Zasady recenzowania artykułów

 1. O właściwy poziom merytoryczny tekstów dba redakcja czasopisma wspierana w tym działaniu przez niezależnych zewnętrznych recenzentów.
 2. Wstępnej akceptacji tekstu dokonuje redaktor naukowy wspierany przez komitet redaktorów tematycznych i sekretarzy redakcji, biorąc pod uwagę zgodność artykułu z profilem czasopisma, poziom merytorycznym oraz spełnienie wymogów formalnych czasopisma. Redaktor naukowy podejmuje decyzję o dalszym procedowaniu lub odrzuceniu artykułu. Na etapie wstępnej recenzji wewnętrznej Autor może zostać poproszony o niezbędne uzupełnienia techniczne, jak i korektę merytoryczną.
 3. Zasadnicza ocena merytoryczna tekstu realizowana jest w ramach recenzji zewnętrznej. Każda publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 4. Artykuły recenzowane są w trybie anonimowym według modelu double-blind review process (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor nie otrzymuje informacji o osobie recenzenta).
 5. Ocena dokonywana jest z wykorzystaniem formularza blankiet recenzji, który zawiera kryteria klasyfikacji tekstu oraz oświadczenia recenzenta o anonimowości oceny i niewystępowaniu konfliktu interesów.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
 7. Każda recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku (w obecnej formie lub po zmianach) lub jego odrzuceniu. 
 8. Podstawą publikacji tekstu są dwie pozytywne recenzje. 
 9. Autorzy artykułów są zobowiązani do uwzględnienia uwag recenzentów lub merytorycznego uzasadnienia braku akceptacji tych uwag. Zakres dostosowań tekstu do uwag recenzyjnych oceniany jest przez redaktora naukowego wspieranego przez redaktorów tematycznych i sekretarzy redakcji.
 10. W przypadku rozbieżnych ocen recenzentów, artykuł może być skierowany do publikacji, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii trzeciego recenzenta lub komitetu redaktorów tematycznych. W przypadku dwukrotnej negatywnej oceny tekstu redakcja odrzuca możliwość publikacji artykułu.
 11. W dalszych etapach procesu wydawniczego artykuły zawierające metody statystyczne poddawane są korekcie statystycznej.
 12. W ramach prac realizowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego materiał poddawany jest ponadto korekcie językowo-stylistycznej.
 13. O ostatecznej kwalifikacji do druku decyduje redakcja.