Pliki do pobrania i procedura składania wniosku

Procedura składania wniosku:

 

  1. Terminy składania wniosków są terminami nieprzekraczalnymi. Na danym posiedzeniu KBUR będą opiniowane wyłącznie kompletne wnioski złożone we wskazanym terminie. Natomiast wnioski złożone po terminie kwalifikowane będą do opiniowania na kolejnym posiedzeniu KBUR.
  2. Limit wniosków przyjmowanych do zaopiniowania na jednym posiedzeniu KBUR wynosi 12. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje kolejność zgłoszenia oraz kompletność wymaganych dokumentów.
  3. Komplet dokumentów (zgodnie z wymogami wskazanymi w Regulaminie) powinien zostać przesłany drogą mailową (skany dokumentów) oraz niezwłocznie po wysłaniu dostarczony (oryginały dokumentów - tj. wydrukowana wersja papierowa wniosku) do Pani mgr Bożena Kamińska, (pokój 17, budynek A2/ ul. Kopisto 2a) w terminie złożenia wniosku.