Erasmus archiwum

 

 

 

logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)(Link do innej strony)
67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830, OID: E10171468

 
 
 
UWAGA! Z powodu pandemii COVID-19 złożenie dokumentów i zakwalifikowanie się na wyjazd nie oznacza automatycznie możliwości skorzystania z programu Erasmus+. Wyjazdy odbędą się w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej. Studia lub praktyka mogą być w formie tradycyjnej, mieszanej lub zdalnej. Dofinansowanie jest możliwe tylko i wyłącznie podczas pobytu za granicą. 

 

 
programie Erasmus+ studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą się ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:
 
wyjazd na studia semestralne lub roczne do zagranicznej uczelni współpracującej z Uniwersytetem Rzeszowskim
wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji
 
  
STUDIA
 • okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od 1 do 2 semestrów (można ew. skrócić do min. 3 miesięcy w uzasadnionych przypadkach)
 • student nie płaci czesnego na uczelni goszczącej go w ramach programu Erasmus+
 • okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej
 • uczelnia macierzysta studenta, zobowiązuje się uznać studia za granicą (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczeń) za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • studenci mogą wyjechać na studia cząstkowe do uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Rzeszowski ma podpisaną umowę bilateralną.
 • pobyt za granicą w ramach programu Erasmus+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • wyjeżdżając za granicę w ramach programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim
 • studenci otrzymują stypendium z programu Erasmus+
 • studenci otrzymujący stypendium socjalne otrzymują stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
 • stypendium PO WER może być przyznane również studentom niepełnosprawnym
 • zasady przyznawania stypendium
 • stypendium nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Stypendia UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych
  
PRAKTYKA
 • okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy 
 • praktyki mogą stanowić integralną część szkolenia zawodowego studentów lub wspierać ich wejście na rynek pracy
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • pobyt za granicą w ramach programu Erasmus+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • studenci mogą wyjechać do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach programu Erasmus+. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.
 • studenci sami mogą uczestniczyć w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć praktykę
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • wyjeżdżając za granicę w ramach programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim
 • absolwenci mogą wyjechać i wrócić na/z praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów
 • studenci i absolwenci otrzymują stypendium z programu Erasmus+
 • studenci otrzymujący stypendium socjalne otrzymują stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
 • stypendium PO WER jest przyznawane również studentom niepełnosprawnym
 • zasady przyznawania stypendium
 • stypendium nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Stypendia UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem praktyki

Praktyka - gdzie można wyjechać a gdzie nie

Oferty praktyk dla studentów

W programie Erasmus+ możliwe jest skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci mogą wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). Uczelnie mogą jednak traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą. Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów. Inne rodzaje mobilności, takie jak praktyki Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” lub wolontariat europejski w ramach programu „Młodzież w działaniu”, nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu maksymalnego okresu 12 miesięcy przypadającego na jeden cykl studiów wyższych lub praktyki zawodowej w programie Erasmus+.

Studenci uczestniczący w projekcie „Międzynarodowe Programy Kształcenia” nie mogą wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus+.

Jak zostać studentem ERASMUSA+ 
O stypendium Erasmusa+ mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • posiadają średnią ocen min. 3,5
 • mają zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • znają język angielski, język kraju, do którego chcą wyjechać i/lub język wykładowy
 • potrafią porozumiewać się w języku obcym
 • przedstawią pozytywną opinię merytoryczną pracownika dydaktyczno - naukowego UR 
 • uczestniczą aktywnie w życiu uczelni, opiekują się studentami programu Erasmus+ studiującymi w UR
 • pragną poznać nowe kraje, ludzi i ich kulturę

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS+ należy:

 • być studentem Uniwersytetu Rzeszowskiego, zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora;
 • mieć zaliczony pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia, jeśli wyjazd ma nastąpić na drugim roku akademickim studenta;
 • być na ostatnim roku studiów, aby wyjechać na praktykę jako absolwent UR.

Na studia lub praktykę można wyjechać mając status studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego:

- po I roku studiów pierwszego stopnia,

- od 1 października pierwszego semestru studiów drugiego stopnia

Pierwszeństwo w wyjeździe na studia lub praktykę mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy oraz studenci UR (absolwenci w drugiej kolejności).

Priorytetowo będą traktowane wyjazdy do kraju, który nie jest krajem ojczystym studenta.

Podstawowym kryterium kwalifikowania studentów jest średnia ocen na danym kierunku studiów. Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę również pozostałe kryteria, a w wyborze miejsca studiów czy praktyki weźmie pod uwagę najpierw średnią ocen, a następnie to z kim student/tka chce wyjechać.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pt. „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, UR będzie finansował mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktykę oraz mobilność studentów wyjeżdżających na studia i praktykę posiadających uprawnienia do stypendium socjalnego. Więcej informacji znajduje się tutaj(Link do innej strony)

Program Erasmus+ oferuje studentom testy biegłości językowej i kursy językowe on-line, czyli OLS (Online Linguistic Support) tzn. narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. 

OLS jest obowiązkowy dla studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, szwedzki i włoski bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski. W kolejnych latach planowane jest stopniowe rozszerzanie systemu o następne oficjalne języki UE.

Studenci ok. miesiąc przed wyjazdem za granicę będą zobowiązani wypełnić test językowy on-line oraz na zakończenie pobytu w instytucji partnerskiej. Studentom zostanie również przydzielona licencja na kurs on-line. Więcej informacji(Link do innej strony).

Rekrutacja na wyjazd na studia i praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+ odbywa się każdego roku w marcu. W przypadku wolnych miejsc, druga ewentualna rekrutacja będzie ogłaszana na początku października. W przypadku braku kandydatów, rekrutacja będzie ciągła. Przy dodatkowej rekrutacji brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń - z zachowaniem ww. wymogów - aż do wyczerpania funduszy na realizację mobilności studentów. 

Informacja szczegółowa o rekrutacji, zasadach wyjazdu i rozliczania pobytu za granicą znajduje się w poniższych zasadach:

Zasady realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich

Jeśli już zapoznałaś/łeś się z powyższymi informacjami i  jesteś zdecydowana/y wyjechać za granicę to kliknij ten link

Rekrutacja na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+ na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022

 

KONTAKT: 

Uniwersytet Rzeszowski
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Ćwiklińskiej 1
35-601 Rzeszów
Bud. D2, I piętro, pok. 112
tel. 17 872 10 71
mgr Aleksandra Dańczyszyn - wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+, - [email protected]
mgr Lucyna Kustra-Kłeczek - koordynator uczelniany programu Erasmus+ - umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+, wyjazdy nauczycieli akademickich UR i przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi - [email protected] 

mgr Anna Zając - wyjazdy pracowników UR na szkolenia, przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+, anzajac@ur.edu.pl

 

 
LINKI:
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Rok akademicki 2013/2014                                                                              A R C H I W U M

 

Erasmus+ - Archiwum   

       Extended Erasmus University Charter (2007-2013)(Link do innej strony)

67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1(Link do innej strony)

Erasmus code: PL RZESZOW02(Link do innej strony)

 

 

Rekrutacja na studia i praktykę za granicą
w roku akademickim 2013/2014 w ramach programu Erasmus

 

Informacje dla studentów UR zakwalifikowanych na studia za granicą w ramach Programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

 

 

 

WYJAZDY STUDENTÓW      A R C H I W U M

W programie Erasmus studenci mogą się ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na część studiów - do zagranicznej uczelni współpracującej z Uniwersytetem Rzeszowskim
 • wyjazd na praktykę - do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z Uniwersytetem Rzeszowskim

Co warto wiedzieć:

STUDIA CZĄSTKOWE

 • okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od 3 miesięcy do 1 roku
 • stypendium ERASMUSA na studia można otrzymać tylko raz
 • student nie musi płacić czesnego na uczelni goszczącej go w ramach Erasmusa
 • studenci otrzymują grant z Programu Erasmus
 • grant nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Granty UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych.
 • okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej
 • uczelnia macierzysta studenta, zobowiązuje się uznać studia za granicą (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczeń) za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • studenci mogą wyjechać na studia cząstkowe do uczelni, z którymi Uniwersytet Rzeszowski ma podpisaną umowę bilateralną.
 • pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • wyjeżdżając za granicę w ramch Programu Erasmus student nie może być na urlopie dziekańskim

Studenci mogą podnieść swoje kwalifikacje językowe poprzez uczestnictwo w Intensywnych Kursach Przygotowawczych (EILC- Erasmus Intensive Language Course) organizowanych przez uczelnie zapraszające. EILC dotyczy język obcych rzadziej używanych. Kursy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego nie są organizowane w ramach EILC.

PRAKTYKI

 • okres praktyki trwa od 3 miesięcy do 1 roku
 • stypendium ERASMUSA na praktyki można otrzymać tylko raz
 • praktyki mogą stanowić integralną część szkolenia zawodowego studentów lub wspierać ich wejście na rynek pracy
 • studenci otrzymują grant z Programu Erasmus
 • grant nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Granty UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych.
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • studenci mogą wyjechać do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.
 • studenci sami mogą uczestniczyć w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć praktykę.
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • wyjeżdżając za granicę w ramch Programu Erasmus student nie może być na urlopie dziekańskim

Cele programu Erasmus:

 • stworzenie studentom możliwości podniesienia poziomu znajomości języka, poznania innych kultur i poszerzenia swej wiedzy o studiach w kraju pobytu
 • wzbogacenie środowiska edukacyjnego uczelni goszczącej
 • promowanie współpracy między uczelniami, które uczestniczą w wymianie studentów
 • wzbogacanie społeczeństwa poprzez kształcenie przyszłej kadry profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach, otwartym umyśle i międzynarodowym doświadczeniu.

Jak zostać studentem ERASMUSA
O stypendium Erasmusa mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • posiadają wysoką średnią ocen (min. 4,0)
 • mają zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • posiadają certyfikaty znajomości języka obcego
 • potrafią porozumiewać się w języku obcym
 • przedstawią pozytywną opinię merytoryczną pracownika dydaktyczno - naukowego UR (najlepiej opiekuna roku)
 • uczestniczą aktywnie w życiu uczelni
 • chętnie nauczą się kolejnego języka obcego
 • pragną poznać nowe kraje, ludzi i ich kulturę

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

 • być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora);
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); w momencie rekrutacji wystarczy mieć zaliczony pierwszy semestr;
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym);

Kwestionariusz na wyjazd w ramach Programu Erasmus,(Link do innej strony) który można składać w Dziale Współpracy z Zagranicą w marcu każdego roku oraz w wyznaczonych terminach dodatkowej rekrutacji.

Na stypendium Erasmusa można wyjechać do wszystkich krajów członkowskich UE, 4 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz do krajów kandydujących - Chorwacji i Turcji, o ile jest podpisana umowa bilateralna na dany kierunek studiów.

Wykaz uczelni partnerskich(Link do innej strony)

Na praktyki w ramach programu Erasmus można wyjechać do firm, z którymi współpracuje Uniwersytet Rzeszowski lub do instytucji, które student znajdzie na własną rękę. Należy przy tym pamiętać, że praktyka musi być zgodna z kierunkiem studiów i że firma przyjmująca na staż musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE lub w jednym z czterech krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii lub w krajach kandydujących, tj. w  Chorwacji  i Turcji.

Wykaz instytucji partnerskich(Link do innej strony)

Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem zgłoś się do Działu Współpracy z Zagranicą UR, ul. Rejtana 16 C, Rzeszów

 

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w Narodowej Agencji Programu Erasmus w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa są dostępne na stronie http://www.erasmus.org.pl/mobilnosc-szkoly-wyzsze-rok-akademicki-201213.

 

 

A R C H I W U M

Najczęściej zadawane pytania

Wyjazdy studentów za granicę na studia w ramach Programu Erasmus(Link do innej strony)

Wyjazdy studentów za granicę na praktyki w ramach Programu Erasmus(Link do innej strony)

 

Zasady realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich

Koordynatorzy kierunkowi

Harmonogram działań - wyjazdy studentów(Link do innej strony)

Wzór umowy, jaką student podpisuje przed wyjazdem

Zasady podziału grantu dla studentów(Link do innej strony)

Druk do wypełnienia danych o koncie bankowym studenta(Link do innej strony)

KARTA STUDENTA ERASMUSA(Link do innej strony)

Ankieta stypendysty Erasmusa(Nowe okno)(Link do innej strony)

Nasi studenci za granicą

Statystyka wyjazdów studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu Erasmus

Statystyka przyjazdów studentów Erasmusa do Uniwersytetu Rzeszowskiego(Link do innej strony)

Giełda Informacji Studentów Erasmus(Nowe okno)(Link do innej strony)

Eurostudenci(Nowe okno)(Link do innej strony)

Studia w Niemczech(Nowe okno)(Link do innej strony)

Narodowa Agencja LLP-Erasmus w Warszawie