bransoleta z Turkowic, pow. hrubieszowski

Katarzyna Trybała-Zawiślak: Znaleziska brązowe ze Strzegocic, pow. dębicki w zbiorach Muzeum Regionalnego w Dębicy

Valeriu Sîrbu, Maria-Magdalena Ştefan, Dan Ştefan, Tomasz Bochnak: Teliţa-Celic Dere, kompleks osadniczy z VI–III w. p.n.e. w północnej Dobrudży. Wyniki badań rumuńsko-polskiej misji archeologicznej za lata 2008–2015

Tomasz Bochnak, Piotr N. Kotowicz: Bruchstücke von zwei keltischen Hohlbuckelringen aus Pakoszówka, Kr. Sanok, im Südosten Polens 

Michał Parczewski: Cmentarzysko i domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne w Walawie, pow. przemyski – próba weryfikacji

Tadeusz Malinowski: Uwagi odnoszące się do publikacji poświęconej profesorowi Józefowi Kostrzewskiemu

Joanna Podgórska-Czopek: Odeszli...