Członkostwo

 

CZŁONKOSTWO W POLSKIM TOWARZYSTWIE AGRONOMICZNYM


Wyciąg ze STATUTU

Rozdział III
Statutu Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 
zwyczajnych 
wspierających 
honorowych 
zagranicznych. 

 

§11

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski działający na rzecz rozwoju i postępu produkcji roślinnej oraz ochrony środowiska, który zadeklaruje współpracę w zakresie urzeczywistniania celów Towarzystwa. 

§12

Członków zwyczajnych przyjmuje spośród osób fizycznych Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez dwóch członków. 
W przypadku podjęcia uchwały odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w ciągu miesiąca do Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna. 
Wykaz przyjętych członków przesyła Zarząd Oddziału do wiadomości Zarządowi Głównemu. 

§13

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne zainteresowane działalnością w zakresie określonym celami Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny. 

§14

Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi na polu nauk wchodzących w zakres działalności Towarzystwa lub wyświadczyła mu szczególne zasługi 
Członek honorowy – obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiada wszystkie członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich. Honorowy członek zagraniczny nie płaci składki członkowskiej, a jego prawa określa § 15 p. 3. 
Członkostwo honorowe nadaje, jak również członkostwa honorowego pozbawia, Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa na wniosek zarządu Głównego. 

 


STATUT dostępny jest TUTAJ!


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PTA dostępna jest TUTAJ!


 

INFORMACJE - Składki członkowskie

Składka członkowska za 2021 r., podobnie jak za lata wcześniejsze, wynosi 50 zł.

Wpłaty można dokonywać u Skarbnika Oddziału – dr hab. inż. Wacława Jareckiego, prof. UR

Kontakt: e-mail: jarecki@ur.edu.pl, tel. 17 785 53 17