Zakład Hematologii

 

Prof. Markiewicz.jpg [29.33 KB]

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

 

E-mail: [email protected]

            [email protected]

 

Kontakt:

Zakład Hematologii, Instytut Nauk Medycznych

Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina

ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

Telefon: 17/ 86 66 609 Fax: 17/ 86 66 608

E-mail[email protected]

 

Zespół:

Asystenci realizujący zajęcia dydaktyczne niebędący pracownikami UR:

lek. med. Marek Dudziński         

lek. med. Agnieszka Kopacz

lek. med. Beata Blajer-Olszewska

lek. med. Andrzej Kudela

lek. med. Anna Skręt

lek. med. Katarzyna Warzybok

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Bazą dla działalności naukowej Kliniki Hematologii jest jej działalność kliniczna - diagnostyka i leczenie pacjentów z pełnym spektrum schorzeń nowotworowych i nienowotworowych hematopoezy, w tym m. in. ostrych białaczek i agresywnych chłoniaków, w ramach programów lekowych NFZ oraz w ramach badań klinicznych, umożliwiających dostęp do nowoczesnych, nierefundowanych przez NFZ terapii.

Członkowie zespołu uczestniczą w pracach polskich i międzynarodowych grup roboczych, publikują w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych. Ośrodek koordynuje m.in. projekt standaryzacji oznaczeń MRD w CLL.

W Klinice prowadzone są badania naukowe i podstawowe w zakresie optymalizacji leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego w ramach Polskiej Grupy ds. Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Europejskiej Sieci Białaczkowej (ELN).  Zespół czynnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz rozwija się naukowo.

W ramach Kliniki Hematologii funkcjonuje Zespół Pracowni Diagnostycznych (pracownie: Diagnostyki Mikroskopowej wyposażona w 3 mikroskopy z przystawką asystencką, Cytometrii Przepływowej wyposażona m.in. w 2 cytometry przepływowe, w tym BD FACSCanto II umożliwiający badania metodą 8-mio kolorową) oraz Pracownia Aferez Komórkowych wyposażona w 2 separatory komórkowe Spectra Optia. W trakcie realizacji jest planowane otwarcie Pracowni Cytogenetycznej, Pracowni Biologii Molekularnej, Banku Komórek Krwiotwórczych oraz rozpoczęcie przeprowadzania transplantacji komórek krwiotwórczych.

Zakład Hematologii pełni opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/instytuty-i-jednostki-badawcze/instytut-nauk-medycznych/dzialalnosc-naukowa/kola-naukowe/studenckie-kolo-naukowe-hematologii-

pic1.jpg [41.01 KB] pic2.jpg [26.25 KB] pic3.jpg [28.43 KB]

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W Klinice Hematologii od 2019 r. realizowany jest program zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń, seminariów i wykładów z hematologii w ramach przedmiotu Choroby Wewnętrzne dla studentów V roku kierunku lekarskiego Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klinika Hematologii od 2000 r. prowadzi specjalizacje lekarskie w ramach posiadanych akredytacji w dziedzinach chorób wewnętrznych i hematologii oraz prowadzi szkolenia lekarzy z innych ośrodków w ramach staży kierunkowych.

W ramach Kliniki odbywają się cykliczne wykłady prowadzone przez kierownika i asystentów Kliniki, jak również lekarzy odbywających specjalizacje z zakresu schorzeń obejmujących tematykę szkolenia specjalizacyjnego.

 

LISTA PUBLIKACJI

  1. Beelen DW, Trenschel R, Stelljes M, i wsp. Treosulfan or busulfan plus fludarabine as conditioning treatment before allogeneic haemopoietic stem cell transplantation for older patients with acute myeloid leukaemia or myelodysplastic syndrome (MC-FludT.14/L): a randomised, non-inferiority, phase 3 trial. The Lancet Haematology 2019https://doi.org/10.1016/S2352-3026(19)30157-7.
  2. Markiewicz M. Charakterystyka wykorzystania oksykodonu w leczeniu bólu nowotworowego i pozanowotworowego w specjalistycznej praktyce lekarskiej w Polsce. Wyniki wieloośrodkowego badania obserwacyjnego. Wyd.: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  2019,  1-7.