Cel projektu

RID_pasek.JPG [69.64 KB]

„Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych
Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla gospodarki żywnościowej”

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

 

Cel projektu

Zasadniczym celem jest podniesienie poziomu i efektywności badań naukowych w obszarze nauk rolniczych poprzez:

 • rozwój programu badań i wyboru priorytetowych kierunków skoncentrowanych na celach o strategicznym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju Regionu i o zasięgu międzynarodowym;
 • zwiększenie absorpcji środków z funduszy strukturalnych na badania w oparciu o programy centralne, regionalne i międzynarodowe;
 • wsparcie zespołów naukowych w międzynarodowych programach badawczych, zwłaszcza w Programach Ramowych Unii Europejskiej;
 • wzrost wielkości i jakości zasobów kadrowych w sferze B+R w obszarze nauk rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem badań realizowanych we współpracy z gospodarką;
 • zwiększanie innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki;
 • zwiększenie współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami;
 • transfer nowoczesnych technologii oraz zaawansowanych technik badawczych do gospodarki;
 • wzmocnienie edukacyjnych efektów badań;
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału nauki dla edukacji, kultury i podniesienia poziomu cywilizacyjnego regionu i kraju;
 • promocję nauki i innowacyjności w społeczeństwie;
 • ściślejsze zespolenie z Europejskim Obszarem Badawczym.

 

Cele realizowane są w obszarach:

Nauki i badań

Rozwoju nowych obszarów badawczych

Rozwoju kadry naukowej

Wzmocnienie współpracy z gospodarką

Wzrostu aktywności na polu komercjalizacji wyników badań naukowych (patenty i wdrożenia)

Współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym