Praktyka - gdzie można wyjechać, a gdzie nie

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

67307-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
 
 

Praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ można odbyć w każdej publicznej lub prywatnej organizacji prowadzącej działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

 

Przykładowo taką organizacją może być:

 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • partner społeczny lub inny przedstawiciel danego zawodu, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
 • instytut badawczy;
 • fundacja;
 • szkoła/instytut/centrum edukacyjne (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych);
 • organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 • organ oferujący poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne.
 • instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

 

 

Następujące rodzaje organizacji nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące w przypadku staży studenckich:

 

 • instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wykaz tych instytucji)
 • organizacje zarządzające programami UE, takie jak agencje narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

 

Praktyka w programie Erasmus+ może być realizowana przez studenta w innej niż wyżej wskazana organizacji międzynarodowej lub polskiej instytucji zlokalizowanej za granicą, która prowadzi działalność w kraju programu Erasmus+, do którego wyjeżdża stypendysta i która jest zarejestrowana jako podmiot prowadzący działalność zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym kraju. Zadania stawiane studentowi podczas praktyki i określone w „Porozumieniu o programie praktyki” (LA) muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku, w tym także kompetencji językowych. Decyzja o tym, czy propozycja praktyki spełnia warunek pracy w środowisku międzynarodowym i czy może być za taką uznana, biorąc pod uwagę ww. zasady programu Erasmus+ oraz regulacje uczelni dotyczące realizacji praktyki zagranicznej przez studentów, należy do uczelni. W przypadku pozytywnej decyzji, LA takiego stypendysty musi być przygotowane z wyjątkową starannością, aby nie było żadnych wątpliwości co do międzynarodowego charakteru takiej mobilności.

 

Oferty praktyk (UR nie ponosi odpowiedzialności za oferty ani za rzetelność danej instytucji):

- strona Agencji Narodowej Programu Erasmus+

Erasmus intern