Publikacje

Działalność edytorska jest ważnym elementem w pracy naukowo-dydaktycznej i popularyzatorskiej, którą prowadzi Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej.
W jej wyniku powstały następujące monografie, katalogi i wydania czasopisma „Sacrum et Decorum”:

Tomy monograficzne:


Człowiek w przestrzeni sakralnej. Literatura i sztuka, red. G. Ryba, Rzeszów 2015, s. 1–178, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-111-5.

Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w sztuce sakralnej i religijnej, red. G. Ryba, Rzeszów 2016, s. 1–147, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-837996-310-2.

Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj, G. Ryba, Rzeszów 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-611-0.

Katalogi wystaw organizowanych przez Centrum:


In statu nascendi visum. Z prac twórców współczesnego witrażu krakowskiego, redakcja, wstęp i opracowanie katalogu wystawy, wyd. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Rzeszów 2011.

okładka katalogu In statu nascendi visu

Między przeszłością a przyszłością. Bramy Gustawa Zemły, katalog wystawy zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie, 16 października – 17 listopada 2014 roku, red. G. Ryba, Rzeszów 2014, s. 3–7., wyd. Mitel, ISBN: 978-83-7667-180-2.

Między słowem a obrazem, katalog wystawy malarstwa Małgorzaty Drozd-Witek i grafiki Grzegorza Frydryka, wst. G. Ryba. Wystawa zorganizowana przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 18 października – 18 listopada 2013 roku.

Mistrzyni i uczennica. Zofia Baudouin de Courtenay i Barbara Pawłowska, katalog wystawy rysunków i projektów artystek ze zbiorów Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, red. G. Ryba, wyd. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN:978-83-7338-821-5.

Rocznik Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, I – XVI (2008 – ).


Sacrum et Decorum to wydawane w języku polskim i angielskim recenzowane czasopismo naukowe z dziedziny badań nad sztuką sakralną XIX i XX w., ujmowanych w szerokim kontekście kulturowym. Nie posiada odpowiedników wśród periodyków ukazujących się w Polsce, a nieliczne czasopisma zagraniczne (europejskie) z zakresu sztuki sakralnej reprezentują zbyt szeroką formułę i tylko okazjonalnie użyczają swoich łamów do publikacji prac z dziedziny stanowiącej domenę naszego pisma.
Jego powstanie spełnia oczekiwania środowiska naukowego historyków sztuki i nauk pokrewnych, wśród których wzrasta zainteresowanie badaniami nad sztuką sakralną ostatnich dwustu lat i możliwością publikacji ich rezultatów w odrębnym piśmie uwzględniającym specyfikę dziedziny.