dr hab. Anna Hanus, prof. UR

 dr hab. Anna Hanus prof. UR
kierownik Zakładu Lingwistyki Mediów

ORCID-iD: https://orcid.org/0000-0001-5850-2511
e-mail: hanusan@wp.pl [email protected]

 

BIOGRAM

UZYSKANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

 

Tytuł magistra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1997

Praca magisterska: Gedichte von Zbigniew Herbert als Gegenstand der Überlegungen über die Schwierigkeiten beim Übersetzen von literarischen Texten am Beispiel ausgewählter Werke aus dem Gedichtband „Herr Cogito“

 

Stopień doktora nauk humanistycznych: 2007

Na podstawie rozprawy: Zur Gestaltung der Dialogizität in Prosawerken – exemplifiziert an ausgewählten Erzählungen von Arthur Schnitzler und Thomas Bernhard

 

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych: 2018

Na podstawie rozprawy: Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu

 

NAUKA

ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH:

 • lingwistyka tekstu i lingwistyka dyskursu,
 • lingwistyczna analiza dialogu,
 • pragmalingwistyka,
 • translatoryka,
 • komunikacja interkulturowa,
 • kontrastywna lingwistyka tekstów medialnych

 

PROJEKTY NAUKOWE:

 • Grant NPRH na realizację zadania: Tłumaczenie na język niemiecki oraz publikacja niemieckojęzycznej wersji monografii Bożeny Witosz Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, (nr grantu 31H 12 0038 81) (kierownik projektu prof. Zofia Bilut-Homplewicz).
 • Grant na realizację międzynarodowego projektu badawczego  pt. Galizien – eine mitteleuropäische Kultur- und Gedächtnislandschaft – projekt realizowany z naukowcami z Austrii i Niemiec, finansowany przez DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) (nr grantu: HE 109 6046); (kierownik projektu: Anna Hanus (Uniwersytet Rzeszowski); lata 2013-2014.
 • Realizacja grantu uzyskanego na międzynarodowy projekt badawczy – grant Galizien – eine mitteleuropäische Kultur- und Gedächtnislandschaft Teil II (druga część międzynarodowego projektu badawczego Galizien – eine mitteleuropäische Kultur- und Gedächtnislandschaft) – projekt realizowany z naukowcami z i spoza Europy finansowany przez Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS)/Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (PNFN) (nr grantu: HE 200207); (kierownik grantu: dr Ruth Maloszek (Uniwersytet Rzeszowski) lata 2013-2015.
 • “Lingwistyka mediów” (Projekt badawczy realizowany w ramach projektu restrukturyzacyjnego Wydziału Filologicznego UWr w latach 2013-2015): Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; decyzja nr 6674/E-344/R/2013. Projekt realizowany był na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego; udział jako partner naukowy w projekcie, kierownik projektu: dr Roman Opiłowski, Uniwersytet Wrocławski; lata 2013-2015.
 • Współrealizacja projektu badawczego Medienlinguistik und Interdisziplinarität w latach 2015-2017 w Zakładzie Teorii Komunikacji Językowej Instytutu Filologii Germańskiej UR pod kierownictwem prof. dr hab. Zofii Bilut-Homplewicz i we współpracy z badaczami z ośrodków krajowych i zagranicznych (m.in. Uniwersytet w Helsinkach, Uniwersytet w Mannheim, Uniwersytet w Sofii, Uniwersytet w Bazylei) Jego owocem były dwie publikacje zbiorowe przedstawiające najnowsze wyniki badań z tego zakresu. Projekt został zrealizowany ze środków UR.
 • Grant POWR Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia POWR (WND-POWR.03.05.00-00-z050/17). Koordynacja grantu w Kolegium Nauk Humanistycznych w latach 2019-2022.
 • Realizacja grantu uzyskanego na międzynarodowy projekt badawczy pt.: Inter- und intrasprachliche Kontraste / Kontrasty wewnątrz- i międzyjęzykowe grant MNiSzW Doskonała nauka – moduł: Wsparcie konferencji naukowych, Tytuł: Organizacja Międzynarodowego Kolokwium Lingwistycznego „Kontrasty wewnątrz- i międzyjęzykowe"; Okres realizacji: 24 mies. lata 2020-2022 (redaktor wniosku: dr Iwona Szwed, redaktorzy pomocniczy: Anna Hanus, Dorota Miller, Beata Kopecka).
 • Realizacja projektu badawczego „Myśl globalnie, działaj lokalnie. Słownik mediolingwistyki” (kierownik projektu prof. Iwona Loewe) 2019-2023. Projekt realizowany ze środków Uniwersytetu Śląskiego w latach 2019 - 2023.
 • Mikrogrant przyznany przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej na projekt badawczy „Gatunki wypowiedzi w internecie – internetowe gatunki medialne”, kierownik projektu: Anna Hanus i Danuta Kępa-Figura. (2024-2026).

 

STYPENDIA ZAGRANICZNE I POBYTY NAUKOWO-BADAWCZE:

 • stypendium naukowe Ministerstwa Bawarii – Würzburg (2008)
 • stypendium Uniwersytetu Duisburg-Essen – Essen (2009)
 • stypendium Goethe-Institut – Köln und München (2010)
 • pobyt naukowy na Uniwersytecie Duisburg-Essen – Essen (2010)
 • stypendium Goethe-Institut – Berlin (2019)
 • pobyt naukowo-badawczy – Berlin (2022)

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ:

 • założenie Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy „Tekst-Dyskurs-Komunikacja” przy UR (wraz ze współpracownikami z Zakładu Teorii Komunikacji Językowej) oraz działalność w tym Ośrodku;
 • zastępca redaktora naczelnego czasopisma „tekst i dyskurs – text und dyskurs” od roku 2022;
 • członek kolegium redakcyjnego czasopisma „tekst i dyskurs – text und dyskurs” od roku 2015 (nr 8/2015, 9/2016, 10/2017, 11/2018, 12/2019, 13/2020), 14/2021, 15/2022, 16/2023, 17/2024
 • współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Text und Stil” – 15-18.10.2009, Rzeszów;
 • współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Germanistów Polskich “Gegenwart und Zukunft der Auslandsgermanistik”, 9-11.05.2014, Rzeszów;
 • organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Galizien – eine mitteleuropäische Kultur- und Gedächtnislandschaft ” - 12-14.09.2013, Rzeszów;
 • współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Medienlinguistik und interdisziplinäre Forschung” - 17-19.09.2015, Rzeszów;
 • członek Międzynarodowego Komitetu Kolokwium Lingwistycznego/ Mitglieder des Internationalen Komitees für das Linguistische Kolloquium.
 • organizacja międzynarodowej konferencji naukowej Das 55 Linguistische Kolloquium/ Kolokwium Lingwistyczne "Kontrasty wewnątrz- i międzyjęzykowe", 8-11.09.2021, Rzeszów;
 • udział w wielu konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych).

 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH:

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów
 • Stowarzyszenie Germanistów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 • Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs - Komunikacja (członek założyciel)
 • Członkostwo w Komisji Mediolingwistycznej, działającej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
 • Członek Międzynarodowego Komitetu Kolokwium Lingwistycznego/ Mitglieder des Internationalen Komitees für das Linguistische Kolloquium
 • Członek Komisji Polskiej Akademii Umiejętności – komisja medioznawcza

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE:

 1. (2009): Dialogische Kommunikation in Frage gestellt? Zur Gestaltung der Dialogizität in Prosawerken – exemplifiziert an ausgewählten Erzählungen von Arthur Schnitzler und Thomas Bernhard. Marburg: Tectum Verlag (205 str.).
 2. (2018): Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu. Wrocław – Dresden: Atut/Neisse Verlag (270 str.).
 3. (2022): Sekretne życie gatunków. Komunikacja w przestrzeni medialnej – perspektywa germanistyczna. Wrocław – Dresden: Atut/Neisse Verlag (305 str.). Współautorka: Dorota Kaczmarek, ISBN:978-83-7977-527-9.

Recenzja: Maria Wojtak – Studia medioznawcze 2023, tom 24, nr 1 (92), s. 112- 117. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1

Recenzja: Marcelina Kałasznik (2023). Anna Hanus / Dorota Kaczmarek (2022): Sekretne życie gatunków. Komunikacja w przestrzeni medialnej – perspektywa germanistyczna. ATUT / Neisse Verlag. Wrocław, Dresden, 302 S. Acta Neophilologica, 1(XXV), 235–240. https://doi.org/10.31648/an.8677

 

PRACE REDAGOWANE:

 1. (2015): Galizien als Kultur- und Gedächtnislandschaft im kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskurs (Studien zur Text- und Diskursforschung). Frankfurt/M., Peter Lang (z Ruth Büttner) (459 str.).
 2. (2015): Essej o niewinności / Essay über die Unschuld – Gedichte von Janusz Szuber, Wrocław-Dresden (z Ruth Büttner) (126 str.).
 3. (2017): Medienlinguistik I Textsortenfragen im medialen Umfeld (= Studien zur Text- und Diskursforschung 15). Peter Lang Verlag. Frankfurt/M. (mit: Bilut-Homplewicz, Zofia und Mac, Agnieszka (242 str.).
 4. (2017): Medienlinguistik II Kontrastive Ansätze im medial geprägten Kontext (= Studien zur Text- und Diskursforschung 16). Peter Lang Verlag. Frankfurt/M. (mit: Bilut-Homplewicz, Zofia, Lüger, Heinz-Helmut und Mac, Agnieszka (256 str.).
 5. (2020): Tekst-Dyskurs-Komunikacja. Podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne. Text-Diskurs-Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. (z Agnieszką Buk, Agnieszką Mac, Dorotą Miller, Martą Smykałą i Iwoną Szwed) ISBN 978-83-7996-836-7, (766 str.).
 6. (2021): Na ulicach wyobrażeń.115 wierszy polskich / Auf den Straßen des Imaginären. 115 Polnische Gedichte. Dwujęzyczna antologia współczesnej poezji polskiej. Wrocław-Dresden, Atut/Neisse-Verlag (wraz z: Zofią Bilut-Homplewicz, Ruth Maloszek i Marlis Lami) ISBN 978-83-7977-472-2 i ISBN 978-3-86276-323-8 (347 s.).
 7. (2022): Dyskurs, media, multimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno – polonistycznego. Wrocław – Dresden: Atut/Neisse-Verlag, 309 str. (wraz z Waldemarem Czachurem i Dorotą Miller).
 8. (2023): Im Zeichen der Kontrastivität. Einblicke in die Dimension der Kontrastivität in der linguistischen Forschung anhand ausgewählter Studien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 174 str. (wraz z Iwoną Szwed).
 9. (2023): Inter- and Intralinguistic Contrasts / Inter- und intralinguistische Kontraste. Warszawa, Berlin Bruxelles, New York: Peter Lang Verlag 245 str. (wraz z Dorotą Miller i Iwoną Szwed).

 

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 1. (2010): Subjektivität im Bild. Literarische Bilder als Ausdruck der Subjektivität in Reportagen von Ryszard Kapuściński und Wolfgang Büscher. W: Bilut-Homplewicz, Zofia/Mac, Agnieszka/Smykała, Marta/Szwed, Iwona (red.) Text und Stil. (= Studien zur Text- und Diskursforschung 1). Peter Lang Verlag. Frankfurt AM Main, str. 501-516.
 2. (2012): Dialogische Kommunikation in Bernhards Erzählwerk – ein Absurdum? Versuch einer Analyse ausgewählter Erzählungen von Thomas Bernhard. W: Grucza, Franciszek/Betten, Anne/Schwarz, Alexander/Prędota, Stanislaw (red.) Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Serie: Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) - Volume 4. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, str. 73-78.
 3. (2015): Czy dziennikarze stosują alternacje i adaptacje, czy łamią kanony i mieszają wzorce? Gatunki prasowe w ujęciu kontrastywnym. [Wenden Journalisten „Alternationen“ und „Adaptationen“ an oder durchbrechen sie den Kanon und vermischen die Normen?] W: Ostaszewska, Danuta (red.): Gatunki mowy i ich ewolucja. Katowice, str. 280-289.
 4. (2015): Pollacks Art zu schreiben? Zu Schwierigkeiten der Gattungsbestimmung in modernen Prosatexten am Beispiel Galizien von Martin Pollack. W: Hanus, Anna/Büttner, Ruth (red.): Galizien als Kultur- und Gedächtnislandschaft im kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskurs (= Studien zur Text- und Diskursforschung 10). Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main, str. 375-390.
 5. (2015): Galizische Kochkunsttraditionen damals und heute – linguistisch-diachronische Untersuchung von Kochrezepten. W: Hanus, Anna/Büttner, Ruth (Hrsg.): Galizien als Kultur- und Gedächtnislandschaft im kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskurs (= Studien zur Text- und Diskursforschung 10). Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main, str. 413-427 (wspautorka: Szwed, Iwona).
 6. (2015): Sprachliche Bilder vom multikulturellen Grenzland Galizien in Texten von Janusz Szuber. W: Cwanek-Florek, Ewa/Nöbauer, Irmgard (red.): Sprachliche Wechselbeziehungen in der Habsburgermonarchie. Symposien und Seminare am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Wien, str.119-137.
 7. (2015): Angewandte Linguistik für Fachleute und Laien aus der Forschungsperspektive von Gerd Antos. W: Opiłowski, Roman / Czachur, Waldemar (red.): Sprache – Wissen – Medien. (=Breslauer Studien zur Medienlinguistik 4), Wrocław – Dresden, str. 11-21  (współautorki: Bilut-Homplewicz, Zofia i Szwed, Iwona).
 8. (2016): Der Nachruf  in der polnischen und der deutschen Presse anhand der Texte um den Tod von Marcel Reich-Ranicki. W: Kaczmarek, Dorota (red.): Politik - Medien - Sprache. Deutsche und polnische Realien aus linguistischer Sicht. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str. 119-134.
 9. (2016): Kilka refleksji na temat miejsca tekstu w germanistycznej analizie dyskursu. W: Witosz, Bożena / Sujkowska-Sobisz, Katarzyna / Ficek, Ewa (red.):  Dyskurs i jego odmiany. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 339-349.
 10. (2016): Das Bild des ‘Kaisers der Reportage‘ im deutschen und polnischen Pressediskurs. Versuch einer diskursanalytischen Untersuchung. W: Jianhua Zhu / Jin Zhao / Michael Szurawitzki (red.): Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015. Germanistik zwischen Tradition und Innovation (= Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG)). Frankfurt am Main u.a.: Lang, str. 325-329.
 11. (2017): Medienlinguistik und Interdisziplinarität. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Hanus, Anna / Mac, Agnieszka (red.): Medienlinguistik I Textsortenfragen im medialen Umfeld (= Studien zur Text- und Diskursforschung 15). Frankfurt am Main:  Peter Lang Verlag, str. 9-16. (współautorki: Bilut-Homplewicz, Zofia i Mac, Agnieszka).
 12. (2017): Wie werden Profilbilder von prominenten Persönlichkeiten kreiert? Zu Argumentationstopoi in der deutschen und polnischen Presse. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Hanus, Anna / Lüger, Heinz-Helmut / Mac, Agnieszka (red.) Medienlinguistik II Kontrastive Ansätze im medial geprägten Kontext (= Studien zur Text- und Diskursforschung 16).  Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, str. 217-238.
 13. (2017): Kontrastywność interlingwistyczna w kontekście inspiracji tekstologicznych Marii Wojtak. W: Hofman, Iwona / Kępa-Figura, Danuta (red.):Współczesne media. Gatunki w mediach. T.1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, str. 29-44. (współautorka: Bilut-Homplewicz, Zofia).
 14. (2017): Ist eine gemeinsame Herangehensweise im Hinblick auf Gebrauchs- und künstlerische Textsorten innerhalb der Textsortenforschung möglich? Überprüfung der Brauchbarkeit eines integrativen Konzepts. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Krauz, Maria (red.) Text im Fokus zweier Linguistiken. Aus der polonistischen und germanistischen Forschung (= Studien zur Text- und Diskursforschung 21). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, str. 145-162.
 15. (2019): Zum interkulturellen Wissenstransfer innerhalb der Textlinguistik. W: Wiktorowicz, Józef/Just, Anna/Owsiński Piotr A. (red.): Facetten der Sprachwissenschaft. Bausteine zur diachronen und synchronen Linguistik, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, str. 99-114 (współautorka: Szwed, Iwona).
 16. (2019): Wolfgang Heinemann als Inspirator der Forschungs- und Bildungsstelle Text ­– Diskurs – Kommunikation (ein Gespräch) W: Wiktorowicz, Józef / Just, Anna / Owsiński Piotr A. (red.): Facetten der Sprachwissenschaft. Bausteine zur diachronen und synchronen Linguistik. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, str. 51-63,  (współautorki: Bilut-Homplewicz, Zofia, Mac, Agnieszka, Miller, Dorota, Smykała, Marta i Szwed, Iwona).
 17. (2019): Potencjał analiz germanistycznej tekstologii kontrastywnej. Szanse i ograniczenia mediolingwistyki kontrastywnej. W: Hofman, Iwona/Kępa-Figura, Danuta (red.): Współczesne media 10. Problemy i metody badań nad mediami. T.2.  Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, str. 43-60.
 18. (2020): Lyrikübersetzung als kultureller Transfer. Besonderheiten und Dilemmata bei der Übersetzung polnischer Gedichte von Gegenwartsautor*innen ins Deutsche. W: Buk, Agnieszka/Hanus, Anna/Mac, Agnieszka/Miller, Dorota/Smykała, Marta/ Szwed, Iwona (red.): Tekst-Dyskurs-Komunikacja. Podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne. Text-Diskurs-Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 705-718.
 19. (2020): Demokratisierung der Wissenschaftssprache? Kontrastive Analyse von polonistischen und germanistischen Kommunikations- und Ausdrucksformen in der wissenschaftlichen Schreibpraxis. W: Buk, Agnieszka/Hanus, Anna/Mac, Agnieszka/ Miller, Dorota/Smykała, Marta/Szwed, Iwona (red.): Tekst-Dyskurs-Komunikacja. Podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne. Text-Diskurs-Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 599-615.
 20. (2020): Krytyka jako forma agresji czy agresja w krytyce? Formy i płaszczyzny agresji w komunikacji werbalnej na podstawie telewizyjnego programu literackiego Das literarische Quartett – próba analizy mediolingwistycznej. W: Hofman, Iwona / Kępa-Figura, Danuta (red.): Współczesne media 11. Przemoc w mediach. T.1.  Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, str. 181-208.
 21. (2021): Przetłumaczalne / Nieprzetłumaczalne? – Übersetzbar / Unübersetzbar? W: Bilut-Homplewicz, Zofia/Hanus, Anna/Lami, Marlis/Maloszek, Ruth (red.): Na ulicach wyobrażeń.115 wierszy polskich / Auf den Straßen des Imaginären. 115 Polnische Gedichte. Dwujęzyczna antologia współczesnej poezji polskiej. Wrocław – Dresden: Atut/Neisse-Verlag, str. 16 – 37 (z Zofią Bilt-Homplewicz, Marlis Lami i Ruth Maloszek).
 22. (2022): „Noch niedriger können wir es nicht hängen“ – einige Bemerkungen zum Humorgebrauch in Expertenfernsehdiskussionen zu literarischen Neuerscheinungen am Beispiel des „Literarischen Quartetts“. W: Jakosz, Mariusz / Wawro Iwona (red.): Mit Humor ist nicht immer zu spaßen. An der Grenze von Spaß und Ernst. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, str. 247–267.
 23. (2022): Dyskurs, media, multimodalność. W stronę dialogu germanistyczno – polonistycznego. W: Czachur, Waldemar/Hanus, Anna/Miller Dorota (red): Dyskurs, media, multimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno – polonistycznego Wrocław – Dresden: Atut/Neisse-Verlag, str. 7–30 (z Waldemarem Czachurem i Dorotą Miller).
 1. (2023): Dimensionen der Kontrastivität. Einblicke in die germanistische linguistische Forschung (współautorka: Szwed Iwona). W: Hanus, Anna/Szwed, Iwona (red.): Im Zeichen der Kontrastivität. Einblicke in die Dimension der Kontrastivität in der linguistischen Forschung anhand ausgewählter Studien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, str. 7–29.
 2. (2023): (Professionelle ) Filmkritik bei YouTube? Ein deutsch–polnischer Vergleich. W: Hanus, Anna/Szwed, Iwona (red.): Im Zeichen der Kontrastivität. Einblicke in die Dimension der Kontrastivität in der linguistischen Forschung anhand ausgewählter Studien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, str. 77–97.
 3. (2023): Mediolingwistyka zakotwiczona w niemieckiej tradycji badawczej. W: Loewe (red.): Encyklopedia mediolingwistyki. Kraków: Universitas, str. 373 – 391 (współautorka Agnieszka Mac).

ARTYKUŁY NAUKOWE:

 1. (2001): Zwischen Subjektivität und Objektivität – Zwiespälte eines Nachdichters. W: Uliasz, Stanisław (red.): Historia literatury 7, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Wydawnictwo WSP. Rzeszów, str. 123-137.
 2. (2001): Zur Besonderheit der literarischen Kommunikation am Beispiel eines Dramentextes. W: Lingua ac Communitas Nr 11. Warszawa – Poznań, str. 39-57.
 3. (2002): Literarische Kommunikation in Frage gestellt. W: Lingua ac Communitas Nr 12. Warszawa – Poznań, str. 27-49.
 4. (2003): Kilka uwag o tłumaczeniu poezji Herberta w niemieckiej interpretacji K. Dedeciusa. W: Ożóg, Kazimierz (red.): Językoznawstwo 1, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Wydawnictwo WSP. Rzeszów, str. 33-50.
 5. (2011): Uczenie się przez partnerstwo a nauczanie języka obcego“. W: Wróblewska, Krystyna/Kalandyk, Mariusz/Szumna, Dorota/Szymańska-Kujawa Urszula (red.): Kwartalnik Edukacyjny, Wydawca: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, str. 70-79.
 6. (2012): Dialogi u Bernharda – ‘Mischtext’, czy celowy zabieg stylistyczny? W: Lech, Kolago (red.): Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, str. 693 -708.
 7. (2012): Czy „gatunek” to „rodzaj”? W gąszczu genologii polonistycznej i germanistycznej. W: Gajda, Stanisław (red.): Stylistyka XXI. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Instytut Filologii Polskiej, str. 319-333.
 8. (2013) Auf der Spur des Dialogischen? Eine Analyse ausgewählter Erzählungen von Thomas Bernhard. W: Colloquia Germanica Stetinensia Nr 21. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, str. 215-225.
 9. (2013) Domosławski – bohater czy bluźnierca? Krytykowanie w polsko-niemieckim dyskursie na podstawie tytułów artykułów prasowych. W: Stylistyka XXII. Opole. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Instytut Filologii Polskiej, str.177-196.
 10. (2013) Von Domosławskis Skandalbuch zu Kapuścińskis Lebenslüge. Zur Entfaltung und Entwicklung eines Diskursthemas im medialen Diskurs um die Veröffentlichung von „Kapuściński non-fiction“. W: Bilut-Homplewicz, Zofia/Czachur, Waldemar (red.): tekst i dyskurs – text und diskurs. Nr.6, Warszawa – Rzeszów: Zakład Graficzny UW, str. 83-102.
 11. (2014) Przekład tekstu naukowego na tle lingwistycznych badań polonistycznych i germanistycznych. W: Stylistyka XXIII. Opole. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Instytut Filologii Polskiej, str. 357-375, (współautorka: Szwed, Iwona).
 12. (2014): Was wird hier überhaupt kritisiert? Kritisieren im deutschen Pressediskurs zu  „Kapuściński non-fiction” In: Studia Germanica Gedanensia 31, str. 155-165.
 13. (2014): Wariantywność gatunkowa w ujęciach kontrastywnych na przykładzie wybranych polskich i niemieckich tabloidów. W: Bilut-Homplewicz, Zofia/Czachur, Waldemar (red.): tekst i dyskurs – text und diskurs. Nr. 7, Warszawa – Rzeszów: Zakład Graficzny UW, str. 237-258.
 14. (2014): Wie viel Wissen wird einem Leser zugemutet? – einige Bemerkungen zu Wissensanforderungen im Kontext intertextueller Beziehungen in Pressetexten. W: Berdychowska, Zofia / Janicka, Joanna / Vogelgesang-Doncer, Agnieszka(red.): Texte – Textsorten – Phänomene im Text (= Studien zur Text- und Diskursforschung 7). Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main, str. 57-75.
 15. (2015): Zwischen Bachtin und Beipackzettel: Polonistische Textsortenlinguistik in der Übersetzung für deutschsprachige Adressaten W: Berdychowska, Zofia/Kołodziej, Robert/Zarychta, Paweł/Duś, Magdalena (red.): Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, Zeszyt 4/2015, Kraków, str. 17-30 (współautorki: Bilut-Homplewicz, Zofia i Szwed, Iwona).
 16. (2015): Gdzie krzyżują się drogi w polonistycznym i germanistycznym rozumieniu stylu? W: Stylistyka XXIV. Opole. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Instytut Filologii Polskiej, str. 422-443.
 17. (2015): Wie werden Stil, Gattung, Text und Diskurs in der Polonistik positioniert? Grundbegriffe der Text und Diskursforschung im deutschpolnischen Vergleich – dargestellt aus dem Blickwinkel eines germanistischen Forschers W: Studia Germanica Gedanensia 33, str. 176-193.
 18. (2015): Wspomnienie pośmiertne – gatunek o wielu obliczach? Spojrzenie z perspektywy badań germanistycznych. W: Ożóg, Kazimierz (red.): Słowo. Studia językoznawcze 6/2015. Rzeszów, Wydawnictwo UR, str. 51-68.
 19. (2015): Является ли «жанр» «типом»? (генологические джунгли в полонистике и германистике) W: Wadim Dimitriev (red.): ЖАНРЫ РЕЧИ 1(11) 2016, Saratow, str. 51-56.
 20. (2016): Kritischer Nachruf – eine neue Textsortenvariante? W: Colloquia Germanica Stetinensia Nr 25. Szczeciń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, str. 265-283.
 21. (2016): Zwei polonistische ‘Cicerone‘ durch die polnische Stilistik: Anmerkungen aus germanistischer Perspektive. W: Studia Germanica Gedanensia 35.: Sprache in ihrer lokalen Dimension, str. 145-155. (współautorka Bilut-Homplewicz, Zofia).
 22. (2016): Stil, Diskurs und ihre relationale Positionierung – Anmerkungen zu zwei Vademekums der polonistischen Stilistik aus germanistischer Sicht. W: Studia Germanica Gedanensia 35.: Sprache in ihrer lokalen Dimension, str. 156-167. (współautorka: Bilut-Homplewicz, Zofia)
 23. (2017): Zwischen dem medialisierten und Medienskandal. Demontage einer Reporter-Ikone. In: Humanities and Social Sciences, vol. XXII, 24 (1/2017). str. 77-91. (współautorka: Kaczmarek, Dorota).
 24. (2017): Profilowanie rzeczywistości w mediach. Językowy obraz Marcela Reicha-Ranickiego w dyskursie prasowym wokół publikacji Gerharda Gnaucka – perspektywa kontrastywna. W: Humanities and Social Sciences, vol. XXII, 24 (2/2017), str. 93-110.
 25. (2018): From a monomodal recipe to a multimodal offer. A textological and mediolinguistic aproach. W: Humanities and Social Sciences, vol. XXIII, 25 (3/2018). str. 81-98. (współautorka: Kaczmarek, Dorota).
 26. (2019): Linguistic structure of memory images in Polish and German language obituaries for Marcel Reich-Ranicki, as a media tool for the profiling of collective memory. W: Humanities and Social Sciences, vol. XXIV, 26 (2/2019). str. 27-45.
 27. (2019): Das Kochrezept im digitalen Raum. Immer noch eine Alltagsselbstverständlichkeit? Text- und medienlinguistische Überlegungen. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Czachur, Waldemar (red.): tekst i dyskurs – text und diskurs. Nr. 12, Warszawa – Rzeszów: Zakład Graficzny UW, str. 215-233. (współautorka: Kaczmarek, Dorota).
 28. (2020): Medial konstruiertes Wissen. Analyse des Kritisierens als Zugriffsobjekt auf diskursive Wissenskomplexe. W: Prace Językoznawcze XXII/3. Olsztyn, str. 115-130.
 29. (2021): Gemeinschaftsbildung in Mediendiskursen: Sprachliche Konstitution von Gemeinschaft anhand des Diskurses um „Kapuściński non-fiction” im deutsch-polnischen Kontext. W: Lublin Studies in Modern Language and Literature. Diskursive Räume des gemeinsamen 45(2)2021, str. 67-80. https://journals.umcs.pl/lsmll/issue/view/617.
 30. (2022): Defence or Attack? The metaphor of War in a Contrastive Analysis of German and Polish Political Discourse. In: Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow VII/2, 2022 (Special issue) str. 22-43. (współautorka: Dąbrowska-Burkhardt, Jarochna). https://lartis.sk/special-issue-2-2022/
 31. (2022): Olga Tokarczuk’s Flights as an example of genre transformation in the contemporary novel – a linguistic and literary view. W: tekst i dyskurs – text und diskurs. Nr.16, Warszawa – Rzeszów: Zakład Graficzny UW, str. 53–74. (współautorka: Patrycja Austin).
 32. (2022): Simpel oder anspruchsvoll? Konkrete Poesie und Elfchen im DaF-Unterricht. W: Dydaktyka Polonistyczna 8 (17) 2022, str. 129–145, (współautorka: Zofia Bilut-Homplewicz).
 33. (2023): Koncepcje genologiczne w badaniach Marii Wojtak oraz w ujęciach germanistycznych. W: Studia medioznawcze 2023, tom 24, nr 1 (92), współautorki Zofia Bilut-Homplewicz i Agnieszka Mac.
 34. (2023): Zastosowania dorobku metodologicznego Marii Wojtak w badaniach genologicznych i kontrastywnych w obszarze germanistycznym. W: Studia medioznawcze 2023, tom 24, nr 1 (92), współautorki Zofia Bilut-Homplewicz i Agnieszka Mac.
 35. (2023): Dilemmas of Online Video Review Genre: Attempt to Describe Genre Complexity in Polish and German Linguistics. W: Prace Językoznawcze XXV/1. Olsztyn, str. 57-73. (współautorka: Agnieszka Kallaus).
 36. (2023): „Kritisieren“ als Zugriffsobjekt  auf mediale Diskurse. Eine Analyse des deutschen und polnischen politischen Diskurses über die polnische Rechtsstaatlichkeit. W: Die Welt der Slaven 68, str. 262–290 (współautorka: Dąbrowska-Burkhardt, Jarochna). DOI: 10.13173/WS.68.2.262.

RECENZJE:

 1. (2009): Sandra Reimann (red.): Werbung hören. Beiträge zur interdisziplinären Erforschung der Werbung im Hörfunk. LIT Verlag. Berlin 2008. (192 str.) W: Lech, Kolago (red.): Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde. Tom XLII. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. s. 462-465.
 2. (2021): Wojtak, Maria. 2019. Wprowadzenie do genologii. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 292 S. ISBN 978-83-227-9238-04. W: Zeitschrift für Slawistik 2021; 66(2), s. 351–355, De Gruyter (współautorka: Bilut-Homplewicz, Zofia).
 3. (2022): Wojtak, Maria. 2019. Wprowadzenie do genologii. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 292 S. W: Prace Językoznawcze XXIV/1, s. 269-276. DOI 10.31648/pj.7613, (współautorka: Bilut-Homplewicz, Zofia).

INNE PUBLIKACJE:

 1. (2018): To wszystko już było, czyli jak wystawiliśmy w Rzeszowie "The Cats". Rzeszów, Bielefeld: partnerstwo od 1991 roku Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Oficyna Wydawnicza Zimowit.

PODRĘCZNIKI:

 1. (2011): Podręcznik do ćwiczeń językowych dla szkół budowlanych i osób zamierzających podjąć pracę w sektorze budowlanym w krajach niemieckiego obszaru językowego: Mein Beruf – ćwiczenia z języka niemieckiego dla zawodowych i średnich szkół budowlanych. Warszawa. Wydawnictwo REA. (152 strony) ISBN 978-83-7544-106-2
 2. (2011): Pakiet materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów gimnazjów w ramach projektu: Milennium Entwicklungsziele Rzeszów-Bielefeld-Esteli. Walka z ubóstwem potrzebuje współudziału. Inicjatywa 2015. Wydawnictwo Mittel. (16 str.) ISBN 978-83-7667-076-8
 3. (2011): Pakiet materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Milennium Entwicklungsziele Rzeszów-Bielefeld-Esteli. Walka z ubóstwem potrzebuje współudziału. Inicjatywa 2015. Wydawnictwo Mittel. (16 str.) ISBN 978-83-7667-076-8
 4. (2012): Podręcznik do ćwiczeń językowych dla szkół budowlanych i osób zamierzających podjąć pracę w sektorze budowlanym w krajach anglojęzycznych: My Profession – ćwiczenia z języka angielskiego dla zawodowych i średnich szkół budowlanych. Warszawa. Wydawnictwo REA. (128 stron) ISBN 978-83-7544-486-5

 

PRACE TŁUMACZENIOWE

 

TŁUMACZENIA MONOGRAFII:

 1. (2015): Grundlagen der Textsortenlinguistik. Tłumaczenie na język niemiecki monografii Bożeny Witosz Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. (wraz z Iwoną Szwed). (=Studien zur Text- und Diskursforschung, Band 13). Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang Verlag. Praca w ramach grantu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu – dr hab., prof. UR Zofia Bilut-Homplewicz.

TŁUMACZENIA TEKSTÓW NAUKOWYCH (wybór):

 1. (2010): Stylistyka komunikatywno-integratywna. Tytuł oryginału: Kommunikativ-integrative Stilistik (Bernd Spilner). W: Gajda, Stanisław (red.): Stylistyka XIX. Styl a media - Style and Media. Opole: Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej. S. 371-384.
 2. (2012): Profesor Maria Wojtak i profesor Heinz-Helmut Lüger o badaniach nad tekstami prasowymi w Polsce i w Niemczech. Tłumaczenie rozmowy z prof. Heinzem-Helmutem Lügerem (Universität Koblenz-Landau). W: Bilut-Homplewicz/Czachur (red.): Tekst i Dyskurs 5. Warszawa –Rzeszów. S. 311-322. Tłumaczenie to ukazało się także w formie elektronicznej na stronie Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego Tekst-Dyskurs-Komunikacja
 3. (2012): Tłumaczenie rozmowy z prof. Ingo Warnke (Universität Bremen) na temat nowych tendencji i stanu badań nad tekstem i dyskursem. W: Gajda, Stanisław (red.): Stylistyka XXI. Opole: Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej. S. 398-411. Tłumaczenie zostało także opublikowane na stronie Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego Tekst-Dyskurs-Komunikacja
 4. (2012): Lingwistyczna historia dyskursu. Cele badań i dwa przykłady empiryczne. Tytuł oryginału: Linguistische Diskursgeschichte. Forschungsziele und zwei Beispiele. (Martin Wengeler). W: Gajda, Stanisław (red.): Stylistyka XXI. Opole: Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej. str. 271-285
 5. (2012): Tłumaczenie rozmowy z prof. Ullą Fix (Universität Leipzig) na temat „Text und Kultur” opublikowanej na stronie Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego Tekst-Dyskurs-Komunikacja.
 6. (2015): Tłumaczenie Wprowadzenia Adama Zagajewskiego do dwujęzycznego zbioru poezji Janusza Szubera Esej o niewinności / Essay über die Unschuld – Gedichte von Janusz Szuber Wrocław/Dresden, Atut/Neisse-Verlag.(126 s.).
 7. (2015): Teksty medialne między globalizacją a lokalizacją. Konstytuowanie przestrzeni z perspektywy kontrastywnej analizy mediów. Originaltitel: Medientexte zwischen Globalisierung und Lokalisierung. Raumkonstruktionen aus Sicht der kontrastiven Medienanalyse.(Hauser, Stefan/Luginbühl, Martin). W: Opiłowski, Roman/Jarosz Józef/Staniewski, Przemysław (red.): Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Wrocław-Dresden (współautorka Bilut-Homplewicz, Zofia).
 8. (2015): Welchen Forschungsweg einschlagen? Dillemata eines Textsorten- und Gattungsforschers. Originaltitel: Jaką badawczą iść drogą, czyli dylematy genologa. (Maria Wojtak). W: Bilut-Homplewicz/ Czachur (red.): tekst i dyskurs – text und diskurs 8. Warszawa – Rzeszów. S. 311-322 (współautorka tłumaczenia: Jachym, Barbara).
 9. (2016): Tłumaczenie rozmowy z prof. Bogusławem Skowronkiem (Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie) na temat statusu mediolingwistyki. [Übersetzung eines Gesprächs mit Prof. Bogusław Skowronek (Das Pädagogische Universität Krakau) zum Thema „Zum Status der Medienlinguistik”.] W: Bilut-Homplewicz Zofia/ Czachur Waldemar (red.): tekst i dyskurs – text und diskurs 9. Warszawa – Rzeszów, s. 19-27.
 10. (2021): Polska poezja po niemiecku? Tak, koniecznie i nigdy za wiele! Tłumaczenie Wprowadzenia Artura Beckera do dwujęzycznej antologii współczesnej poezji polskiej: Na ulicach wyobrażeń.115 wierszy polskich / Auf den Straßen des Imaginären. 115 Polnische Gedichte. Wrocław/Dresden, Atut/Neisse-Verlag.(s. 6-14). (współautorka tłumaczenia: Bilut-Homplewicz, Zofia)
 11. (2021): Tłumaczenie rozmowy z prof. Hartmutem Lenkiem (Uniwersytet Helsiński) na temat statusu mediolingwistyki. [Übersetzung eines Gesprächs mit Prof. Hartmut Lenk (Universität Helsinki) zum Thema „Zum Status der Medienlinguistik”.] W: Bilut-Homplewicz Zofia/ Czachur Waldemar (red.): tekst i dyskurs – text und diskurs 15. Warszawa – Rzeszów, s. 61-94.
 12. (2022): Wspólnoty cyfrowe, postrzeganie, społeczność. Tytuł oryginału: Digitale Communitys, Wahrnehmung, Öffentlichkeit (Gerd Antos) W: Czachur Waldemar / Hanus, Anna / Miller, Dorota (red.): Dyskurs, media, multimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno – polonistycznego. Wrocław – Dresden, Atut/Neisse-Verlag, str. 271–290 (współautorka tłumaczenia: Bilt-Homplewicz, Zofia).
 13. (2022): Praktyczna lingwistyka dyskursu. Transdyscyplinarny projekt badawczy do korpusowych analiz komunikacji w sferze publicznej Tytuł oryginału: Diskurslinguistik in Anwendung. Ein transdisziplinäres Forschungsdesign für korpuszentrierte Analysen zu öffentlicher Kommunikation.  (Dreesen, Philipp / Stücheli-Herlach, Peter, 2019). W: Dyskurs, media, multimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno – polonistycznego. Wrocław – Dresden, Atut/Neisse-Verlag, str. 125–170 (współautorka tłumaczenia: Miller, Dorota).

 

TŁUMACZENIA LITERACKIE:

 1. (2015): Esej o niewinności / Essay über die Unschuld – Gedichte von Janusz Szuber Wrocław-Dresden (mit: Büttner, Ruth) (126 S.).

Rececnzja: Tomasi-Kapral, E., Kita-Huber, J., Klentak-Zabłocka, M., & Patri, K. H. (2015): SZUBER, JANUSZ (2015): Esej o niewinności / Essay über die Unschuld. Auswahl und Übersetzung Anna Hanus, Ruth Büttner. Mit einer Einleitung von Adam Zagajewski. Dresden und Wrocław: Neisse Verlag / Oficyna Wydawnicza ATUT. 125 S.. Rezensionen. Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen, 315–329. https://doi.org/10.18778/2196-8403.2015.18

Recenzja: Światłowski, Zbigniew: Dwujęzyczna nostalgia: Szuber po niemiecku, czyli galicyjski łańcuch konieczności przyczyn i skutków. Esej o niewinności / Essay über die Unschuld. Auswahl und Übersetzung Anna Hanus, Ruth Büttner. Mit einer Einleitung von Adam Zagajewski. Dresden und Wrocław: Neisse Verlag / Oficyna Wydawnicza ATUT. 125 S..  „Fraza” 2015 nr 3.

 1. (2021): Na ulicach wyobrażeń.115 wierszy polskich / Auf den Straßen des Imaginären. 115 Polnische Gedichte. Dwujęzyczna antologia współczesnej poezji polskiej. Wrocław – Dresden, Atut/Neisse-Verlag (wraz z: Zofią Bilut-Homplewicz, Ruth Maloszek i Marlis Lami) (347 s.).
 2. (2021): Korsetts - tłumaczenie utworu Krystyny Lenkowskiej (tytuł oryginalny „Gorsety”). W: Ronen Diti: So als ob niemals es gegeben hier Eine Familiengeschichte seit den 1920ern, Leipzig, 128-130.

 

 

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. 03-08.08.2009 – Jena-Weimar, Konferencja miedzynarodowa: Sprache und Kultur: Deutsch als Fremdsprache weltweit. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer IDT. Uniwersytet w Jenie. Referat: Mit Landeskunde Interesse an Fremdsprache erwecken.
 2. 15-18.10.2009 – Rzeszów, Konferencja międzynarodowa: Text und Stil. Uniwersytet Rzeszowski. Referat: Subjektivität im Bild. Bilder als Ausdruck der Subjektivität in literarischen Reportagen von Ryszard Kapuściński und Wolfgang Büscher.
 3. 07-07.08.2010 – Warszawa, Uniwersytet Warszawski, XII. Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów/Kongress der IVG: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Referat: Dialogische Kommunikation in Bernhards Erzählwerk – ein Absurdum? Versuch einer Analyse Erzählungen von Thomas Bernhard.
 4. 17-21.11.2010 – Rzeszów, IV Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna: Uczenie się przez partnerstwo. Referat: Lernmöglichkeiten durch Schulpartnerschaft.
 5. 18-19.09.2012 – Izbicko-Opole, Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Kultura a Styl. Referat: Styl uprawiania krytyki w ujęciu kontrastywnym. Domosławski ‘bohaterem’ dyskursu prasowego w polskim i niemieckim obszarze kulturowym
 6. 24-25.09.2012 – Bydgoszcz, LXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Metodologiczne aspekty pragmalingwistyki. Referat plenarny: Czy „gatunek” to „rodzaj”? W gąszczu genologii polonistycznej i germanistycznej.
 7. 20-22.05.2013 – Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Konferencja GLOBE 2013, Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy. Referat: Lingwistyczne modele wiedzy w badaniach polonistycznych i germanistycznych a przekład tekstu naukowego.
 8. 14-15.11.2013 – Katowice, Uniwersytet Śląski, Konferencja: Gatunki mowy i ich ewolucja. Referat: Łamanie kanonów i mieszanie wzorców tekstowych czy stosowanie alternacji i adaptacji gatunkowych? Gatunki prasowe w ujęciu kontrastywnym.
 9. 9-11.05.2014 – Rzeszów, Internationale wissenschaftliche Tagung des Verbandes Polnischer Germanisten: Gegenwart und Zukunft der Auslandsgermanistik. Referat: Zwischen Bachtin und Beipackzettel:  Polonistische Textsortenlinguistik in der Translation für deutschsprachige Adressaten
 10. 2-3.06.2014 – Wiedeń, Międzynarodowa konferencja naukowa: Internationale wissenschaftliche Tagung des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien: Sprachliche Wechselbeziehungen in der ehemaligen Habsburgermonarchie. Referat: Sprachliche Bilder vom multikulturellen Grenzland Galizien in Texten von Janusz Szuber.
 11. 18-19.09.2014 – Opole, Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: „Różnorodność kulturowa a Styl”. Referat: Gdzie krzyżują się drogi w polonistycznym i germanistycznym rozumieniu stylu?
 12. 22-24.10.2014 – Katowice, Uniwersytet Śląski, Brenna, Konferencja: „Dyskurs i jego odmiany”. Referat: Kilka refleksji na temat miejsca tekstu w germanistycznej analizie dyskursu.
 13. 23-31. 08. 2015 – Shanghai (Chiny), Uniwersytet Tongji, XIII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów/Kongress der VFG. Referat: Das Bild des ‚Kaisers der Reportage‘ in dem deutschen und dem polnischen Pressediskurs. Versuch einer diskursanalytischen Untersuchung.
 14. 17-19.09.2015 – Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, VI. Międzynarodowa Konferencja Mediolingwistyczna: 6. Internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik Medienlinguistik und interdisziplinäre Forschung. Referat: Wie werden Profilbilder von prominenten Persönlichkeiten kreiert? Zu Argumentationstopoi in der deutschen und polnischen Online-Presse.
 15. 4-5.04.2016 – Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interdyscyplinarna Konferencja Mediolingwistyczna: Współczesne media – gatunki w mediach. Referat: Kontrastywność interlingwistyczna w kontekście inspiracji tekstologicznych Marii Wojtak.
 16. 8-9.05.2017 – Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interdyscyplinarna Konferencja Mediolingwistyczna: Współczesne media – media multimodalne. Referat: Od użytkowego gatunku tekstu do ‘multimodalnego klastra’? Przepis kulinarny z perspektywy genologicznej.
 17. 23-25.08.2017 – Helsinki, Uniwersytet w Helsinkach. Międzynarodowa Konferencja Mediolingwistyczna: 7. Internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik „Medienkulturen – Multimodalität und Intermedialität“ Referat: Von einem Kochrezept zu einem ‚multimodalen Kochideen-Cluster‘. Textlinguistische Überlegungen zu einer Alltagsselbstverständlichkeit.
 18. 16-17.11.2017 – Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Międzynarodowa Konferencja mediolingwistyczna: Internationale Tagung „Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten“. Referat: Wissen in Mediendiskursen. Zur Analyse von Diskursen über zwei prominente Akteure in der deutschsprachigen und polnischen Online-Presse.
 19. 19-20.04.2018 – Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interdyscyplinarna Konferencja Mediolingwistyczna: Współczesne media – problemy i metody badań nad mediami. Referat: Potencjał analiz germanistycznej tekstologii kontrastywnej. Szanse i ograniczenia mediolingwistyki kontrastywnej.
 20. 20-21.09.2018 – Opole, Uniwersytet Opolski, Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: „Styl i pamięć”. Referat: Językowe budowanie obrazów pamięci we wspomnieniach pośmiertnych jako narzędzie medialnego profilowania pamięci zbiorowej.
 21. 24-27.09.2018 – Odense (Dania), Uniwersytet w Odense, 53. Linguistisches Kolloquium Sprachliche Variation und Vielfalt Referat: Wie wird unser kollektives Gedächtnis durch Massenmedien beeinflusst? Erinnerungsbilder in deutschen und polnischen Nachrufen.
 22. 09-10.05.2019 – Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interdyscyplinarna Konferencja Mediolingwistyczna: Współczesne media 11 – przemoc w mediach. Referat: Krytyka jako forma agresji czy agresja w krytyce? Płaszczyzny agresji w komunikacji werbalnej na podstawie telewizyjnego programu literackiego Das literarische Quartett – próba analizy mediolingwistycznej.
 23. 19-22.09.2019 – Moskwa (Rosja), Uniwersytet Moskiewski, 54. Linguistisches Kolloquium: Linguistic Encoding / Decoding in Global Contexts. Referat: Laienbuchrezensionen im exemplarischen Textsorten- und Kulturvergleich.
 24. 05-06.12.2019 – Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Interdyscyplinarne, mediolingwistyczne „4 Seminarium naukowe Język w mediach“. Referat: Metody analizy tekstu multimodalnego. Perspektywy i ograniczenia mediolingwistyki i mediolingwistyki kontrastywnej.
 25. 22-23.04.2021 – Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interdyscyplinarna Konferencja Mediolingwistyczna: Współczesne media – media multimodalne. Referat plenarny: Dyskurs medialny – problemy i pytania badawcze.
 26. 04.2022 – Rzeszów – Young Linguistis Conference/Webkonfrenz Junger Linguisten. Wykład plenarny: Reiz der Vielfalt. Auf der Suche nach Übersetzungsvarianten in der Lyrikübersetzung. (z Zofią Bilut-Homplewicz).
 27. 08-10.06.2022 – Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Konferencja międzynarodowa: Dyskursy pamięci. Praktyki, nośniki, media. Referat: Strategie upamiętniania pamięci w tekstach multimodalnych. Analiza kontrastywna wspomnień pośmiertnych poświęconych Krzysztofowi Pendereckiemu.  
 28. 22-23.09.2022 – Opole, Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: „Historia i styl”. Referat: Video tutorial: Geneza i zawiłości genologiczne. Perspektywa germanistyczna.
 29. 12.2022 – Warszawa, Uniwersytet Warszawski. IX Interdyscyplinarne, mediolingwistyczne Seminarium naukowe „Język w mediach“. Referat: Koncepcje Marii Wojtak w germanistycznych badaniach mediolingwistycznych i kontrastywnych. (z Zofią Bilut-Homplewicz i Agnieszką Mac).
 30. 03.2023 – Kraków, IX Mediolingwistyczne Seminarium Naukowe Sekcji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności: „Język w mediach”. Wykład plenarny: Aktorzy i wiedza w dyskursach medialnych -
  operacjonalizacja krytykowania w analizach dyskursu.
 31. 12-13.05.2023 – Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gatunki w kulturze. Reguły, realizacje, recepcje. Referat: Rodzaje, gatunki, formaty – kontrowersje genologiczno-pojęciowe i terminologiczne. Perspektywa germanistyczna. (z Martą Smykałą).
 32. 9-10.06.2023 – Paryż, Paris-Est-Créteil (UPEC), 29. Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS). Referat: Was ist das Rezept für eine erfolgreiche Kochsendung? Form- und Funktionswandel einer der beliebtesten Fernsehsendungen der Polen. ( z Martą Smykałą).
 33. 14-16.09.2023 – Wrocław, 9. internationale Tagung zur kontrastiven Medienlinguistik. Referat: Framing als Mittel persuasiver Kommunikation
  Eine kontrastive deutsch-polnische Analyse der Textsorte Nachruf
  am Beispiel von Pressetexten zum Tod von Krzysztof Penderecki.
 34. 27-29.09.2023 – Katowice/Brenna. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryzysy i konflikty w języku i kulturze”. Referat: Topos solidarności w polskim dyskursie imigracyjnym. Analiza praktyk multimodalnych. (z Martą Smykałą).
 35. 12-14.10.2023 – Sofia, St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia, Międzynarodowa konferencja z okazji 100-lecia Germanistyki w Sofii – Jubiläumskonferenz
  100 Jahre Germanistik an der Universität Sofia: Wege und Umwege zum Wandel. Referat: Textsorte, kommunikative Gattung oder Medienformat? Alter Wein in neuen Schläuchen? (z Martą Smykałą).

DYDAKTYKA

 

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

Studia licencjackie i magisterskie:

 • wprowadzenie do lingwistyki tekstu
 • lingwistyka tekstu
 • kulturowe oddziaływanie mediów
 • przekład pisemny
 • tłumaczenia ustne
 • seminarium licencjackie
 • przygotowanie do pisania pracy dyplomowej
 • zajęcia specjalizacyjne
 • metodyka nauczania języka niemieckiego
 • dydaktyka języka niemieckiego jako drugiego języka obcego
 • metodyka nauczania drugiego przedmiotu
 • praktyczna nauka języka niemieckiego
 • historia sztuki
 • funkcje dzieła sztuki
 • realioznawstwo krajów niemieckojęzycznych
 • dziedzictwo historyczno-kulturowe i potencjał turystyczny regionu

Studia doktoranckie:

 • wykład monograficzny

 

POBYTY ZAGRANICZNE:

 • 18-24.04.2009 – staż dydaktyczny (Erasmus – Teaching Staff Mobility) na Uniwersytecie w Lublanie  –  prowadzenie seminarium i warsztatów na temat Kontrastive Analyse fremder Kultur – Sichtbarmachung und Abbau von Vorurteilen und Klischees. Was ist unter „kritischer Toleranz“ gegenüber Anderssein der Mitmenschen zu verstehen? – Konversative Überlegungen anhand Kurzfilme aus dem Band „Kurz und Gut macht Schule“ (Philosophische Fakultät, Prof. Dr. Stojan Bracic)
 • 18-22.04.2011 – staż dydaktyczny (Erasmus – Teaching Staff Mobility) na Uniwersytecie w Erzurum   –  prowadzenie seminarium i warsztatów na temat: Ryszard Kapuściński – Autor von literarischen Reportagen, Subjektivität im Bild. Bilder als Ausdruck der Subjektivität in literarischen Reportagen von Ryszard Kapuściński und Wolfgang Büscher (Erzurum, Turcja)
 • 25-29.06.2012 – staż dydaktyczny (Erasmus – Teaching Staff Mobility) na Uniwersytecie w Saarbrücken  – prowadzenie seminarium, warsztatów i wykładu plenarnego na temat: 1. Forschungsstand und Entwicklungstendenzen in germanistischen und polonistischen Untersuchungen zur Textsortenproblematik. 2. Lernen durch binationale Begegnungen. Ein kurzer Input zum Erwerb interkultureller Kompetenz in binationalen Begegnungen. 3. Rzeszów und die Region Podkarpackie als Partner in Europa. – Universität des Saarlandes, Saarbrücken. sierpień 2012 - staż szkoleniowy w ZHAW (Wyższej Szkole Nauk Stosowanych) w Winterthur (Szwajcaria) - „Nowoczesne metody nauczania języka specjalistycznego (j. niemiecki)”.
 • 19.08 – 01.09.2012 – staż szkoleniowy: Moderne Methoden der Fachsprachendidaktik, w  ZHAW (Wyższej Szkole Nauk Stosowanych) w Winterthur – Departement Angewandte Linguistik, Kompetenzzentrum Sprachtechnologie und mehrsprachige Kommunikation.
 • 03.10.-13.10.2012 – wizyta studyjna, pobyt w Instytucie Germanistyki na Wydziale Studiów Europy Centralnej, Wschodniej i Północnej na Uniwersytecie British Columbia w Vancouver / Kanada (Department of Central, Eastern and Northern European Studies CENES University of British Columbia / Vancouver) w ramach programu: UR – nowoczesność i przyszłość regionu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 11–20.05.2013 – staż dydaktyczny (Erasmus – Teaching Staff Mobility) na Uniwersytecie w Walencji – prowadzenie zajęć seminaryjnych i warsztatów: Interkulturelle Kompetenzen im DaF-Unterricht. 2. Kontrastive Analyse fremder Kulturen – Deutsche, Polen, Spanier im Kulturvergleich. 3. Gemeinsames Europa – Konversative Überlegungen. – Universidad de Valencia, Valencia.
 • 10–10.10.2015 - staż szkoleniowy w  ZHAW (Wyższej Szkole Nauk Stosowanych) w Winterthur – Departement Angewandte Linguistik, Kompetenzzentrum Sprachtechnologie und mehrsprachige Kommunikation w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IV: „Szkolnictwo wyższe i nauka”, działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
 • 08.2019–01.09.2019 – pobyt na kursie szkoleniowym na Malcie: Executive Training Institute, Malta, kurs „Fluency & Language Development for Educational Staff”, w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
 • 07.2021–26.07.2021 – pobyt na kursie szkoleniowym na Malcie: Executive Training Institute, Malta, kurs: „Fluency & Language Development for Educational Staff”, w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
 • 09.2021–26.09.2021 – pobyt na kursie szkoleniowym w Irlandii: Atlantic Language School, Galway, kurs: „Educational / English Mobility Training Programme Course For Academic Teachers”, w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
 • 04.2022–08.05.2022 – pobyt na kursie szkoleniowym w Szkocji: Inlingua School, Edinburgh, kurs: „Educational / English Mobility Training Programme Course For Academic Teachers”, w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogika człowieka dorosłego,
 • Uzyskanie kwalifikacji Tłumacza Przysięgłego w zakresie języka niemieckiego,
 • Zdobycie uprawnień (licencji) pilota wycieczek zagranicznych,
 • Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,
 • Uzyskanie uprawnień egzaminatora OKE
 • Ukończenie dwustopniowego kursu coachingu
 • Szkolenia z zakresu dydaktyki tłumaczeń
 • Szkolenie z zakresu audiodeskrypcji
 • Szkolenia z zakresu Cat-Tools (narzędzia do tłumaczeń wspomaganych komputerowo)
 • kursy i szkolenia metodyczne dla nauczycieli j. niemieckiego organizowane przez Goethe-Institut Krakau
 • Szkolenie Kompetencje dydaktyczne i informatyczne kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie kształcenia na odległość, 2018, Uniwersytet Rzeszowski
 • Dydaktyka przekładu, szkolenie w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”, 24-25.07.2020.
 • Szkolenie świadomościowe dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, w ramach projektu „Przyjazny nURt”, 2020, Uniwersytet Rzeszowski
 • Szkolenie: Dydaktyka tłumaczenia specjalistycznego, w tym literackiego (2021)
 • Szkolenie: Fonetyka języka angielskiego przy użyciu narzędzi cyfrowych i aplikacji mobilnych (2021)
 • Szkolenie: Zarządzanie informacją w arkuszu kalkulacyjnym (2021-2022)
 • Kurs języka angielskiego (w ramach programu POWER, 2020 -2022)
 • Kurs języka angielskiego „Fluency & Language Development for Educational Staff”, Executive Training Institute, Malta (2019, 2021),
 • Kurs języka angielskiego „Educational / English Mobility Training Programme Course For Academic Teachers”, Atlantic Language School, Galway (2021),
 • Kurs języka angielskiego „Educational / English Mobility Training Programme Course For Academic Teachers”, Language School Inlingua, Edinburgh (2022)

NAGRODY

2023 – Nagroda zespołowa III stopnia Rektor Uniwersytetu Łódzkiego za monografię dwuautorską Sekretne życie gatunków. Komunikacja w przestrzeni medialnej – perspektywa germanistyczna. Wrocław – Dresden: Atut/Neisse Verlag. Współautorka: Dorota Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki.

 

PEŁNIONE FUNKCJE, PRACE ORGANIZACYJNE

 • Kierownik Zakładu Lingwistyki Mediów w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego;  
 • tłumacz przysięgły języka niemieckiego przy Sądzie Okręgowym w Krośnie – od 1998 r;
 • od 2006 doradca metodyczny Instytutu Goethego w czytelni germanistycznej "Lehrmittelzentrum des Goethe-Instituts" przy Bibliotece Głównej UR w Rzeszowie;
 • sprawowanie funkcji wiceprezesa (2001-2005) a w latach 2006-2013 prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego o. Rzeszów;
 • od 2020 sekretarz Komisji rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Rzeszowskim;
 • koordynator w Kolegium Nauk Humanistycznych projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2018-2022).
 • od 2021 pomysłodawca i koordynator warsztatów prowadzonych przez studentów Lingwistyki stosowanej dla uczniów szkół podstawowych w regionie.
 • w latach 2005-2013 członek Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów;
 • w latach 2005-2009 organizacja i sprawowanie opieki nad młodzieżową wymianą miejską miast partnerskich Rzeszów – Bielefeld;
 • w latach 2006-2013 członek Komitetu Głównego Kuratoryjnego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów;
 • od 2011 redagowanie i koordynowanie strony internetowej Centrum Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy. Tekst – Dyskurs – Komunikacja,
 • przygotowanie nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym: Lingwistyka stosowana, studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki;
 • przygotowanie nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym: Lingwistyka stosowana, studia II stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki;
 • współorganizacja licznych wykładów gościnnych dla pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Filologii Germańskiej, a od roku 2017 Katedry Lingwistyki Stosowanej oraz zainteresowanych filologów;
 • zainicjowanie, zorganizowanie i koordynacja cyklicznej serii wykładów otwartych z zakresu wiedzy krajo- i kulturoznawczej niemieckiego kręgu kulturowego, które odbywały się w ramach międzynarodowej kampanii „Deutsch – Sprache der Ideen”. Wykłady prowadzone były w języku niemieckim i miały na celu popularyzację języka i kultury krajów niemieckojęzycznych. (2009-2014),
 • organizacja we współpracy z Instytutem Goethego spotkań autorskich z niemieckimi pisarzami i artystami młodego pokolenia- spotkania połączone z warsztatami (Christian Linker, Tamara Bach, Anna Nova…),
 • organizacja i koordynacja Rzeszowskich Dni Filmu Niemieckiego w latach 2008-2011 oraz przygotowanie metodyczno-dydaktycznych warsztatów filmowych w ramach Rzeszowskich Dni Filmu Niemieckiego (2008-2011);
 • organizacja Podkarpackiego Konkursu Kolęd i Zwyczajów Wigilijnych Krajów Niemieckojęzycznych. (współpraca IFG i II LO) w latach 2005-2011;
 • organizacja wykładów i zajęć warsztatowych dla studentów wraz z Goethe-Institut w ramach inicjatywy Deutsch-Wagen-Tour (2011, 2012, 2013);
 • Cykl wykładów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: ”Wielcy wynalazcy, konstruktorzy i ich dzieła”;
 • Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: ”Wielcy wynalazcy, konstruktorzy i ich dzieła” ;
 • projekt promujący naukę języka niemieckiego realizowany wraz ze szkołą podstawową nr 23 (2010-2015);
 • cykliczna organizacja Dni Języka Niemieckiego w IFG dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (2009-2013);
 • cykliczna organizacja Tygodnia z Językiem Niemieckim w Instytucie Filologii Germańskiej UR i II Liceum Ogólnokształcącym dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w latach 2009-2013;
 • współorganizacja i koordynacja Dni Otwartych IFG;
 • organizacja w IFG UR cyklicznych spotkań krajo- i kulturoznawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach inicjatywy: „Język to nie wszystko – polsko niemieckie spotkania z kulturą” ;A
 • organizowanie wykładów gościnnych przedstawicieli Instytutu Goethego w Warszawie i Krakowie (np.: Zur Arbeit des Goethe-Instituts in Sachen (frühes) Fremdsprachenlernen, Leichte Lektüren im DaF-Unterricht);
 • prowadzenie w IFG zajęć z j. niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego dla uczniów gimnazjum w Niechobrzu w ramach wyrównywania szans uczniów ze środowisk wiejskich współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki);
 • udział i pomoc w realizacji programu wizyty studentów z Abteilung DaF Uniwersytetu Bielefeld w ramach projektu „Polityka językowa w Polsce i w Niemczech”;  
 • praca w komisji odpowiedzialnej za projektowanie programów kształcenia i sporządzania dokumentacji zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. (2011/2012);
 • opiekun metodycznego praktyk studenckich w II LO, prowadzenie zajęć pokazowych dla studentów, opieka nad praktykami ciągłymi;
 • pełnienie obowiązków opiekuna praktyk pedagogicznych studentów filologii germańskiej I i II stopnia.
 • 2009-2015: przygotowywanie harmonogramu zajęć na studia niestacjonarne I i II stopnia w Instytucie Filologii Germańskiej.