Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Uwaga!!!

W związku z wdrożeniem systemu zarządzania czasopismem OJS zapraszamy na nową stronę czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”. 

Czasopismo naukowe "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" (Social Inequalities and Economic Growth) – ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780 – jest redagowane przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego od 2003 roku. Ukazuje się w cyklu kwartalnym. W periodyku publikowane są artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu.

Cel i zakres

Tematyka czasopisma koncentruje się na relacjach pomiędzy nierównościami ekonomiczno-społecznymi a procesami wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Główny nurt rozważań odnosi się do problemów ekonomicznych, które rozpatrywane są z perspektywy interdyscyplinarnej. Preferowane są teksty respektujące wielowymiarowe sprzężenia sfery gospodarczej z innymi wymiarami ludzkiej aktywności (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii).
 62.jpg [184.34 KB]

Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym:

 • o charakterze teoretycznym,
 • weryfikujące teorie, koncepcje, modele na bazie badań empirycznych,
 • studia przypadków i inne empiryczne badania,
 • komunikaty, recenzje, polemiki.

Czasopismo  Nierówności Społeczna a Wzrost Gospodarczy  ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla czytelników. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach czasopism: 

 • IC Journals Master List (Index Copernicus), 
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL),
 • BazEkon 
 • POL-Index
 • Arianta,
 • EconBiz (ZBW – Leibniz Information Centre for Economics).

Czasopismo  Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy znalazło się na liście 100 najpopularniejszych czasopism naukowych w Polsce według Google Scholar 2019 (Polish top 100 Journals Google Scholar 2019).  Zajęło 14 pozycję w rankingu, z indeksem h5 = 12, medianą h5=15. W 2018 r. było to miejsce 19, z indeksem h5 = 11.

Zgodnie z decyzją MNiSW z dnia 27 marca 2019 r. czasopismo zostało objęte wsparciem w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, co oznacza, że za publikację artykułu w kwartalniku będzie można uzyskać 20 punktów.

 

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. Opublikowane artykuły są dostępne także w wersji on-line na stronie internetowej czasopisma. Artykuły w wersji elektronicznej dostępne są także w bazach: Index Copernicus,  CEEOL, CEJSH i i POL-Index.

Wszystkie artykuły publikowane w „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów w trybie anonimowym według modelu double-blind review process, zgodnie z zasadami, które są opisane w zakładce Zasady recenzowania.

ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780

DOI: 10.15584/nsawg

Wersja elektroniczna czasopisma „Nierówności Społeczna a Wzrost Gospodarczy” ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla czytelników.

Licencja: Creative Commons (CC BY-SA)

Czasopismo Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy w okresie 01.01.2019-31.12.2020 realizuje zadanie pt. Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji – czasopismo „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" finansowane w ramach umowy nr 783/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_pl.jpg [114.39 KB]