Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022

Słowo. Studia językoznawcze nr 12/2021

 

REDAKTOR NACZELNY/EDITOR IN CHIEF: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 510
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 


Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji


ANTROPONIMY

Miroslav Kazík
Živé osobné mená ženatých mužov z horných myjavských kopaníc

Agnieszka Klimas
Historyczne nazwiska odimienne w antroponimii Żydów piotrkowskich

Justyna Mika
Granice inwencji imienniczej w Polsce – w diachronicznej perspektywie językoznawczej i prawnej

Anetta Bogusława Strawińska
Typy modnych imion dzieci polskich celebrytów

Łukasz Trzeciak
Słowiańskie (proto)nazwiska Ormian lwowskich z XVI–XVII wieku

Beata Ziajka
Ekspresywność ludowych przezwisk i przydomków odmiejscowych

Piotr Złotkowski
Imiennictwo mieszczanek brańskich w XVII–XVIII wieku


TOPONIMY

Zbigniew Babik
Domniemane ślady ptolemejskiego hydronimu Τουροῦντος w nowożytnej toponimii basenu średniej Dźwiny

Andrzej Chludziński, Krzysztof Kowalski
Digitalizacja pomorskiego zasobu toponimicznego Roberta Holstena z lat trzydziestych XX wieku

Halszka Górny
Wybrane imiona pochodzenia germańskiego w ojkonimii Polski (rekonesans)

Agnieszka Jurczyńska-Kłosok
Motywacje semantyczne polskich i obcojęzycznych nazw wybranych obiektów tworzących główną grań Tatr

Danuta Lech-Kirstein
Śląskie uniwersalia onimiczne na przykładzie nazw geograficznych pochodzących od nazw ptaków

Agnieszka Myszka
Kategoria pamięci zbiorowej w urbanonimii

Robert Słabczyński
Homonimia w mikrotoponimii południowo-wschodniej części powiatu krośnieńskiego – geneza i typologia

Artur Żołądź
Analiza nazw stacji i przystanków kolejowych w południowo-wschodniej Polsce w ujęciu diachronicznym


METODOLOGIA, INNE KATEGORIE NAZW WŁASNYCH

Silvia Margherita Corino Rovano
Villelmina Amaxia Viri sui Fredelici. Identification Strategies in Middle Age Piedmontese Rolls

Renata Gliwa-Patyńska
Kategoryzacja w dyskursie zaburzonym – nazwy własne a nazwy pospolite

Violetta Jaros
Deonimy w listach emigracyjnych Joachima Lelewela pisanych do przyjaciół i znajomych

Beata Kiszka-Pytel
Nazwy audycji radiowych z antroponimem odnoszącym się do prezentera

Izabela Łuc
Górnośląskie nazwy obiektów gastronomicznych motywowane nazewnictwem regionalnym – między glokalizacją a komercjalizacją

Małgorzata Magda-Czekaj
O archetypicznych nazwach ikon prawosławnych

Marta Nowak
Poznań w kryminale: przestrzeń zindywidualizowana czy anonimowa?

Pavol Odaloš
Syntetická sústava slovanskej onomastickej terminológie (variantná podoba)

Vladimír Patráš
Variácie podôb ženských priezvisk v onlinových médiách z pragmaštylistického hľadiska

Dagmara Świerkowska-Kobus
Skąd taka nazwa? Funkcje antroponimów w językowej przestrzeni slamów poetyckich

Piotr Tomasik
O nazwach pizzy w polskich lokalach gastronomicznych na tle kategorii glokalności

Ewelina Zając
Semantyczna płynność słowna dzieci czteroletnich – kategoria imiona

Dominika Zawadzka
Świnia niejedno ma imię – ewolucja motywacji nazewniczych w kontekście przemian kulturowych i społecznych


VARIA

Katarzyna Jachymek
Zastosowanie klucza kodowego jako narzędzia analizy etyki komunikacyjnej (na podstawie dyskusji o wyborze Naczelnika ZHP)

Wioletta Kochmańska
Przestrzeń słowem malowana w relacjach meczów siatkarskich

Anna Paluszak-Bronka
Dlaczego słowo Murzyn jest dziś obraźliwe? Rozważania historyka języka

Ewa Zajdler
W polu widzenia: morfem i grafem 見 jiàn ‘widzieć’ we współczesnym języku chińskim


RECENZJE

Anetta Bogusława Strawińska
Nazwy własne w języku i społeczeństwie, red. Mariusz Rutkowski i Agata Hącia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 270 ss.