SKN Pielęgniarstwa

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa skupia studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i pracą naukową w zakresie nauk o zdrowiu.

Celem działalności SKNP jest:

 • rozwijanie i pogłębianie wśród studentów zainteresowań w dziedzinie opieki pielęgniarskiej oraz problematyką zdrowia i choroby,
 • nawiązywanie kontaktów naukowych ze studentami zrzeszonymi w kołach naukowych innych uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych w kraju i poza granicami
 • pomoc w rozpowszechnianiu i publikowaniu osiągnięć naukowych członków Koła reprezentowanie interesów członków SKNP wobec władz Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi UR w zakresie udziału członków Koła w programach badawczych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu
 • nawiązywanie kontaktów naukowych z pozauczelnianymi jednostkami naukowymi w zakresie podejmowania działalności naukowo-badawczej rozpowszechnianie i publikowanie prac i informacji o działaniach członków Koła
 • integracja studentów różnych roczników na kierunkach pielęgniarstwo

ZARZĄD STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PIELĘGNIARSTWA

Przewodnicząca: Katarzyna Miazga , e-mail: km107785@stud.ur.edu.pl

Zastępca: Julita  Hulewicz,  e-mail: ja107746@ stud.ur.edu.pl

Sekretarz: Natalia Wójcik, e-mail: nw107825@stud.ur.edu.pl

OPIEKUN SKNP – dr n.med. Małgorzata Marć

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PIELĘGNIARSTWA W LATACH 2016-2022

PUBLIKACJE 2016

 1. Marć M., Żelazna M.: Zastosowanie ICNP w studium przypadku pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie, 2016,2,s. 21-23.

CZYNNE UCZESTNICTWO STUDENTÓW W KONFERENCJACH 2016

 1. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek, zdrowie, rodzin – wychowanie, opieka, wsparcie”, Rzeszów 30 maja 2016 r.

Prezentowane prace:

 1. Martyn J., Marć M.: Analiza wszczepialności dzieci w latach 1995-2015 na terenie województwa podkarpackiego
 2. Glazar A., Marć M.: Stosowanie leków przeciwgorączkowych u dzieci w wieku 0-6 lat na terenie gminy Krościenko Wyżne
 3. Ciepły Ż., Marć M.: Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z nowo rozpoznana cukrzycą typu 1 na przykładzie klasyfikacji ICNP
 4. Bąk A., Marć M.: Priorytety opieki nad kobieta w odległym okresie po mastektomii. Studium przypadku.
 5. Żelazna M., Marć M.: Monitorowanie stanu zdrowia dziecka z cukrzycą przez pielęgniarkę – studium przypadku
 6. Cioch D., Marc M.: Analiza dokumentacji w opiece nad dzieckiem z zaburzeniami elektrolitowymi. Studium przypadku
 7. Gruszecka K., Marć M.: Skutki cyberbullyingu w badaniach naukowych
 8. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE” , Warszawa 30 września 2016 r.

Postery prezentowane przez studentów:

 1. Cioch D., Marć M.: Plan opieki nad niemowlęciem z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi wg ICNP - wyróżnienie
 2. Żelazna M., Marć M.: Dziecko z pompa insulinową – plan opieki pielęgniarskiej - wyróżnienie
 3. Ciepły Ż., Marć M.: Rola pielęgniarki w adaptacji dziecka z rozpoznana cukrzycą do samokontroli i choroby - wyróżnienie
 4. Gruszecka K., Marć M.: Negatywne skutki zdrowotne u dziecka i młodzieży korzystających z Internetu - wyróżnienie

III. MiędzynarodowA Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Higher Education in Nursing : Challenges and prospects”, Żytomierski Instytut Pielęgniarstwa, Żytomierz (Ukraina) 20-21.10.2016 r.

Prezentowane prace przez studentów:

 1. Czarnecki P., Marć M.: Wybrane formy aktywności fizycznej osób starszych.
 2. Gruszecka K., Marć M.: Cyberbullying a zagrożenia dla dzieci i młodzieży
 3. PROJEKTY BADAWCZE 2016

Projekt badawczy

„Uwarunkowania zachowań zdrowotnych dzieci, młodzieży, studentów i pielęgniarek w Polsce i Ukrainie”

ORGANIZACJA KONFERENCJI STUDENCKIEJ i Warsztatów Naukowych

 1. Organizacja i uczestnictwo studentów SKNP w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa „Człowiek, zdrowie, rodzina – wychowanie, opieka, wsparcie”, Rzeszów 30 maja 2016r.
 2. Organizacja IV Podkarpackich Warsztatów Naukowych Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa „Metodologia badan naukowych w pielęgniarstwie”, Rzeszów 31 maja 2016r.

2017 rok

PUBLIKACJE 2017

 1. Marć M., Shygonska N.(red.):The research challenges in nursing practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7996-381-2 Liczba stron – 1642.
 2. Czyż D., Marć M.: Documentation of nurturing a child with diabetes treated with insulin pump on the basic of on the Classification ICNP® /w:/ Marć M., Shygonska N.(red.):The research challenges in nursing practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s.119-133.

CZYNNE UCZESTNICTWO STUDENTÓW W KONFERENCJACH 2017

 1. V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Profesjonalizm w działaniach pielęgniarki i ratownika medycznego”, Sanok, 18 maja 2017 r.

Prezentowana praca:

Marta Opałka , Małgorzata Marć: Występowanie stresu wśród studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim

2018 rok

PUBLIKACJE 2018

CZYNNE UCZESTNICTWO STUDENTÓW W KONFERENCJACH 2018

 1. VI Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych, Rzeszów 01.06 2018 r.

Prezentowane prace:

 1. Anna Nowak, Katarzyna Piątek: Rodzinne uwarunkowania zdrowia człowieka
 2. Ciepły Żaneta – Przyczyny stresu i metody radzenia sobie ze stresem wśród studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego
 3. Karolina Suchy – Źródła wiedzy o zawodzie pielęgniarki jako determinanty opinii studentów kierunków niemedycznych

ORGANIZACJA KONFERENCJI STUDENCKIEJ

 1. VI Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych, Rzeszów 01.06 2018 r.

Tematyka konferencji:

 1. Rodzinne uwarunkowania zdrowia człowieka
 2. Satysfakcja i jakość życia w zdrowiu i w chorobie
 3. Wychowanie, edukacja a zdrowie człowieka
 4. Psychologiczne uwarunkowania zdrowia
 5. Okresy rozwojowe a opieka nad człowiekiem
 6. Zachowania zdrowotne jednostki, rodziny, społeczności
 7. Profesjonalne i nieprofesjonalne systemy wsparcia

Konferencja współorganizowana przez studenckie Koło Naukowe Opieki nad Osobami Starszymi, Studenckie Koło Telemedycyny, Studenckie Koło Zainteresowań Psychologią PRO-Psyche oraz Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

2019 rok

CZYNNE UCZESTNICTWO STUDENTÓW W KONFERENCJACH 2019

 1. Międzynarodowe Sympozjum „Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielęgniarstwie”, Rzeszów, 26-27 września 2019 r.

Prezentowane prace:

 1. Bobeł M., Wróbel A., Marć M: Wiedza młodzieży na temat pierwszej pomocy w wybranych sytuacjach zdrowotnych
 2. Sowa I., Pałka S., Marć M.: Aktywność kobiet w okresie menopauzalnym.

Działalność społeczna SKNP

 1. 1. Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Kańczudze, 17 marzec 2019r.

Studenci SKNP: Katarzyna Mikłasz, Joanna Mazur, Katarzyna Miazga

- organizacja stoiska promocji zdrowia,

- edukacja zdrowotna dzieci i rodziców,

- wykonywanie pomiarów glikemii, ciśnienia tętniczego krwi,

- profilaktyka onkologiczna – nauka samobadania piersi.

 1. Dzień Otwartych Drzwi Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, 02.02.2019 r.

Studenci SKNP: Katarzyna Mikłasz, Joanna Mazur, Katarzyna Miazga, Natalia Wójcik, Joanna Wisz, Natalia Wojnar, Natalia Lichorobiec, Martyna Wojtoń

- organizacja stoiska promocji zdrowia,

- wykonywanie pomiarów glikemii, ciśnienia tętniczego krwi,

- określenie wskaźnika masy ciała BMI wraz z pomiarem tkanki tłuszczowej,

- badanie wydolności układu oddechowego – spirometria,

- profilaktyka onkologiczna – nauka samobadania piersi,

- udział w konferencji naukowo-szkoleniowej – warsztaty.

 

 1. Promocja Profilaktyki Nowotworowej „Zajedź raka”. Akcja studentów Wydziału Medycznego wśród mieszkańców Rzeszowa, Rzeszów 12.05.2019 r.

Wspólna wycieczka rowerowa po ulicach miasta Rzeszowa połączona z edukacją w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz rozdawanie materiałów edukacyjnych na temat profilaktyki poszczególnych nowotworów

Stanowisko edukacyjno- promujące na Rynku w Rzeszowie (bpomiar glikemii, ciśnienia, nauka pierwszej pomocy, porady zdrowotne i inne)

 1. Zajęcia dla dzieci w ramach MUR-u w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu 21.03.2019
 2. Zajęcia z zakresu zdrowia i edukacji prozdrowotnej „Ratuj życie bądź na szczycie” Dla dzieci z klas I-III. Szkoła Podstawowa im. Bł. Ojca Michała Czartoryskiego w Pełkiniach 06.06.2019

2020 rok

Publikacje 2020

 1. Miazga K., Śliwa M. Finansowanie profilaktyki chorób cywilizacyjnych (na przykładzie cukrzycy), jako priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego. Innovative solution in modern science, education and practise, Kijów 2020, ISBN 978-966-632-304-3.
 2. Lesiak A., Marć M., Fudali K., Fąfara A., Krakowiak A., Zdziebło K., Miklasz K.: Dylematy etyczne towarzyszące pielęgniarce podczas opieki nad pacjentem umierającym. /w:/Shatylo V. (red.) Wyższa oswita ta praktyka w miedsjestrieństwie. Materiali naukowo-praktićnoj konferencji z miżnarodnuju uciastju. 22-23 żowtnia 2020 rokuм. Żitomir, s. 109-114. UDK 614.253:[614.253.5:616-093.75]; ISBN 978-966-655-899-5.

CZYNNE UCZESTNICTWO STUDENTÓW W KONFERENCJACH 2020

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Innovative solution in modern science, education and practise”, Narodowy Uniwersytet Transportu w Kijowie, Kijów 2020:

Prezentowana praca:

 1. Miazga K., Śliwa M. Finansowanie profilaktyki chorób cywilizacyjnych (na przykładzie cukrzycy), jako priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego.

Działalność społeczna SKNP 2020

 1. Dzień Otwartych Drzwi Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, 01.02.2020 r.

Dzień Otwartych Drzwi Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego był zorganizowany z okazji obchodów XX Światowego Dnia Walki z Rakiem (World Cancer Day) pod patronatem Polskiej Unii Onkologii.

W ramach tego dnia tzw.” białej soboty” odbyły się bezpłatne konsultacje, porady, badania onkologiczne oraz edukacja i profilaktyka onkologiczna w której czynnie uczestniczyli studenci SKNP poprzez następujące działania:

 1. Organizacja stoiska promocji zdrowia,
 2. Wykonywanie pomiarów glikemii, ciśnienia tętniczego krwi,
 3. Określenie wskaźnika masy ciała BMI wraz z pomiarem tkanki tłuszczowej,
 4. Badanie wydolności układu oddechowego – spirometria,
 5. Profilaktyka onkologiczna – nauka samobadania piersi,
 6. Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej – warsztaty.

Osoby - studenci uczestniczący w akcji :Katarzyna Miazga, Joanna Wisz, Patrycja Szatko, Magda Penar, Katarzyna Ochałek, Julita Antoszkiewicz, Martyna Gaik, Katarzyna Grzywna, Gabriela Gurgacz, Anna Grabarz, Aleksandra Jacek, Natalia Lichorobiec.

 1. „Dzień Kobiet” Akcja organizowana przy współpracy z Samorządem Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, 09.03.2020 r.

2021 rok

CZYNNE UCZESTNICTWO STUDENTÓW W KONFERENCJACH 2021

 1. VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 9-11.12.2021:

Prezentowane prace:

 1. Miazga K., Wójcik N. Profesjonalizm pielęgniarki/ pielęgniarza podczas pandemii COVID-19 w percepcji licealistów.
 2. Antoszkiewicz J. Styl życia i wybrane zachowania zdrowotne osób z łysieniem plackowatym.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: ,,Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby’’, Warszawa 25.06.2021

Prezentowana praca:

 1. Antoszkiewicz J., Penar M., Ochałek K. Wybrane zachowania zdrowotne osób podczas łysienia.

2022 rok

PUBLIKACJE 2022

 1. Ochałek K., Penar M., Marć M.: Studencka opieka pielęgniarska nad pacjentami hospitalizowanymiz powodu zakażenia SARS-CoV-2. /w/Kędra E., Garwacka-Czachor E., Milecka D., Gurowiec P.J.(red.): Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania. PWSZ w Głogowie, Głogów 2022, s. 260-268.
 2. Ochałek K., Penar M.: Postawa chorych wobec łysienia plackowatego a determinanty środowiska życia. Zeszyty Studenckie Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2022, T. 31, Cz. 2, s. 101-108.

CZYNNE UCZESTNICTWO STUDENTÓW W KONFERENCJACH 2022

 1. XIII Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Aktualne wyzwania w profilaktyce zdrowia”, Nowy Targ, 9 maja 2022

Prezentowana praca:

Miazga K., Marć M.: Moda na nieszczepienie wyzwaniem dla pielęgniarek – wyróżnienie w sesji tematów wolnych

 1. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania”, Głogów 19 maja 2022 r.

Prezentowane prace:

Ochałek K., Penar M., Marć M.: Studencka opieka pielęgniarska nad pacjentami hospitalizowanymiz powodu zakażenia SARS-CoV-2

III. 31. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”, Kielce 22 kwietnia 2022

Prezentowane prace:

1.Ochałek K., Penar M.Marć M.: Postawa chorych wobec łysienia plackowatego, a determinanty środowiska życia.

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie i zachowania zdrowotne człowieka w dobie COVID-19”, Rzeszów 18 marca 2022 r.

Prezentowana praca:

 1. Antoszkiewicz J., Ochałek K., Penar M., Marć M.: Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom z COVID-19 – doświadczenia studentów pielęgniarstwa