Publikacje

Ważnym tematem w pracy naukowo-dydaktycznej i popularyzującej współczesną sztukę sakralną jest działalność edytorska Centrum. W jej wyniku powstały następujące publikacje:

 • Rocznik „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, I – XII (2008-2019);
 • Tomy monograficzne „Biblioteki Sacrum et Decorum”:

  Człowiek w przestrzeni sakralnej. Literatura i sztuka, red. G. Ryba, Rzeszów 2015, s. 1-178, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-111-5;

  Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w sztuce sakralnej i religijnej, red. G. Ryba, Rzeszów 2016, s. 1-147, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-837996-310-2;

  Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj, G. Ryba, Rzeszów 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-611-0
 • Katalogi wystaw organizowanych przez Centrum:

  Między przeszłością a przyszłością. Bramy Gustawa Zemły. Katalog wystawy zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie, w dniach od 16 października do 17 listopada 2014 r., red. Grażyna Ryba, Rzeszów 2014, s. 3-7., wyd. Mitel, ISBN: 978-83-7667-180-2;

  Między słowem a obrazem. Katalog wystawy malarstwa Małgorzaty Drozd-Witek i grafiki Grzegorza Frydryka, wst. Grażyna Ryba. Wystawa zorganizowana przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, w dniach od 18 października do 18 listopada 2013 r.;

  Mistrzyni i uczennica. Zofia Baudouin de Courtenay i Barbara Pawłowska. Wystawa rysunków i projektów artystek ze zbiorów Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wyd. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, red. Grażyna Ryba, ISBN:978-83-7338-821-5;

  IN STATU NASCENDI VISUM. Z prac twórców współczesnego witrażu krakowskiego, redakcja, wstęp i opracowanie katalogu wystawy, wyd. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Rzeszów 2011.

Sacrum et Decorum

„Sacrum et Decorum” to wydawane w języku polskim i angielskim czasopismo naukowe z dziedziny badań nad sztuką sakralną XIX i XX w., ujmowanych w szerokim kontekście kulturowym.

„Sacrum et Decorum” nie posiada odpowiedników wśród czasopism naukowych ukazujących się w Polsce, a nieliczne periodyki zagraniczne (europejskie) z zakresu sztuki sakralnej reprezentują zbyt szeroką formułę i tylko okazjonalnie użyczają swoich łamów do publikacji prac z dziedziny stanowiącej domenę naszego pisma.

Jego powstanie spełnia oczekiwania środowiska naukowego historyków sztuki i nauk pokrewnych, wśród których wzrasta zainteresowanie badaniami nad sztuką sakralną ostatnich dwustu lat i możliwością publikacji ich rezultatów w odrębnym piśmie uwzględniającym specyfikę dziedziny.

Rada Programowa wydawnictwa obejmuje przedstawicieli polskich ośrodków naukowych – osoby będące autorytetami w dziedzinie odpowiadającej profilowi pisma. Od 2010 roku dołączyli do niej profesorowie uniwersytetów w Strasburgu i Lozannie, uznając za ważne pojawienie się „Sacrum et Decorum” wśród periodyków naukowych wydawanych w Europie. Autorzy, którzy podjęli współpracę przy tworzeniu periodyku to naukowcy działający w różnych ośrodkach uniwersyteckich. Dzięki temu artykuły publikowane w „Sacrum et Decorum” dają możliwie pełny obraz aktualnie prowadzonych prac badawczych.

„Sacrum et Decorum” jest rocznikiem z datą roczną odnoszącą się do terminu nadsyłania do redakcji artykułów, przeznaczonych dla bieżącego numeru, który ukazuje się w pierwszym kwartale roku następnego.

Pismo składa się z oryginalnych artykułów recenzowanych poprzedzonych odredakcyjnym tekstem wprowadzającym. Wyjątkowo publikujemy uznane przez redakcję za ważne teksty autorów obcych, które już zostały wydane, ale są trudno dostępne i nietłumaczone wcześniej na język angielski lub polski. Niekiedy wyodrębniany jest także dział zawierający sprawozdania, recenzje oraz materiały źródłowe.

Teksty można nadsyłać w języku preferowanym przez autora. Po wstępnej akceptacji przez zespół redakcyjny, są one tłumaczone na język polski i angielski, a następnie aprobowane przez radę naukową i przesyłane do recenzji.

Strona czasopisma: www.sacrumetdecorum.pl.