dr Dorota Miller

dr Dorota Miller
ORCID: 0000-0002-4581-7159
e-mail: dmiller@ur.edu.pl

 

BIOGRAM

 

UZYSKANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

 

Tytuł magistra: 2001 (Filologia Germańska: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie), 2020 (Filologia Angielska: Uniwersytet Rzeszowski)

Stopień doktora nauk humanistycznych: 2011 (Uniwersytet Rzeszowski)

 

NAUKA

 

ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH:

 • wybrane aspekty językoznawstwa kontrastywnego
 • lingwistyka tekstu i dyskursu
 • lingwistyczna analiza dyskursu
 • lingwistyka mediów
 • multimodalność w tekstach medialnych
 • polski, niemiecki i brytyjski dyskurs medialny nt. UE
 • ekokrytyka, ekoposthumanizm, dyskurs ekologiczny

 

PROJEKTY NAUKOWE:

 

 • udział w realizacji projektu pt. „Text und Stil”, projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej / Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, nr grantu 11603/09/IF, kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, okres realizacji: 2008-2011 r.
 • realizacja projektu badawczego promotorskiego pt. „Skala wartościowania i wyrażania emocjonalności w polskim i niemieckim dyskursie medialnym na temat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – lingwistyczne studium kontrastywne” przyznanego przez MNiSzW (numer N N104 179436), kierownik: prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, okres realizacji: 2009-2011 r.
 • udział w realizacji polsko-niemieckiego projektu pt. „Der Normalisierungsdiskurs in den deutsch-polnischen/polnisch-deutschen Beziehungen zwischen 1965 und 2010” (Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Greifswaldzie), kierownik: prof. Jürgen Schiewe, prof. Werner Westphal, realizowany w 2011 r.
 • Grant POWR Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia POWR (WND-POWR.03.05.00-00-z050/17), realizowany w Kolegium Nauk Humanistycznych w latach 2019-2022
 • Grant (nr 462267) MNiSzW Doskonała nauka – moduł: Wsparcie konferencji naukowych, Tytuł: Organizacja Międzynarodowego Kolokwium Lingwistycznego „Kontrasty wewnątrz- i międzyjęzykowe”, Okres realizacji: lata 2020-2022 (kierownik/redaktor wniosku: dr Iwona Szwed, redaktorzy pomocniczy: Anna Hanus, Dorota Miller, Beata Kopecka).
 • Nauka dla społeczeństwa II – Program Ministra Edukacji i Nauki, tytuł „Obrona tożsamości narodowej w erze cyberzagrożeń. Charakterystyka językowa treści dezinformacyjnych” (realizowany w okresie 2024 – 2026). Kierownik: dr hab. Dorota Domalewska (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa).

 

STYPENDIA ZAGRANICZNE I POBYTY NAUKOWO-BADAWCZE:

 

 • 08-09.2004: Akademisches Auslandsamt Uniwersytetu Bielefeld (Niemcy), stypendium naukowe służące zgromadzeniu literatury naukowej do pracy doktorskiej
 • 2006-07.2007: Deutscher Akademischer Austauschdienst, Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie (Niemcy), stypendium dla doktorantów i młodych naukowców
 • 2008: Universität Duisburg-Essen (Niemcy), międzynarodowy kurs letni Themenkurs Germanistik

 

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ:

 

 • założenie Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Tekst-Dyskurs-Komunikacja (wraz ze współpracownikami z Katedry Lingwistyki Stooswanej UR) oraz prowadzenie działalności w tym ośrodku
 • współorganizacja i przeprowadzenie konkursu na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego w ramach działalności ośrodka TDK (2017, 2020 rok): członek Komisji Konkursowej
 • popularyzacja badań germanistycznych z zakresu lingwistyki tekstu, dyskursu oraz stylistyki w dyskusjach naukowych (udział w dyskusji panelowej „Textlinguistik und der Status der Diskurs- und der Medienlinguistik” 24 kwietnia 2018 r. w IFG UJ)
 • członek kolegium redakcyjnego czasopisma „tekst i dyskurs – text und dyskurs” (nr 5/2012, 6/2013, 7/2014, 11/2018), współredaktor (wraz z Iwoną Szwed) czasopisma „tekst i dyskurs – text und diskurs” (nr 6/2013)
 • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla studentów IFG Uniwersytetu Jagiellońskiego (Ein Bild sagt mehr als tausend Worte? Sprache-Bild-Beziehungen in multimodalen Texten“ 25 kwietnia 2018)
 • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla studentów kierunku Lingwistyka stosowana UR: „Eierschalensollbruchstellenverursacher kontra egg cracker. Język niemiecki i angielski w ujęciu kontrastywnym” (5 edycji: 16 maja 2018, 29 listopada 2018, 23 marca 2022, 8 listopada 2022, 6 grudnia 2023 r. wraz z prof. dr hab. Zofią Bilut-Homplewicz)
 • Przygotowanie [wraz z dr Beatą Kopecką z KFA UR] kursu e-learningowego pt. „Contrastive studies of figurative language – a cognitive approach”. Kurs przygotowany w ramach projektu “International Linguistics Colloquium: Inter- and Intralinguistic contrasts” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie „Doskonała Nauka” (DNK/SP/462267/2020).
 • Członkostwo w IVG (Internationale Vereinigung für Germanistik

 

PUBLIKACJE

 

MONOGRAFIE:

(2014) Emotionalität und Wertung im Diskurs. Eine kontrastive Analyse deutscher und polnischer Pressetexte zum EU-Beitritt Polens. Peter Lang. (= Studien zur Text- und Diskursforschung, Bd. 9), 292 str.

 

Recenzje

Kałasznik Marcelina (2017) Studia Linguistica XXXVI (Acta Universitatis Wratislaviensis No 3787), hrsg. von Edyta Błachut / Lesław Cirko, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 154-158

Kątny, Andrzej (2016) Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. Band 57, Heft 3-4, str. 3491.

 

PRACE REDAGOWANE:

 

 1. (2006) Bilut-Homplewicz, Zofia / Miller, Dorota (red.) Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache (exemplifiziert an Pressetexten). Wydawnictwo UR. Rzeszów. 131 str., ISBN: 978-83-7338-264-0.
 2. (2020) Buk, Agnieszka / Hanus, Anna / Mac, Agnieszka / Miller, Dorota / Smykała, Marta / Szwed, Iwona (red.) Tekst – Dyskurs – Komunikacja. Podejścia teoretyczna, analityczne i kontrastywne. Text – Diskurs – Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze. Wydawnictwo UR. Rzeszów. 764 str., ISBN: 978-83-7996-836-7.
 3. (2022) Czachur, Waldemar / Hanus, Anna / Miller, Dorota (red.) Dyskurs, media, multimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego. Wrocław/Dresden: Atut / Neisse Verlag, 307 str., ISBN: 78-3-86276-336-8.
 4. (2023) Hanus, Anna / Miller, Dorota / Szwed, Iwona (red.) Inter- and Intralinguistic Contrasts / Inter- und intralinguistische Kontraste. Peter Lang Verlag, (= Studien zur Text- und Diskursforschung, Bd. 30), 244 str., ISBN: 9783631880746, DOI: 10.3726/b20843.

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 

 1. (2004) Wow! Ein unheimlich starkes Feeling! Zur Form und Funktion von Anglizismen in der deutschen Jugendsprache von heute. W: Lipczuk, Ryszard / Nerlicki, Krzysztof / Westphal, Werner (red.): Kommunikation für Europa. Sprachkontakte-Sprachkultur-Sprachlernen. Materialien von der sprachwissenschaftlichen Konferenz Szczecin-Pobierowo 07-09.09.2003. Oficyna In Plus. Szczecin. str. 127-132.
 2. (2005) Jugendliche Sprechweisen in deutschen und polnischen Jugendzeitschriften. Ein Vergleich. W: Hammer, Françoise / Lüger, Heinz-Helmut (red.): Entwicklungen und Innovationen in der Regionalpresse. Landauer Schriften zur Kommunikations- und Kulturwissenschaften. Knecht Verlag. Landau. str. 269-284.
 3. (2006) Diskurs als interkultureller Dialog von Texten am Beispiel des EU-Beitritts Polens. W: Schiewe, Jürgen / Lipczuk, Ryszard / Westphal, Werner (red.): Kommunikation für Europa II. Interkulturelle Kommunikation als Schlüsselqualifikation. Peter Lang. Frankfurt am Main i in. str. 69-75.
 4. (2006) Anmerkungen zum Wandel und zu Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache anhand des Workshops über Pressetexte. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Miller, Dorota (red.): Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache (exemplifiziert an Pressetexten). Wydawnictwo UR. Rzeszów. str. 9-17. [współautor: Zofia Bilut-Homplewicz]
 5. (2009) Zur Graduierung von Wertung und Emotionalität im polnischen und deutschen Diskurs zum EU-Beitritt Polens – Präsentation des Forschungsvorhabens. W: Mikołajczyk, Beata (red.): Das Deutsche von Außen betrachtet. Die deutsche Gegenwartssprache in der germanistischen Nachwuchsforschung in Polen. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. str. 75-82.
 6. (2009) Verwirklichung polnischer Träume vs. Ostkolonisation. Zum Ausdruck von Emotionalität und Wertung im polnischen Mediendiskurs zur EU-Erweiterung. W: Henn-Memmesheimer, Beate (red.): Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse. Peter Lang. Frankfurt am M. str. 417-428.
 7. (2010) Sparen für Polen? Brüssel wie Moskau? Argumentationsmuster im deutschen und polnischen medialen EU-Diskurs. W: Duszak, Anna / House, Juliane / Kumięga, Łukasz (red.): Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective / Globalisierung, Diskurse, Medien: eine kritische Perspektive. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. str. 241-258.
 8. (2012) Ein Bild sagt mehr als tausend Worte? Zur persuasiven Leistung von Bildern im deutschen und polnischen medialen EU-Diskurs. W: Iakushevich, Marina / Arning, Astrid (red.) Strategien persuasiver Kommunikation. Verlag Dr. Kovač. Hamburg. str. 219-237.
 9. (2012) Chance oder Katastrophe? Einstellungen zur EU-Osterweiterung im deutschen und polnischen medialen EU-Diskurs. W: Band 16. Akten des XII. internationalen Germanistenkongresses, Warschau 2010. Germanistische Textlinguistik. Digitalität und Textkulturen. Vormoderne Textualität. Diskurslinguistik im Spannungsfeld von Deskription und Kritik. Herausgegeben von Franciszek Grucza. Mitherausgeber: Margot Heinemann, Beata Mikołajczyk, Beate Kellner, Jan-Dirk Müller, Ingo H. Warnke. Peter Lang. Frankfurt am Main. str. 101-106.
 10. (2013) Arme Vetter aus Europas Osten? Einige Bemerkungen zum deutschen Polenbild im EU-Erweiterungsdiskurs der Wochenzeitschrift DER SPIEGEL. W: Ryszard Lipczuk, Krzysztof Nerlicki (red.) Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache. Sprachwandel – Sprachkontakte – Sprachgebrauch. Verlag Dr. Kovač. Hamburg, str. 201-212.
 11. (2013) Emotionalität und Wertung im Diskurs – eine exemplarische Analyse. W: Berdychowska, Zofia / Bilut-Homplewicz, Zofia / Mikołajczyk, Beata (red.) Textlinguistik als Querschnittsdisziplin. Peter Lang. Frankfurt am Main, str. 115-129.
 12. (2013) Die EU-Osterweiterung als (Wieder-)Vereinigung Europas? Der Europa-Topos im EU-Diskurs der Wochenzeitschriften POLITYKA und DER SPIEGEL. W: Lasatowicz, Maria Katarzyna / Rudolph, Andrea (red.): Corpora und Canones. Schlesien und andere Räume in Sprache, Literatur und Wissenschaft. Trafo Verlag, str. 165-179.
 13. (2014) Vom Sorgenkind zum Musterknaben oder wie Polen im EU-Diskurs der Wochenzeitschrift DER SPIEGEL nominiert wird. W: Berdychowska, Zofia / Janicka, Joanna / Vogelgesang-Doncer, Agnieszka (red.): Texte – Textsorten – Phänomene im Text. Peter Lang (= Studien zur Text- und Diskursforschung 7). Frankfurt am Main. str. 121-130.
 14. (2017) Polens fette Jahre? Argumentationstopoi in der EU-Debatte der Wochenzeitschrift POLITYKA. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Hanus, Anna /Lüger, Heinz-Helmut / Mac, Agnieszka (red.): Medienlinguistik und interdisziplinäre Forschung II. Kontrastive Ansätze im medial geprägten Kontext (= Studien zur Text- und Diskursforschung 16). Peter Lang. Frankfurt am Main. str. 239-256.
 15. (2017) Europa ist tot. Es lebe Europa? Der Brexit und die Folgen aus deutscher, britischer und polnischer Sicht. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Krauz, Maria (red.) Text im Fokus zweier Linguistiken. Aus der polonistischen und germanistischen Forschung. (= Studien zur Text- und Diskursforschung 21). Peter Lang. Frankfurt am Main. str. 183-206.
 16. (2018) Ein gemeinsames Jahrzehnt. Argumentationstopoi in deutschen und polnischen Pressetexten zum zehnten Jahrestag der polnischen EU-Mitgliedschaft. W: Vĕra Janíková / Alice Brychová / Jana Veličková / Roland Wagner (red.): Sprachen verbinden. Beiträge der 24. Linguistik- und Literaturtage, Brno/Tschechien, 2016, Verlag Dr. Kovač. Hamburg. str. 251-260.
 17. (2019) Wolfgang Heinemann als Inspirator der Forschungs- und Bildungsstelle Text – Diskurs – Kommunikation (ein Gespräch). W: Wiktorowicz, Józef / Just, Anna / Owsiński, Piotr (red.) Facetten der Sprachwissenschaft. Bausteine zur diachronen und synchronen Linguistik (= Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik, Band 21). Peter Lang. Berlin. str. 51-63. [współautorki: Zofia Bilut-Homplewicz, Anna Hanus, Agnieszka Mac, Marta Smykała i Iwona Szwed]
 18. (2020) „Jeder für sich“ vs. „Divided we fall“. Deutsche und britische Titelseiten zum Brexit. W: Berdychowska, Zofia / Liedtke, Frank (red.): Aspekte multimodaler Kurzformen. Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum ( = Studien zur Text- und Diskursforschung, Band 26). Peter Lang Berlin u.a. str. 29-41.
 19. (2020) Z najlepszymi życzeniami: Kilka uwag na temat życzeń urodzinowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. W: Buk, Agnieszka / Hanus, Anna / Mac, Agnieszka / Miller, Dorota / Smykała, Marta / Szwed, Iwona (red.): Tekst – Dyskurs – Komunikacja. Podejścia teoretyczna, analityczne i kontrastywne. Text – Diskurs – Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, str 567-581. [współautorki: Ewa Kusz, Judyta Pawliszko]
 20. (2022) Dyskurs, media, multimodalność. W stronę dialogu polonistyczno-germanistycznego. W: Czachur, Waldemar / Hanus, Anna / Miller, Dorota (red.): Dyskurs, media, multimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego, Wrocław/Dresden: Atut/Neisse-Verlag, str. 7-30. [współautorzy: Waldemar Czachur, Anna Hanus]

 

ARTYKUŁY NAUKOWE:

 

 1. (2002) Humor als Kommunikationsfaktor. Kommunizieren im Alltag und in der Literatur. W: Lingua ac Communitas 12/2002. str. 49-64.
 2. (2003) Zum Vergleich der deutschen Anglizismusdebatte in der Medienöffentlichkeit und Linguistik. W: Lingua ac Communitas 13/2003. str. 43-54.
 3. (2004) Sprachbereicherung oder Sprachverfall? Stellungnahmen der Linguisten in der Anglizismusdebatte. W: Wawrzyniak, Zdzisław / Światłowski, Zbigniew (red.): Studia Germanica Resoviensia 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 17/2004. Wydawnictwo UR. Rzeszów. str. 155-166.
 4. (2006) Das Chamäleon DISKURS. W: Wawrzyniak, Zdzisław / Światłowski, Zbigniew (red.): Studia Germanica Resoviensia 4. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 35/2006. Wydawnictwo UR. Rzeszów. str. 169-179.
 5. (2007) Metaphern im polnischen EU-Diskurs anhand der Texte aus der Wochenzeitschrift POLITYKA. W: Wawrzyniak, Zdzisław / Światłowski, Zbigniew (red.): Studia Germanica Resoviensia 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 40/2007. Wydawnictwo UR. Rzeszów. str. 214-228.
 6. (2009) Wie viel Dialog im Diskurs? Zum Prinzip der Dialogizität im deutschen und polnischen medialen Diskurs zur EU-Osterweiterung. W: Wawrzyniak, Zdzisław / Światłowski, Zbigniew (red.): Studia Germanica Resoviensia 7. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 55/2009. Wydawnictwo UR. Rzeszów. str. 153-167.
 7. (2010) Foucault po niemiecku, czyli dyskurs o dyskursie w językoznawstwie germanistycznym. W: Słowo. Studia językoznawcze 1/2010. Wydawnictwo UR. Rzeszów. str. 57-73.
 8. (2012) Niemiecka lingwistyka dyskursu – próba bilansu i perspektywy W: Oblicza komunikacji 5/2012. str.25-44 [współautor: Waldemar Czachur]
 9. (2012) Ze Wschodu na Zachód czyli wielopłaszczyznowa lingwistyczna analiza dyskursu w pigułce. W: Oblicza komunikacji 5/2012, str. 155-172.
 10. (2013) Sprache-Bild-Texte als Untersuchungsgegenstand der Textlinguistik? Einige Bemerkungen zu Chancen und Gefahren einer linguistischen Bildanalyse. W: Sophia European Studies Series: Vol. 6, str. 53-70.
 11. (2017) Jak w Unii za piecem. Innowacje językowe w polskich, brytyjskich i niemieckich artykułach prasowych na temat referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W: Słowo. Studia językoznawcze 8/2017. Wydawnictwo UR. Rzeszów. str. 113-131.
 12. (2017) Können Infografiken zu Herzen gehen? Einige Bemerkungen zur diachronen Entwicklung von Sprache-Bild-Bezügen in der EU-Debatte der Wochenzeitschrift POLITYKA. W: Germanistische Werkstatt 7: Germanistische Herausforderungen und Perspektiven. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole, str. 227-236.
 13. (2019) Brexit a sprawa polska. Intertextualität in polnischen, deutschen und britischen Pressetexten zum Brexit-Referendum. W: Germanistische Werkstatt 8: Germanistische Forschungsansätze: Theoretische Grundlagen, empirische Befunde, exemplarische Anwendungen. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole. str. 25-38.
 14. (2019) Brex and the city. Cultural references in British, German and Polish newspaper articles on the British EU referendum. W: TEMATY I KONTEKSTY 9 (14)/2019, str. 472-489. DOI: https://doi.org/10.15584/tik.2019.30.
 15. (2019) Opisując nieopisane, czyli o (nie)przetłumaczalności języka przyrody na przykładzie brytyjskiego, polskiego i niemieckiego przyrodopisarstwa. W: Słowo. Studia językoznawcze 10/2019. Wydawnictwo UR. Rzeszów. str. 135-152. DOI: 10.15584/slowo.2019.10.10.
 16. (2021) Botoks, słońce i podróże. Językowy obraz szczęścia w niemieckich życzeniach urodzinowych dla 65-latków. W: Prace językoznawcze XXIII/3 (2021), ISSN 1509-5304, str. 133-148, DOI 10.31648/pj.6841.
 17. (2021) Weapons, fire and dangerous men: multimodal argumentation of magazine covers featuring president Donald J. Trump. W: Res Rhetorica 8(4)2021, ISSN: 2392-3113, str. 98-118, DOI: https://doi.org/10.29107/rr2021.4.6
 18. (2021) „Opisywać trzeba tak, jakby się widziało pierwszy raz w życiu”. Językowe środki opisu zwierząt oraz relacji człowiek-zwierzę według Michała Książka. W: ZOOPHILOLOGICA Polish Journal of Animal Studies, 2(8)2021 „Mity – stereotypy – uprzedzenia (III)”, str. 1-22, ISSN: 2451-3849, DOI: https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2021.08.09
 19. (2021) Make leave, not war. Intertextual references in the British press coverage of Brexit. W: Topics in Linguistics, Vol. 22 (2021), Issue 2, str. 1-14, eISSN: 2199-6504, DOI: https://doi.org/10.2478/topling-2021-0007
 20. (2021) Into the Unknown oder britische Titelseiten zum Brexit. W: Germanistische Werkstatt 11: Germanistische Forschungsperspektiven in Sprache und Literatur, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, str. 185-195.
 21. (2023) Barber, burger, brafitterka. Linguistic Landscape-Forschung am Beispiel der Ladenschilder im urbanen Raum der Stadt Rzeszów. W: Germanistische Werkstatt 12: Zukunftspotenzial der Germanistik: Themen, Trends, Tendenzen, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, str. 93-108.

 

RECENZJE:

 

 1. (2003): Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o języku angielskim i niemieckim, ale boisz się zapytać. W: Języki Obce w Szkole 2/2003. Wydawnictwo CODN. Warszawa. str. 168-169.
 2. (2012) Francuski dyskurs o dyskursie. Halina Grzmil-Tylutki (2010): Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 368 ss. W: tekst i dyskurs – text und diskurs 5/2012. str. 330-332.
 3. (2020) Waldemar Czachur, Agnieszka Kulczyńska, Łukasz Kumięga (red.) (2016) Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 240 str. W: Słowo. Studia językoznawcze 11/2020, ISSN 2082-6931, str. 221-225. (20 pkt, artykuł recenzyjny 50% całej punktacji) DOI: 10.15584/slowo.2020.11.14

 

INNE PUBLIKACJE:

 

Sprawozdania

(2005): Wie man das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. Bericht über die sprachwissenschaftliche Konferenz: Kommunikation für Europa: Sprachkontakte – Sprachkultur – Sprachlernen: Szczecin-Pobierowo (07.-10. September 2003). W: Wawrzyniak, Zdzisław / Światłowski, Zbigniew (red.): Studia Germanica Resoviensia 3, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Filologiczna, Zeszyt 26/2005. Wydawnictwo UR. Rzeszów. str. 189-191.

 

Prace tłumaczeniowe

 1. (2009): Żegnaj tekście – witaj dyskursie? O sensie i celu poststrukturalistycznego uwolnienia pojęcia tekstu. Przekład artykułu Ingo Warnke z języka niemieckiego na język polski. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Czachur, Waldemar / Smykała, Marta (red.): Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Atut. Wrocław. str. 343-360.
 2. (2012) „Rozmowa o kontrastywności w badaniach nad tekstem i dyskursem”. W: tekst i dyskurs – text und diskurs 5/2012, str. 13-32, tłumaczenie wypowiedzi Kirsten Adamzik, Andreasa Musolffa i Mariann Skog-Södersved (wraz z Zofią Bilut-Homplewicz i Iwoną Szwed).
 3. (2013) „Rozmowa o tekście, dyskursie i mediach w badaniach polonistycznych i germanistycznych” (Gespräch über Text, Diskurs und Medien in der germanistischen und polonistischen Forschung). W: „tekst i dyskurs – text und diskurs” 6/2013, str. 15-35, 36-59, tłumaczenie wypowiedzi Ulricha Schmitza i Thomasa Schrödera z języka niemieckiego (wraz z Iwoną Szwed).
 4. (2014) Gedächtnis, Sprache und Mediendiskurse – Gespräch mit Prof. Astrid Erll, Prof. Robert Traba und Prof. Bożena Witosz. W: text und diskurs – tekst i dyskurs 7/2014, str. 21-30, tłumaczenie wypowiedzi Bożeny Witosz na język niemiecki.
 5. (2018) O Profesor Teresie Dobrzyńskiej. W: tekst i dyskurs – text und diskurs 11/2018, str. 19-38, tłumaczenie wypowiedzi Rai Kunchevy z języka angielskiego.
 6. (2022) Philipp Dreesen / Peter Stücheli-Herlach: Praktyczna lingwistyka dyskursu. Transdyscyplinarny projekt badawczy do korpusowych analiz komunikacji w sferze publicznej. Przekład artykułu z języka niemieckiego na język polski [wraz z Anną Hanus]. W: Czachur, Waldemar / Hanus, Anna / Miller, Dorota (red.) Dyskurs, media, multimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego, Wrocław/Dresden: Atut/Neisse-Verlag, str. 125-170.
 7. (2023) Grzegorz Grochowski: Kritische Durchsicht der Literatur zum Thema Recycling. Przekład artykułu z języka angielskiego na język niemiecki (Critical Revue of the literature on the recycling). W: „tekst i dyskurs / text und dyskurs” 17, str. 151–157. DOI https://doi.org/10.7311/tid.17.2023.09

 

Inne

(2012) Opracowanie rozmowy o tekście i dyskursie pt. „Dyskurs w filologii”, W: Stylistyka XXI/2012, str. 404-418.

 

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 

07-09.09.2003 – Szczecin/Pobierowo, Kommunikation für Europa. Sprachkontakte – Sprachkultur – Sprachlernen

Referat: Wow! Ein unheimlich starkes Feeling! Zur Form und Funktion von Anglizismen in der deutschen Jugendsprache von heute

 

07-09.09.2005 – Szczecin/Pobierowo, Kommunikation für Europa II – Interkulturelle Kommunikation als Schlüsselkompetenz

Referat: Diskurs als interkultureller Dialog von Texten am Beispiel des EU-Beitritts Polens

 

05-09.09.2006 – Mannheim, Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse (= 41. Linguistisches Kolloquium)

Referat: Verwirklichung polnischer Träume vs. Ostkolonisation. Zum Ausdruck von Emotionalität und Wertung im polnischen Mediendiskurs zur EU-Erweiterung

 

12.04.2007 – Rzeszów, Dyskurs o dyskursie

Referat: Foucault po niemiecku czyli dyskurs o dyskursie w językoznawstwie germanistycznym

 

23.-24.11.2007 – Rostock, Germanistische Sprachwissenschaft in Mecklenburg-Vorpommern

Referat: Argumentation als Kommunikation von Bewertungen. Argumentationsschemata im deutschen und polnischen EU-Diskurs

 

31.05.2008: Poznań, II. Ogólnopolska konferencja doktorantów w zakresie językoznawstwa germańskiego,

Referat: Zur Graduierung von Wertung und Emotionalität im polnischen und deutschen Diskurs zum EU-Beitritt Polens

 

18.-20.09.2008 – Warszawa, GlobE 2008: Critical Discourse Analysis and Global Media

Referat: Sparen für Polen? Brüssel wie Moskau? Argumentationsmuster im deutschen und polnischen medialen EU-Diskurs

 

30.07-07.08.2010 – Warszawa, XII. Kongress der IVG „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit“

Referat: Chance oder Katastrophe? Einstellungen zur EU-Osterweiterung im deutschen und polnischen medialen EU-Diskurs

 

7-8.04.2011 – Greifswald, Methoden und Praxis der kontrastiven Diskurslinguistik zwischen den Universitäten Greifswald und Szczecin

Referat: Zur Graduierung von Wertung und Emotionalität im polnischen und deutschen Diskurs zum EU-Beitritt Polens – eine kontrastive linguistische Studie

 

13-14.05.2011 – Zielona Góra, Die Sprache in Aktion: Pragmatik – Sprechakte – Diskurs

Referat: Visuelle Kommunikation von Emotionen und Bewertungen im EU-Erweiterungsdiskurs der Wochenzeitschriften DER SPIEGEL und POLITYKA

 

26-28.05.2011 – Praga (Metropolitan-Universität Prag), 20. Linguistik-Tage (= 20. internationale GeSuS-Fachtagung)

Referat: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte? Zur persuasiven Leistung von Bildern im deutschen und polnischen medialen EU-Diskurs

 

19.-22.09.2012 – Szczecin/Pobierowo, Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache.

Referat: Unternehmerparadies oder Sorgenkind der EU? Deutsches Polenbild im EU-Erweiterungsdiskurs der Wochenzeitschrift DER SPIEGEL

 

14-17.10.2012 – Kamień Śląski, Corpora und Canones. Schlesien und andere Räume in Sprache, Literatur und Wissenschaft

Referat: Die EU-Osterweiterung als (Wieder-)Vereinigung Europas? Der Europa-Topos im EU-Diskurs der Wochenzeitschriften POLITYKA und DER SPIEGEL

 

19-20.10.2012 – Kraków, Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche der Textlinguistik

Referat: Vom Sorgenkind zum Musterknaben oder wie Polen im EU-Diskurs der Wochenzeitschrift DER SPIEGEL nominiert wird

 

12-13.05.2016 – Opole, 7. Internationale Germanistische Werkstatt

Referat: Können Infografiken zu Herzen gehen? Einige Bemerkungen zur diachronen Entwicklung von Sprache-Bild-Beziehungen in der EU-Debatte der Wochenzeitschrift POLITYKA

 

22-24.06.2016 – Brno (Uniwersytet Masaryka, Czechy), Linguistik- und Literaturtage: Sprachen verbinden (= 24. internationale GeSuS-Fachtagung)

Referat: Ein gemeinsames Jahrzehnt: Argumentationstopoi in deutschen und polnischen Pressetexten zum zehnten Jahrestag der polnischen EU-Mitgliedschaft

 

11-13.05.2017 – Miszkolc (Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry), Sprachen, Literaturen und Kulturen im Kontakt (= 25. internationale GeSuS-Fachtagung)

Referat: A tragic split: Sprachliche und materielle Bilder in deutschen, britischen und polnischen Pressetexten zum Brexit-Referendum

 

22-23.03.2018 – Opole, 8. Internationale Germanistische Werkstatt

Referat: Brexit a sprawa polska. Intertextualität in polnischen, deutschen und britischen Pressetexten zum Brexit-Referendum

 

24-27.09.2018 – Odense (University of Southern Denmark, Dania), Linguistic Variation and Diversity / Sprachliche Variation und Vielfalt (= 53. Linguistisches Kolloquium)

Referat: Das Unbeschreibliche beschreiben. Einige Bemerkungen zum Nature Writing auf Deutsch, Englisch und Polnisch

 

20.-22.05.2019 – Kraków (Uniwersytet Jagielloński) ,Was man alles nicht sagen muss.‘ Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum

Referat: „Jeder für sich“ vs. „Divided we fall“. Deutsche und britische Titelseiten zum Brexit

 

26.-27.09.2019 – Sosnowiec (Uniwersytet Śląski) Człowiek w relacji do zwierząt: mity – stereotypy – uprzedzenia

Referat: „Opisywać trzeba tak, jakby się widziało pierwszy raz w życiu”. Językowe środki opisu zwierząt oraz relacji człowiek-zwierzę według Michała Książka

 

15.-16.10.2020 – Opole, 9. Internationale Germanistische Werkstatt: Germanistische Forschungsperspektiven in Sprache und Literatur

Referat: Into the unknown. Britische Titelseiten zum EU-Austritt Großbritanniens

 

22.-23.04.2021 – Zwickau (Fakultät Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation der Westsächsischen Hochschule Zwickau) Empirische Einzelstudien zu Kurztexten im öffentlichen Raum. Der Blick über sprachliche und kulturelle Grenzen

Referat: Kommunikationskampagnen zum Thema Tier- und Umweltschutz

 

7.-8.04.2022 – Opole (Uniwersytet Opolski) 10. Internationale Germanistische Werkstatt Zukunftspotenzial der Germanistik: Themen, Trends, Tendenzen

Referat: Polisz lody… karmelove. Linguistic Landscape-Forschung am Beispiel der Beschilderung im urbanen Raum der Stadt Rzeszów

 

22-23.09.2022 – Opole (Uniwersytet Opolski) międzynarodowa konferencja stylistyczna: „Historia i styl“

Referat: Make America great again? Medialne narracje na temat Donalda J. Trumpa i Josepha R. Bidena na okładkach tygodników POLITYKA, THE ECONOMIST oraz DER SPIEGEL

 

29-30.09.2022 – Wrocław (Uniwersytet Wrocławski) międzynarodowa konferencja naukowa: „Norm – Fehler – Innovation” / „Norma – Błąd – Innowacja”

Referat: Norm, Fehler, Innovation? Kommerzielle Schilder im urbanen Raum der Stadt Rzeszów

 

24-26.11.2022 – Gdańsk (Uniwersytet Gdański) ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Przyroda a dyskursy narodowe (w kulturach Europy Środkowo-Wschodniej)”

Referat: „Zwierzę też człowiek”. Emocjonalność i antropocentryzm w reklamie społecznej nt. praw zwierząt

 

27-29.09.2023 – Katowice/Brenna (Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude) międzynarodowa (?) konferencja „Kryzysy i konflikty w języku i kulturze”

Referat: The chance to flatten the climate curve? Kryzys klimatyczny na okładkach tygodnika THE ECONOMIST

 

DYDAKTYKA

 

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 

 • gramatyka opisowa (składnia)
 • gramatyka kontrastywna (polsko-niemiecka)
 • lingwistyka kontrastywna (polsko-angielska)
 • PNJN (konwersacje, praca z podręcznikiem, słuchanie, czytanie, słownictwo)
 • techniki negocjacyjne
 • seminarium licencjackie
 • język niemiecki dla biznesu

 

WYJAZDY ZAGRANICZNE:

 

 • 24-28.10.2011: wizyta studyjna w Japonii (Sophia University, Tokio) w ramach programu „Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim”
 • maj 2012: wizyta na Uniwersytecie w Pizie (Włochy) oraz przeprowadzanie seminarium pt. „Aspekte der Intertextualität“ w ramach programu Erasmus Lifelong Learning
 • maj 2013: wizyta na Uniwersytecie w Walencji (Hiszpania) w ramach programu Erasmus Lifelong Learning
 • 4-10.10.2015: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Winterthur/ Szwajcaria (w ramach programu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”)
 • 25-29.04.2016: wizyta na Uniwersytecie w Pizie (Włochy) w ramach programu Erasmus+
 • 6.-9.05.2019: wizyta na Uniwersytecie w Pizie (Włochy) w ramach programu Erasmus+
 • 26.8.-30.08.2019: Executive Training Institute, Malta, kurs „Fluency & Language Development for Educational Staff”, w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”
 • 20.9-24.9.2021: Atlantic Language School, Galway, Irlandia, kurs: „Intensive General English”, w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”
 • 2.-6.05.2022: wizyta na Uniwersytecie w Pizie (Włochy) w ramach programu Erasmus+

 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

 

 • kursy metodyczne dla nauczycieli j. niemieckiego organizowane przez Goethe-Institut Krakau
 • Szkolenie świadomościowe dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego (2021)
 • Szkolenie: Dydaktyka tłumaczenia specjalistycznego, w tym literackiego (2021)
 • Szkolenie: Fonetyka języka angielskiego przy użyciu narzędzi cyfrowych i aplikacji mobilnych (2021)
 • Szkolenie: Zarządzanie informacją w arkuszu kalkulacyjnym (2021/22)
 • 8.-30.08.2019: Executive Training Institute, Malta, kurs „Fluency & Language Development for Educational Staff”, w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”
 • 9-24.9.2021: Atlantic Language School, Galway, Irlandia, kurs: „Intensive General English”, w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

 

PEŁNIONE FUNKCJE I PRACE ORGANIZACYJNE

 

 • opieka nad Studenckim Kołem Lingwistyki Stosowanej przy Instytucie Filologii Germańskiej UR (od 2004 do 2015 roku, wraz z prof. dr hab. Zofią Bilut-Homplewicz)
 • udział w organizacji dwóch międzynarodowych studenckich konferencji lingwistycznych „Język czatu” (Rzeszów, marzec 2003) oraz „Aktualne tendencje w niemieckim języku prasowym” (Rzeszów, grudzień 2004)
 • współorganizacja i opieka naukowa nad corocznymi studenckimi warsztatami lingwistycznymi „Emocjonalność i wartościowanie w niemieckim języku młodzieżowym” (Wetlina, maj 2005), „Język reklamy” (Szklarska Poręba, maj 2006), „Tradycyjne oraz nowoczesne rodzaje komunikacji pisemnej” (Czudec, maj 2008), „Język potoczny” (Szczawnica, maj 2009), „Germanizmy we współczesnym języku polskim” (Kazimierz Dolny nad Wisłą, maj 2010), „Polsko-niemieckie stereotypy” (Muszyna, maj 2011)
 • współorganizacja konferencji naukowych (m.in. Międzynarodowej Konferencji Lingwistycznej pt. „Tekst i styl”, 15-18.10.2009, Instytut Filologii Germańskiej UR), wykładów gościnnych uznanych niemieckich naukowców w IFG UR
 • współorganizacja międzynarodowej konferencji 55. Linguistisches Kolloquium („Kontrasty wewnątrz- i międzyjęzykowe”, wrzesień 2021, Rzeszów)
 • pełnienie funkcji kierownika praktyk pedagogicznych na studiach stacjonarnych I stopnia w Instytucie Filologii Germańskiej UR (od 2011 do 2013 roku) oraz coroczne pełnienie obowiązków opiekuna praktyk pedagogicznych studentów I i II stopnia
 • przygotowanie nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym: Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia (od roku akademickiego 2017/18) oraz studia stacjonarne II stopnia (od roku akademickiego 2020/21), profil ogólnoakademicki
 • udział w realizacji projektu POWER na UR (2018-2021)
 • opieka nad realizacją studenckiego projektu tłumaczeniowego „Be cybersmart” polegającego na pisemnym tłumaczeniu na język polski, angielski i/lub niemiecki tekstów dot. cyberprzestępczości, profilowania użytkowników i bezpiecznych płatności online (X 2020 – II 2021)
 • opieka nad realizacją studenckiego projektu tłumaczeniowego „Toastmasters – PATHWAYS of translation 3.0 // 4.0 // 5.0” polegającego na pisemnym tłumaczeniu na język polski (z j. ang.) materiałów edukacyjnych organizacji non-profit Toastmasters International (poziom 3, 4, 5) w ramach działalności Koła Naukowego POLIGLOCI w celu publikacji online (POWER) X 2021 – III 2022
 • członek Rady Wydziału Filologicznego (2015-2019; jako przedstawiciel pracowników niesamodzielnych)
 • od 2019 – członek Rady Instytutu Neofilologii UR (jako przedstawiciel pracowników niesamodzielnych)
 • członek Zespołu Programowego kierunku Lingwistyka Stosowana (od roku akad. 2019/20)