Pierwsze posiedzenie Senatu UR kadencji 2020-2024

Pierwsze, uroczyste posiedzenie Senatu UR inaugurujące nową kadencję - 2020-2024 odbyło się 24 września 2020 r.

Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uniwersytetu. Skład oraz kompetencje Senatu uczelni określa „Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Posiedzenia Senatu odbywają się raz w miesiącu. Senat tworzy komisje stałe na okres swojej kadencji. Kadencja trwa cztery lata.

Instytut Pedagogiki w nowej kadencji jest reprezentowany przez Panią Prof. UR dr hab. Martę Wrońską, (Z-ca Dyrektora Instytutu ds. nauki i jakości kształcenia).

W myśl art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do kompetencji Senatu Uczelni należy:

 • uchwalanie statutu
 • uchwalanie regulaminu studiów
 • uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji
 • powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni
 • opiniowanie kandydatów na rektora
 • przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni
 • formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań
 • nadawanie stopni naukowychi stopni w zakresie sztuki
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne
 • ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
 • ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich
 • określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się
 • wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauk

 

 

Tekst: Marta Wrońska

Zdjęcia: Michał Święcicki