O Kolegium

 


 

Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego powstało w 2019 roku z połączenia trzech prężnie działających wydziałów: Wydziału Biologiczno-Rolniczego, Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, których początki sięgają lat 70-tych ubiegłego wieku.

Kolegium zlokalizowane głównie w obrębie Kampusu Rejtana i Kampusu Zalesie obejmuje również budynki w Weryni oraz stację doświadczalną w Krasnem.

Lista budynków naukowo-dydaktycznych Kolegium znajduje się TUTAJ.

W Kolegium Nauk Przyrodniczych funkcjonuje:

- osiem instytutów:

- pięć centrów:

oraz

 • Laboratorium Biotechnologii Roślin AEROPOLIS
 • Stacja Doświadczalna Krasne

 

NAUKA /  PRACOWNICY


 

W Kolegium Nauk Przyrodniczych ewaluacji podlegają następujące dyscypliny:

 • nauki biologiczne,
 • biotechnologia,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • technologia żywności i żywienia,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • matematyka,
 • nauki fizyczne,
 • inżynieria materiałowa.

W ramach Kolegium Nauk Przyrodniczych UR realizowane są uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

- doktora habilitowanego:

 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,
 • w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biotechnologia,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie inżynieria materiałowa,

- doktora:

 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,
 • w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biotechnologia,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie inżynieria materiałowa,

W Kolegium Nauk Przyrodniczych zatrudnionych jest ponad 250 pracowników naukowych, w tym:

 • ponad 25 z tytułem profesora,
 • ponad 70 ze stopniem doktora habilitowanego,
 • prawie 130 ze stopniem doktora,
 • ponad 25 z tytułem magistra.

 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA


Kolegium Nauk Przyrodniczych posiada bogatą infrastrukturę obejmującą ponad 250 pozycji wysoce specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, dzięki której pracownicy Kolegium prowadzą badania na wysokim, światowym poziomie oraz publikują w renomowanych czasopismach naukowych. Laboratoria są sukcesywnie doposażanie w sprzęt i aparaturę co pozwala na realizację priorytetowych zadań badawczych, transfer wiedzy i poszerzanie współpracy z przedsiębiorcami.

Szczegółowe informacje o kluczowej aparaturze badawczej Kolegium dostępne są TUTAJ.

 

WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


 

Kolegium Nauk Przyrodniczych współpracuje z ponad 120 firmami  i instytucjami z całej Polski. Wspólnie realizowane są projekty, badania, wdrożenia innowacyjnych produktów i technologii (od 2017 roku zrealizowano ponad 30 usług). Kolegium posiada bogatą ofertę usług komercyjnych w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, rolniczych, technicznych, informatycznych, w tym badania, ekspertyzy, opinie o innowacyjności, szkolenia.

Od 2017 roku w Kolegium zrealizowano kilkanaście projektów we współpracy z gospodarką finansowanych w ramach Programów Operacyjnych:

 • Inteligentny Rozwój (POIR) poddziałanie „Projekty aplikacyjne”, „Szybka ścieżka”, „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”,
 • Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW) Działanie „Współpraca”,
 • BIOSTRATEG 1, BIOSTRATEG 3.

W 2021 roku rozpoczęła się realizacja projektu w ramach programu strategicznego TECHMATSTRATEG III oraz kolejne w ramach PROW Działanie „Współpraca”.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty komercyjnej znajdują się TUTAJ.

Kolegium jest otwarte na współpracę, zapraszamy przedsiębiorców oraz jednostki naukowe do podejmowania wspólnych tematów badawczych i wspólnego aplikowania o projekty w ramach środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych.

Kolegium Nauk Przyrodniczych, jako jedyne na Uniwersytecie Rzeszowskim, jest wspierane w zakresie nauki i dydaktyki przez Radę Społeczno-Gospodarczą powołaną w 2021 roku przez Jego Magnificencję Rektora. W ramach tej Rady funkcjonują 3 niezależne Panele tematyczne: Panel Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Panel Nauk Inżynieryjno-Technicznych oraz Panel Nauk Rolniczych, Łączna liczna stałych partnerów obejmuje ponad 80 przedstawicieli instytucji i przedsiębiorców. Głównym celem Rady Społeczno-Gospodarczej jest stworzenie platformy współpracy środowiska naukowego, dydaktycznego, gospodarki, samorządu oraz instytucji otoczenia biznesu, a także ocena programów studiów i jakości kształcenia w Kolegium Nauk Przyrodniczych w celu stałego dostosowywania treści nauczania do potrzeb rynku pracy.

Kolegium Nauk Przyrodniczych UR ściśle współpracuje z Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o., rezultatem czego są liczne granty naukowo-badawcze, a studenci włączają się w badania w ramach Akademii ProtoLab.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


 

Kolegium prowadzi szeroką współpracę naukową z ponad 50 krajami na całym świecie (m.in. Anglia, Australia, Belgia, Chile, Chiny, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Izrael, Niemcy, Nowa Zelandia, Rosja, Szwecja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Włochy) oraz z zagranicznymi jednostkami naukowymi (m.in. Ecole Centrale Lyon, University of Otago, University of Oxford, National University of Singapore, Luxembourg Institute of Science and Technology, Sorbonne Universités, Politecnico de Portalegre, The University of Tokyo, Johann Wolfgang Goethe-Universität, University of Glasgow, Universidad de Vigo, Universitat de Barcelona).

Szczegóły o współpracy międzynarodowej znajdują się TUTAJ.

Efektami współpracy międzynarodowej Kolegium Nauk Przyrodniczych są m.in.:

- pierwszy na Uniwersytecie Rzeszowskim międzynarodowy doktorat o charakterze interdyscyplinarnym w dyscyplinach: nauki fizyczne oraz inżynieria materiałowa dra inż. Jakuba Szlęzaka. Praca zrealizowana w trybie łączonego promotorstwa w ramach umowy „co-tutelle pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Pierwszym Uniwersytetem w Rennes we Francji (Université Rennes 1).

- doktoraty uzyskane na zagranicznych uczelniach:

 • dr Magdalena Buniowska, tytuł rozprawy „Efecto del tratamento de altas presiones hidrostáticas sobre los compuestos bioactivos de preparados a base de frutas y alimentos liquidos”, Preventive Medicine Public Health, Food Sciencs Toxicology Forensic Medicine Department, Universidad de València, Hiszpania, Promotorzy:, prof. M.J Esteve, prof. A. Frigola, dr hab. A. Znamirowska, prof. UR
 • dr Monika Wesołowska, tytuł rozprawy „indicators of bioactivity of varietal honeys and honey powders” Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja, Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR

- staże naukowe studentów  m.in. w Department of Translational Medicine, Lund University, Malmö, Szwecja, (w zespole Prof. Anny Blom), w Institute of Cell Biology, Bern University, Szwajcaria, w Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "E. Caianiello" (The Institute of Applied Sciences & Intelligent Systems (ScienceApp)), Consiglio Nazionale delle Ricerche , Pozzuoli , Włochy,

- publikacje międzynarodowe we współautorstwie ze studentami UR realizującymi staże naukowe,

- prace doktorskie realizowane przez absolwentów kierunku biotechnologiaLund University (Szwecja), w Institute of Cell Biology, Bern University (Szwajcaria), w Department of Biomedicine, Neurosciences and Advanced Diagnostics (BIND), Institute of Human Anatomy and Histology, University of Palermo (Włochy),

- udział studenta w projekcie naukowym w ramach programu Visiting Student Research Program (VSRP) „Why it is so difficult to find potent drugs against cancer?”King Abdullah University of Science and Technology, Arabia Saudyjska,

- wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach projektu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej,

 

NAGRODY / WYRÓŻNIENIA


 

Kolegium może poszczycić się wieloma nagrodami, wyróżnieniami, m.in.:

- Nagroda Research Impact Leaders Awards 2021 w kategorii Agricultural Sciences - obszar nauk rolniczych i przyrodniczych,

- Złoty medal na XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021 za wynalazek pt. „Sposób uprawy roślin pomidora, sposób przesuwania okresu wegetacyjnego roślin pomidora, sposób przedłużania trwałości przechowalniczej owoców pomidora, sposób przesuwania czasu osiągnięcia dojrzałości pomidora zielonego po jego zbiorze oraz zastosowanie ozonu w realizacji tych sposobów”,

- Nagroda w 2020 roku za najlepszą współpracę międzynarodową w historii Josip Strossmayer University of Osijek (Chorwacja),

- Złoty Medal podczas międzynarodowej wystawy innowacji „EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovationw 2019 roku  za wynalazek „Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników”. Wynalazek powstał we współpracy z  Politechniką Rzeszowską i firmą Dr Green Sp. z o.o.,

- Nominacja w kategorii Agricultural Sciences  ELSEVIER Research Impact Leader 2019 za największy wpływ na rozpoznawalność polskiej nauki poza granicami kraju,

- Nagroda Research Impact Leaders Award 2018 w kategorii Agricultural sciences za największy wpływ na umiędzynarodowienie polskiej nauki w obszarze nauk rolniczych,

- Nagroda Research Impact Leaders Award 2017 w kategorii Agricultural sciences za największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki na świecie,

- Polska Nagroda Innowacyjności w 2014, przyznana podczas II Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości za stworzenie kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie,

- Medal Lubelskiego Orła Biznesu w 2014 za dynamiczny rozwój, podnoszenie jakości świadczonych usług i działalności na rzecz regionu,

- Polska Nagroda Innowacyjności w 2013 na I Kongresie Polskiej Przedsiębiorczości,

- Złoty Medal w 2013 dla dr Macieja Balawejdera na Międzynarodowych Targach w Norymberdze roku za wynalazek służący do uzdatniania gleby skażonej pestycydami, tzw. reaktor fluidalny.

- Nagrody Jakość Roku 2012za projekt pn."Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym”zrealizowany w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, przyznane w kategoriach:projekt” -  wyróżniając całokształt przedsięwzięcia w zakresie założeń merytorycznych, usługi” - za usługi edukacyjne, które są świadczone na najwyższym poziomie dzięki nowej infrastrukturze.

 

DLA STUDENTA / KSZTAŁCENIE


 

Kolegium Nauk Przyrodniczych UR wyróżnia wysoki standard kształcenia na kierunkach przyrodniczych, technicznych, ścisłych i rolniczych. Nieustannie budujemy potencjał dydaktyczny, żeby jeszcze efektywniej przekazywać studentom zdobytą wiedzę. Rynek pracy poszukuje specjalistów posiadających wiedzę z zakresu innowacji i nowoczesnych technologii. Nasi absolwenci są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami - wielu zostaje zatrudniona przez współpracujące z Kolegium firmy po zakończeniu praktyk czy stażu.

Kolegium Nauk Przyrodniczych prowadzi kształcenie na studiach  I i II stopnia na 20 kierunkach:

W ramach poszczególnych kierunków oferowane są atrakcyjne specjalności, dzięki którym studenci mogą ukierunkować swoje zainteresowania. W roku 2021 kierunki: biotechnologia oraz systemy diagnostyczne w medycynie uzyskały Znak Jakości Studia z przyszłością. Najzdolniejsi studenci mogą skorzystać z indywidualnego toku studiów, wyjazdów na staże do prestiżowych ośrodków naukowych oraz współpracować w realizacji badań z naukowcami o światowej renomie. Rokrocznie nasi studenci zostają stypendystami Ministra.

Kolegium Nauk Przyrodniczych od lat współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami z Podkarpacia, dzięki czemu programy studiów na bieżąco dostosowywane są do potrzeb rynku pracy. Zapewniamy możliwość odbywania praktyk i staży studenckich w znaczących i prężnie rozwijających się firmach, takich jak: Nestle Polska S.A., OPTeam S.A., BorgWarner, MTU Aero Engines Polska, Pratt & Whitney Rzeszów oraz innych firmach należących do Doliny Lotniczej.

Dla specjalistów dbających o rozwój i stałe poszerzanie swojej wiedzy, Kolegium Nauk Przyrodniczych oferuje również STUDIA PODYPLOMOWE, których tematyka jest związana z aktualnymi potrzebami rynku pracy:

 • Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
 • Matematyka
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.

Dla aktywnych studentów - pasjonatów, dla których nauka nie zna granic, Kolegium oferuje rozwijanie pasji poza programem studiów w ramach 16 studenckich kół naukowych, w tym:

 • SKN Biotechnologii ,,BIO-TECH’’,
 • SKN Fizyków,
 • SKN Informatyków,
 • SKN Inżynierii Materiałowej „Nanotechnik”,
 • SKN Nowoczesnych Technologii,
 • SKN Matematyków,
 • SKN Mechatroniki „Mechatron’’,
 • SKN „Krajobrazy”,
 • SKN Rolników ,,Włościanin’’,
 • SKN Zrównoważonego Rozwoju,
 • SKN AnimalEquus,
 • SKN Oceny Przetwórstwa Żywności „Kabanosik”,
 • SKN Przyrodników,
 • SKN Technologów Żywności „Ferment”,
 • SKN Informatyki  i Techniki "Trojan",
 • Interdyscyplinarne SKN "Ekoinnowacje".

Członkowie kół naukowych czynnie uczestniczą w pracach badawczych, konferencjach oraz konkursach, wyjeżdżają na obozy naukowe. Każdy student pasjonujący się naukami ścisłymi, przyrodniczymi, technicznymi z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Na naszej uczelni studenci mogą uczestniczyć w wielu wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych, takich jak „KultURalia”, „Noc Planszówek”, biegUR.

Dla aktywnych sportowców uczelnia oferuje zajęcia z wychowania fizycznego w ramach sekcji sportowo-rekreacyjnych (m.in. piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, pływanie, kolarstwo, tenis stołowy, rugby, wspinaczka, brydż sportowy, szachy) oraz udział w Akademickich Mistrzostwach Polski. Dla mniej aktywnych -  zajęcia rekreacyjne, w tym: kajakarstwo, tenis ziemny, tenis stołowy, wspinaczka, jazda konna, survival, przygotowanie fizyczne do służb mundurowych.

Szczegóły dotyczące zaplecza sportowego i oferty można zobaczyć TUTAJ.

Dla chcących rozwijać umiejętności taneczno-artystyczne UR oferuje zajęcia prowadzone przez Studium Kulturalno-Oświatowe umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności tanecznych, rozwijanie umiejętności wokalnych, czy doskonalenie umiejętności instrumentalno-muzycznych (w tym przygotowanie do grania w kapeli).

Dla studentów niepełnosprawnych uczelnia oferuje wsparcie poprzez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) m.in. w następującym zakresie:
- pomoc tłumacza migowego,
- asystent osoby niepełnosprawnej (niewidomych, niedowidzących),
- przewóz busem na zajęcia dydaktyczne studentów niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu,
- wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu wspomagającego proces uczenia się osób niepełnosprawnych,
- pomoc w uzyskaniu wsparcia na dofinansowanie kosztów nauki,
- bezpłatne konsultacje specjalistyczne,
- bezpłatne obozy letnie, i wiele innych.

Kandydatom uczelnia oferuje specjalistyczną pomoc przy egzaminach wstępnych.

Studia za granicą? Z nami jest to możliwe! Studenci mogą wyjechać na semestr w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej Erasmus+ do jednego z około 80 uniwersytetów na świecie, oraz uczestniczyć w międzynarodowej szkoły letniej w ramach programu CEEPUS. Niezapomniane wrażenia, podszlifowanie języka obcego, nowe przyjaźnie, zwiedzanie świata – to wszystko przy okazji studiów!

Do dyspozycji studentów oddajemy kadrę wybitnych naukowców i dydaktyków, nowoczesną infrastrukturę i świetnie wyposażone laboratoria.

STUDIA w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego to dobra INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ!

PROFESJONALNA I PRZYJAZNA KADRA ADMINISTRACYJNA  

Kadra naukowa to fundament uczelni … ale bez profesjonalnej i przyjaznej studentom kadry administracyjnej i inżynieryjno-technicznej nie mogłaby funkcjonować. W naszym Kolegium procesy naukowe i dydaktyczne wspomagane i obsługiwane są przez wyspecjalizowanych pracowników: ponad 75 inżynieryjno-technicznych oraz 40 administracji.

Administracja  Kolegium obejmuje:

- Biuro Kolegium,

- Dziekanat,

- Sekretariaty Instytutów,

- Sekretariaty Centrów.