Potwierdzenie znajomości języka polskiego jako obcego dla kandydatów z zagranicy

 

Zasady dotyczące zdawania egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego  dla kandydatów z zagranicy na studia na UR 


Spis treści:

 

Kandydaci z zagranicy, którzy planują podjąć studia na UR w języku polskim są zobowiązani do potwierdzenia

znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B2.


Zasady dotyczące zdawania egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego  dla kandydatów z zagranicy na studia na UR 

Kandydaci z zagranicy aplikujący na studia w języku polskim powinni się wykazać dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na tym poziomie jest:  

 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce wydane przez jednostki posiadające akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na poziomie co najmniej B2;
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej z polskim językiem wykładowym;
 • dyplom ukończenia studiów w języku polskim.

 

 

Postanowienia ogólne 

 1. Kandydaci z zagranicy, którzy nie posiadają w/w dokumentów, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2. 
 2. Osobom przygotowującym się do zdawania egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów z zagranicy Centrum Polonijne zaleca korzystanie z materiałów wykazanych w dokumencie: Wybór materiałów do nauki języka polskiego na poziomie B2.
 3. Egzamin ma charakter wewnętrzny, przeprowadza się go w celu zweryfikowania biegłości językowej kandydata na studia na UR. 
 4. O terminie egzaminu kandydaci są informowani na stronie www Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczącej rekrutacji.
 5. Termin egzaminu jest ogłaszany wraz z innymi terminami ujętymi w harmonogramie rekrutacji.
 6. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które wniosły opłatę rekrutacyjną. 
 7. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Centrum Polonijnego UR.

 

Informacja o charakterze egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego  dla kandydatów z zagranicy na studia na UR 

 1. Egzamin jest egzaminem pisemnym, trwa 90 minut. 
 2. Na stronie Centrum Polonijnego jest umieszczony przykładowy egzamin pisemny oraz klucz do egzaminu pisemnego zawierający rozwiązania zadań.
 3. Egzamin odbywa się w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego, w przygotowanych salach dydaktycznych.
 4. Przed rozpoczęciem egzaminu kandydaci przedstawiają komisji dokumenty potwierdzające tożsamość.
 5. Podczas egzaminu kandydaci są zobowiązani do samodzielnego wykonywania zadań.
 6. Kandydaci nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych, podczas egzaminu urządzenia te powinny być wyłączone.
 7. Wykrycie braku samodzielności podczas egzaminu skutkuje przerwaniem i unieważnieniem egzaminu. W tej sytuacji kandydat może zdawać egzamin w kolejnym terminie.
 8. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów za wykonane zadania.
 9. Kandydat, który nie zdał egzaminu, ma możliwość zdawania w kolejnym terminie
 10. Zakres umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu jest opisany w dokumencie: Zakres egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2.

 

 

Sposób zdawania egzaminu w sytuacji, gdy przeprowadzenie egzaminu w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego jest niemożliwe  

 1. W uzasadnionych przypadkach wynikających z działania tzw. siły wyższej (np. ogłoszenie stanu epidemii) dopuszcza się zdalne zdawanie egzaminu.
 2. Decyzja o zdalnym sposobie zdawania egzaminu dotyczy wszystkich kandydatów i jest ogłaszana wraz z terminami egzaminu na stronie www Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczącej rekrutacji. Decyzja ta jest ogłaszana nie później niż harmonogram rekrutacji. Organizator egzaminu zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku o możliwość zdawania egzaminu w trybie zdalnym. 
 3. Egzamin zdalny jest egzaminem ustnym.
 4. Przykładowa karta egzaminu ustnego znajduje się na stronie www Centrum Polonijnego
 5. Egzamin zdalny jest przeprowadzany za pośrednictwem platformy MS Teams.
 6. Kandydat jest odpowiedzialny za jakość połączenia z Internetem - połączenie powinno być stabilne, a kandydat powinien mieć sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej.
 7. Kandydat, przed przystąpieniem do egzaminu, jest zobowiązany przygotować pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.), z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie uczestniczył w egzaminie lub które umożliwia nawiązanie połączenia internetowego. 
 8. Kandydat zobowiązany jest pozostawać w gotowości przy urządzeniu, za pośrednictwem którego będzie uczestniczył w egzaminie, na 10 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia. Pozostawanie w gotowości oznacza posiadanie uruchomionego środka do komunikacji elektronicznej, w tym właściwej aplikacji. 
 9. Przed rozpoczęciem egzaminu Komisja Egzaminacyjna weryfikuje tożsamość zdającego. Weryfikacja tożsamości kandydata odbywa się poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem, jest przeprowadzona w taki sposób, aby pozostali uczestnicy egzaminu nie mieli wglądu w treść dokumentu. Niedopuszczalne jest przesyłanie skanów dokumentów tożsamości.
 10. W trakcie trwania egzaminu kandydat ma obowiązek udostępniania dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczalne wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie znajdować się w kadrze kamery. Na prośbę organizatora kandydat powinien udostępnić ekran swojego urządzenia, o ile stosowana technologia informatyczna zapewnia taką funkcjonalność. W przypadku wątpliwości dotyczących przebiegu egzaminu, organizator ma prawo do weryfikacji warunków dotyczących pomieszczenia, w którym przebywa kandydat.
 11. Brak możliwości spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 5-9 skutkuje unieważnieniem egzaminu.
 12. Jeżeli kandydat zgłosi problemy techniczne uniemożliwiające zdanie egzaminu (np. awaria prądu, zerwanie połączenia, itp.), to będzie mógł zdawać egzamin ponownie – nie więcej niż 2 razy.
 13. Jeżeli w trakcie egzaminu nastąpi przerwa w połączeniu nie dłuższa niż 5 minut, to egzamin może być kontynuowany.
 14. Jeżeli jakość połączenia uniemożliwia zdawanie egzaminu (np. brak głosu, zniekształcenia głosu uniemożliwiające zrozumienie), to wówczas egzamin będzie mógł odbyć się ponownie – nie więcej niż 2 razy.
 15. O kolejnych terminach egzaminu kandydat zostanie poinformowany poprzez system IRK. Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie www dotyczącej rekrutacji kandydatów  z zagranicy. 
 16. Zakres umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu jest opisany w dokumencie: Zakres egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2. 

 

 

Przekazywanie informacji o wyniku egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów z zagranicy na studia na UR 

 1. Kandydaci są informowani o wyniku egzaminu poprzez zamieszczenie ogłoszenia w IRK listy z numerami kandydatów i ocenami (punktami procentowymi uzyskanymi w trakcie egzaminu).
 2. Terminy ogłoszenia wyników egzaminu zostaną przekazane kandydatom podczas egzaminu.
 3. Zaświadczenie o wyniku egzaminu jest przekazywane bezpośrednio do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, jest to wewnętrzny dokument UR – kandydat nie otrzymuje zaświadczenia o zdanym egzaminie.

 

 

Obowiązek udziału w lektoracie języka polskiego jako obcego dla studentów, którzy zdawali egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego dla kandydatów z zagranicy na studia na UR 

 1. Osoby, które zdawały egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego dla kandydatów z zagranicy na studia na UR, są zobowiązane do udziału w lektoracie języka polskiego jako obcego, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 64/2020 z dnia 4.06.2020.