AAR - tom 1

 

Analecta Archaeologica Ressoviensia - tom 1

image.png [25.66 KB]

Marta Połtowicz: The Eastern Borders of the Magdalenian Culture Range

Maciej Dębiec: Terytorium eksploatowane przez ludność osady kulturowej ceramiki wstępnej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. podkarpackie

Andrzej Pelisiak, Małgorzata Rybicka: The Annually Laminated Bottom Sediments of Lake Gościąż and Neolithic Settlements in the Western Part of Gostynin Lake District (Central Poland). An Outline

Andrzej Pelisiak: The Exploitation and Distribution of Flints From the Central Part of Polish Jura in the Late Neolithic Times

Aleksander Dzbyński: Die Größe zählt. Über einigen metrischen Eigenschaften der schnurkeramischen Amphoren aus Böhmen

Sylwester Czopek: Czas użytkowania cmentrzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej – możliwości interpretacyjne i uwagi dyskusyjne

Maciej Karwowski: Major Questions Concerning Celtic Glass from the Eastern Regions of the La Tene Culture
Tomasz Bochnak: Early Circulr Umbones of the Przeworsk Culture. The Role of Local Tradition and Celtic Infuences on the Diversity of Metal Parts of Shield at the Beginning of the Late Pre-Roman Period

Iwona Florkiewicz: Elementy dackie w kulturze przeworskiej we wczesnym okresie wpływów rzymskich

Piotr Berdowski: Garum of Herod the Great

Marcin Wołoszyn: Byzantine Archaeology – selected problems

Marek Jan Olbrycht (rec.): David Braund (ed.), Scythians and Greeks. Cultural Interactions in Scythia, Athens and the Early Roman Empire (sixth century BC – first century AD), Exeter 2005, University of Exeter Press, 256 pp. (ISBN 0 85989 746 X)