Potwierdzenie znajomości języka polskiego jako obcego dla kandydatów z zagranicy

 

Zasady dotyczące potwierdzania znajomości języka polskiego dla kandydatów z zagranicy na studia na UR


Spis treści:

 

Kandydaci z zagranicy, którzy planują podjąć studia na UR w języku polskim są zobowiązani do potwierdzenia

znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B2 sprawdź wymagania dotyczące poziomu B2


Zasady dotyczące potwierdzania znajomości języka polskiego dla kandydatów z zagranicy na studia na UR

Kandydaci z zagranicy aplikujący na studia w języku polskim powinni się wykazać dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na tym poziomie jest:  

 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce wydane przez jednostki posiadające akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na poziomie co najmniej B2;
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej z polskim językiem wykładowym;
 • dyplom ukończenia studiów w języku polskim.

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Kandydaci z zagranicy, którzy nie posiadają w/w dokumentów, są zobowiązani do przystąpienia do potwierdzenia znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B2.
 2. Osobom przygotowującym się do potwierdzenia znajomości języka polskiego dla kandydatów z zagranicy Centrum Polonijne zaleca korzystanie z materiałów wykazanych w dokumencie: Wybór materiałów do nauki języka polskiego na poziomie B2.
 3. Potwierdzenie znajomości języka polskiego ma charakter wewnętrzny, przeprowadza się go w celu zweryfikowania biegłości językowej kandydata na studia na UR.
 4. O terminie potwierdzenia znajomości języka polskiego kandydaci są informowani na stronie www Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczącej rekrutacji.
 5. Termin potwierdzenia znajomości języka polskiego jest ogłaszany wraz z innymi terminami ujętymi w harmonogramie rekrutacji.
 6. Do potwierdzenia znajomości języka polskiego mogą przystąpić osoby, które wniosły opłatę rekrutacyjną.
 7. Potwierdzenie znajomości języka polskiego przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Centrum Polonijnego UR.

 

Informacja o charakterze potwierdzania znajomości języka polskiego dla kandydatów z zagranicy na studia na UR

 1. Potwierdzenia znajomości języka polskiego ma formę testu pisemnego, trwa 90 minut.
 2. Na stronie Centrum Polonijnego jest umieszczony przykładowy test.
 3. Test odbywa się w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego, w przygotowanych salach dydaktycznych.
 4. Przed rozpoczęciem testu kandydaci przedstawiają komisji dokumenty potwierdzające tożsamość.
 5. Podczas testu kandydaci są zobowiązani do samodzielnego wykonywania zadań.
 6. Kandydaci nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych, podczas testu urządzenia te powinny być wyłączone.
 7. Wykrycie braku samodzielności podczas testu skutkuje przerwaniem i unieważnieniem testu. W tej sytuacji kandydat może zdawać testu w kolejnym terminie.
 8. Warunkiem zdania testu jest uzyskanie 50% punktów za wykonane zadania.
 9. Kandydat, który nie zdał testu, ma możliwość zdawania w kolejnym terminie
 10. Zakres umiejętności sprawdzanych podczas testu jest opisany w dokumencie: Zakres potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie B2.

 

 

Sposób potwierdzenia znajomości języka polskiego w sytuacji, gdy jej przeprowadzenie w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego jest niemożliwe

 1. W uzasadnionych przypadkach wynikających z działania tzw. siły wyższej (np. ogłoszenie stanu epidemii) dopuszcza się zdalne potwierdzenie znajomości języka polskiego w formie rozmowy sprawdzającej.
 2. Decyzja o zdalnym sposobie zdawania egzaminu dotyczy wszystkich kandydatów i jest ogłaszana wraz z terminami egzaminu na stronie www Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczącej rekrutacji. Decyzja ta jest ogłaszana nie później niż harmonogram rekrutacji. Organizator egzaminu zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku o możliwość zdawania egzaminu w trybie zdalnym.
 3. Egzamin zdalny jest egzaminem ustnym.
 4. Przykładowa karta rozmowy sprawdzającej znajduje się na stronie www Centrum Polonijnego
 5. Rozmowa sprawdzające jest przeprowadzana za pośrednictwem platformy MS Teams.
 6. Kandydat jest odpowiedzialny za jakość połączenia z Internetem - połączenie powinno być stabilne, a kandydat powinien mieć sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej.
 7. Kandydat, przed przystąpieniem do rozmowy, jest zobowiązany przygotować pomieszczenie, w którym będzie uczestniczył w rozmowie, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.), z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie uczestniczył w rozmowie lub które umożliwia nawiązanie połączenia internetowego.
 8. Kandydat zobowiązany jest pozostawać w gotowości przy urządzeniu, za pośrednictwem którego będzie uczestniczył w rozmowie, na 10 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia. Pozostawanie w gotowości oznacza posiadanie uruchomionego środka do komunikacji elektronicznej, w tym właściwej aplikacji.
 9. Przed rozpoczęciem rozmowy Komisja Egzaminacyjna weryfikuje tożsamość zdającego. Weryfikacja tożsamości kandydata odbywa się poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem, jest przeprowadzona w taki sposób, aby pozostali uczestnicy egzaminu nie mieli wglądu w treść dokumentu. Niedopuszczalne jest przesyłanie skanów dokumentów tożsamości.
 10. W trakcie trwania rozmowy kandydat ma obowiązek udostępniania dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczalne wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie znajdować się w kadrze kamery. Na prośbę organizatora kandydat powinien udostępnić ekran swojego urządzenia, o ile stosowana technologia informatyczna zapewnia taką funkcjonalność. W przypadku wątpliwości dotyczących przebiegu rozmowy, organizator ma prawo do weryfikacji warunków dotyczących pomieszczenia, w którym przebywa kandydat.
 11. Brak możliwości spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 5-9 skutkuje unieważnieniem rozmowy.
 12. Jeżeli kandydat zgłosi problemy techniczne uniemożliwiające uczestnictwo w rozmowie (np. awaria prądu, zerwanie połączenia, itp.), to będzie mógł przeprowadzić rozmowę ponownie – nie więcej niż 2 razy.
 13. Jeżeli w trakcie egzaminu nastąpi przerwa w połączeniu nie dłuższa niż 5 minut, to rozmowa może być kontynuowana.
 14. Jeżeli jakość połączenia uniemożliwia prowadzenie rozmowy (np. brak głosu, zniekształcenia głosu uniemożliwiające zrozumienie), to wówczas rozmowa będzie mogła odbyć się ponownie – nie więcej niż 2 razy.
 15. O kolejnych terminach rozmowy kandydat zostanie poinformowany poprzez system IRK. Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie www dotyczącej rekrutacji kandydatów  z zagranicy.
 16. Zakres umiejętności sprawdzanych podczas rozmowy jest opisany w dokumencie: Zakres rozmowy potwierdzającej znajomość języka polskiego na poziomie B2.

 

 

Przekazywanie informacji o wyniku potwierdzenia znajomości języka polskiego dla kandydatów z zagranicy na studia na UR

 1. Kandydaci są informowani o wyniku potwierdzenia znajomości języka polskiego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w IRK listy z numerami kandydatów i ocenami (punktami procentowymi uzyskanymi w trakcie egzaminu).
 2. Terminy ogłoszenia wyników zostaną przekazane kandydatom podczas egzaminu.
 3. Zaświadczenie o wyniku  jest przekazywane bezpośrednio do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, jest to wewnętrzny dokument UR – kandydat nie otrzymuje zaświadczenia o potwierdzeniu znajomości języka polskiego

 

Wymagania dotyczące poziomu B2

Kandydaci na studia na UR powinni znać język polski na poziomie B2. Wymagania dotyczące poziomu B2 określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (wymagania te znajdują się Załączniku I do wymienionego powyżej rozporządzenia, w części F. OPIS KOMPETENCJI W JĘZYKU POLSKIM JAKO OBCYM NA POZIOMIE ŚREDNIM OGÓLNYM) - Plik do pobrania