Program

Program konferencji

29.05.2006 r. (poniedziałek)

Przewodniczący: prof. dr hab. Julian Dybiecą

1500- 1520 prof. dr hab. Kazimierz Szmyd (Uniwersytet Rzeszowski)
Polityka oświatowa Sejmu Krajowego i Rady Szkolnej Krajowej 1868-1918
1520- 1540 prof. dr hab. Józef Pšenák (Uniwersytet im. J. A. Komeńskiego w Bratysławie)
Węgierska polityka szkolna w drugiej połowie XIX wieku
1540- 1600 prof. dr hab. Julian Dybiec (Uniwersytet Jagielloński)
Nauka a modernizacja społeczna w epoce autonomii galicyjskiej
1600- 1620 prof. dr hab. Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Rola lwowskich kongresów pedagogicznych w rozwoju nauk pedagogicznych
1620- 1630 Przerwa na kawę
1630- 1650 prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski)
Miejsce wykształcenia we wzorze człowieka dobrze wychowanego w XIX wieku
1650- 1710 ks. prof. dr hab. Stanisław Piech (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)
Rola szkolnictwa teologicznego w życiu kulturalno-społecznym Galicji
1710- 1730 prof. dr hab. Kazimierz Rędziński (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)
Szkolnictwo żydowskie w Galicji
1730- 1740 mgr Agnieszka Kaczyńska (Akademia im. J. Długosza w 
Częstochowie)
Szkoła im. T. Czackiego we Lwowie jako pierwowzór żydowskiego szkolnictwa średniego w Galicji
1740- 1750 dr Andrzej Jagusztyn (Uniwersytet Rzeszowski)
Upowszechnianie osiągnięć w zakresie oświaty i kultury w Galicji
1750- 1800 doc. dr Roman Ławrecki (Uniwersytet Lwowski)
Studia historyczne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego w  latach 1850- 1918
1800- 1830 Dyskusja

30.05.2006 r. (wtorek)

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Meissner

830 - 850 prof. dr hab. Henryka Kramarz (Akademia Pedagogiczna
w Krakowie)
Rozwój i rozmieszczenie państwowych ośrodków gimnazjalnych w Galicji od końca XVIII wieku do wybuchu I wojny światowej
850 - 910 dr Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński)
Rola i zadania średniego szkolnictwa prywatnego w Galicji
910 - 930 dr Alicja Puszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Rola nauczycieli historii i geografii w rozwoju badań historycznych i  geograficznych w Galicji drugiej połowy XIX wieku
930 - 940 Przerwa na kawę
940 - 1000 dr Barbara Łuczyńska (Uniwersytet Jagielloński)
Nauczyciele ukraińscy i ich udział w rozwoju szkolnictwa średniego w  Galicji
1000- 1020 prof. dr hab. Maryia Chepil (Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie)
Udział szkolnictwa ukraińskiego w kształtowaniu tożsamości narodowej społeczeństwa ukraińskiego w Galicji doby autonomicznej
1020- 1040 Dyskusja

31.05.2006 r. (środa)

Sekcja I
Szkolnictwo ludowe i zawodowe

Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Pelczar

900 - 920 prof. dr hab. Roman Pelczar (Uniwersytet Rzeszowski)
Szkolnictwo parafialne w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w  latach 1772-1868
920 - 940 dr Andrzej Kliś (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Rola galicyjskiej szkoły ludowej w edukacji społeczeństwa
galicyjskiego
940 - 1000 dr Jan Ryś (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Rola szkoły ludowej w propagowaniu wiedzy matematyczno-
przyrodniczej w okresie autonomii galicyjskiej
1000- 1020 Przerwa na kawę
1020- 1040 dr Jerzy Krawczyk (Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie)
Rola szkół zawodowych w rozwoju przemysłu w Galicji
1040- 1050 dr Józef Świeboda (I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie)
Rola szkolnictwa handlowego w Galicji
1050- 1100 mgr Jan Wnęk
Problemy oświaty rzemieślniczej w Galicji doby autonomicznej
1100- 1110 prof. dr hab. Andrzej Meissner (Uniwersytet Rzeszowski)
Rola seminariów galicyjskich w kształceniu polskiej inteligencji
1110- 1120 prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Obraz szkolnictwa galicyjskiego w literaturze pamiętnikarskiej
1120- 1200 Dyskusja

Sekcja II
Oświata dorosłych

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Potoczny

900 - 920 prof. dr hab. Jerzy Potoczny (Uniwersytet Rzeszowski)
Towarzystwa kulturalno-oświatowe w Galicji i ich rola w edukacji dorosłych
920 - 940 prof. dr hab. Józef Szocki (Wyższa Szkoła Zarządzania i  Finansów we Wrocławiu)
Działalność oświatowa, wydawnicza i biblioteczna na rzecz wsi galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku
940 - 1000 dr Jarosław Jaciw
Rola organizacji pozaszkolnych w kształtowaniu uczuć patriotycznych młodzieży galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku
1000- 1020 Przerwa na kawę
1020- 1040 dr Anna Haratyk (Uniwersytet Wrocławski)
Placówki opieki nad dzieckiem w Galicji doby autonomicznej
1040- 1050 mgr Adam Krzanowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Rola "Sokoła" w społeczno-patriotycznym wychowaniu młodzieży gimnazjalnej
1050- 1100 mgr Katarzyna Bochenek (Uniwersytet Wrocławski)
Mity i legendy huculskie w dziedzictwie kulturowym Galicji
1100- 1110 mgr Maria Stelmach (Uniwersytet Rzeszowski)
Placówki wychowania przedszkolnego w Galicji i ich rola
w upowszechnianiu opieki nad małym dzieckiem
1110- 1120 dr Ewa Barnaś-Baran (Uniwersytet Rzeszowski)
Wychowanie do roli człowieka ubogiego w działalności krakowskich instytucji dobroczynnych w XIX wieku
1120- 1200 Dyskusja