Harmonogram

 

Harmonogram składania wniosków do Komisji Bioetycznej UR w roku akademickim 2022/2023

 

 

Termin złożenia wniosku

I termin

14 wrzesień 2022 r., godz. 15:00.

II termin

19 październik 2022 r., godz. 15:00

III termin

16 listopad 2022 r., godz. 15:00

IV termin

14 grudzień 2022 r., godz. 15:00

V termin

11 styczeń 2023 r., godz. 15:00

VI termin

8 luty 2023 r., godz. 15:00

VII termin

8 marzec 2023 r., godz. 15:00

VIII termin

12 kwiecień 2023 r., godz. 15:00

 

  • Terminy składania wniosków są terminami nieprzekraczalnymi. Wnioski złożone po terminie kwalifikowane będą na kolejne posiedzenie KB UR.
  • Limit wniosków przyjmowanych do opiniowania na jednym posiedzeniu KBUR wynosi 12. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje kolejność przesłania drogą mailową kompletu dokumentów oraz dostarczenie wersji papierowej wniosku do Sekretariatu Komisji (Uniwersytet Rzeszowski, budynek A2, pokój 17, p. mgr Bożena Kamińska, Z-ca Sekretarza Komisji) w terminie złożenia wniosku.