Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach

 

1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:

a) niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,

b) chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza, 

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.


2. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:

  • słabo widzący,
  • słabo słyszący,
  • z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie),
  • z chorobami przewlekłymi,
  • z dysgrafią i dysortografią.


3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego może polegać na:

a) wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,

b) korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń technicznych,

c) dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.


4. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wybranym ośrodku w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o dysfunkcji. 


5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów, informuje sekretariat PKdsPZJPjO o konieczności dostosowania arkuszy egzaminacyjnych.

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa


6. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających:
 

Rodzaj dysfunkcji

Sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Zdający słabo słyszący

− korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut 

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

Zdający słabo widzący

− dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt.)

− wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut

− korzystanie z przyborów optycznych

− odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy

− w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów 

− dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt.)

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minut

− w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów

Zdający z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych

− dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego 

− dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego 

Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie)

 

− uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut 

Zdający z chorobami przewlekłymi

− dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

− możliwość korzystania z leków 

− dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

− możliwość korzystania z leków

Zdający z dysgrafią i dysortografią

− zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania części D egzaminu