MiSROA - tom 32

 

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego -
tom 32

Spis treści

Adam Nowak: Zabytki krzemienne ze stanowiska Maków 20, pow. raciborski, na tle paleolitu Górnego Śląska

Dorota Nabiałek: Ceramika neolityczna ze stanowiska 1 w Grzęsce, pow. Przeworsk

Barbara Kołodziej: Pochówki zwierzęce w neolicie na terenie ziem Polski

Katarzyna Piątkowska, Michał Dobrzyński: Technologia bifacjalnych noży sierpowatych na podstawie znalezisk grobowych kultury mierzanowickiej ze Skołoszowa, stan. 7, pow. jarosławski

Joanna Adamik, Marcin Burghardt: Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Białobrzegach, pow. Łańcut, stanowisko nr 5, w świetle ostatnich badań

Monika Bajka, Marek Florek: Nowe dane do badań nad cmentarzyskami wczesnośredniowiecznego Sandomierza

Wanda Kozak-Zychman: Materiały kostne z pochówków wczesnośredniowiecznych odkrytych na Wzgórzu Staromiejskim (stan. 7) w Sandomierzu – analiza antropologiczna

Irena Kutyłowska: Zapomniany wczesnośredniowieczny klasztor w Stołpiu na Lubelszczyźnie

Irena Kutyłowska: Zaginiony wąwolnicki zamek Kazimierza Wielkiego na Lubelszczyźnie

Małgorzata Rybicka: Przyczynek do badań nad datowaniem wczesnych faz kultury pucharów lejkowatych
na Niżu Polski

Monika Kuraś, Tomasz Tokarczyk: Grot żelazny z młodszego okresu przedrzymskiego z Pikul, pow. Janów Lubelski

Halina Taras, Wojciech Taras: Prawo ochrony zabytków – aktualności wydawnicze

Joanna Adamik (rec.): Makarewicz P., Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, Archaeologia Bimaris – Monografie, t. 3, Poznań 2010, 445 stron

Izabela Wnuczek (rec.): Viktor Ì. Kločko (red.), Gordììvs’kij mogil’nik, Winnica 2011, 287 stron