MiSROA - tom 35

 

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego -
tom 35

image.png [51.63 KB]

Spis treści / István Fodor: Tibor Kemenczei – 75

Jan Chochorowski: Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości

Janusz Kowalski-Bilokrylyy: Pochodzenie kolczyków typu Kłyżów

Josyp J. Kobaľ: Scheibengedrehte graue Keramik der Kuštanovice Kultur aus Transkarpatien (Ukraine)

Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak: Remarks on the Tarnobrzeg Lusatian culture flintworking with particular emphasis on settlement materials

Monika Kuraś, Tomasz Tokarczyk: Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku numer 26 w Sarzynie, pow. leżajski

Anna Bajda-Wesołowska, Tomasz Bochnak, Monika Hozer: Bogaty grób kobiecy z wczesnej epoki żelaza odkryty w miejscowości Zabłotce, pow. jarosławski, stan. 27

Agnieszka Reszczyńska: Nowe materiały do poznania włókiennictwa kultury przeworskiej z obszaru południowo-wschodniej Polski

ЮpийА. Пуголовок, СepгeйА. Горбаненко: Печь как культовое место в жилище Северян: археологические данные

Tomasz Dzieńkowski: Stan, potrzeby i perspektywy badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem zachodniej części ziemi chełmskiej

Marek Florek: Czy „grodzisko” to dawny, zniszczony gród? O niebezpieczeństwach korzystania ze źródeł topomastycznych

Wojciech Krukar: Uwagi historyczno-geograficzne do hydronimii wschodniej części Karpat polskich

Piotr Gębica, Sławomir Superson, Monika Hozer, Anna Bajda-Wesołowska: Geoarcheologiczny zapis ewolucji doliny Wisłoka na przykładzie stanowiska nr 19 w Białobrzegach

Sławomir Superson: Znaczenie datowań archeologicznych i radiowęglowych w określaniu wieku współczesnych aluwiów powodziowych na stanowisku Budy Łańcuckie III

Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Piotr Gębica: Nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej. Stanowisko Łąka 11–16 w powiecie rzeszowskim 

Michał Dobrzyński, Michał Parczewski, Katarzyna Piątkowska, Małgorzata Rybicka: Zabytki kultury pucharów lejkowatych z miejscowości Jasienica Sufczyńska, stan. 5, na Pogórzu Przemyskim

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Nieznana szpila brązowa z miejscowości Pasieki, pow. Tomaszów Lubelski 

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Unikatowa fibula brązowa z terenu Lubelszczyzny

Piotr N. Kotowicz: Ostroga żelazna z okresu wpływów rzymskich z Międzybrodzia, pow. Sanok

Magdalena H. Rusek, Kamil Karski: The double-chambered vessel of the Chimú culture in the Castle Museum in Łańcut

Oksana Adamyszyn: Działalność archeologiczna Jurija Zacharuka na zachodzie Ukrainy (z okazji 100-lecia urodzin)

Tadeusz Malinowski (rec.): Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate (red.), Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008–2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, Fundacja Archeologiczna, Zielona Góra 2013, 593 strony, ilustracje, ISBN 978-83-938557-0-4

Edyta Anna Marek (rec.): Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski (red.), Motywy przez wieki. Tom 1. Motyw głowy w dawnych kulturach w perspektywie porównawczej, Bytów 2013, 303 strony